Mee­pra­ten over groen in de stad in Culem­borg

Alle inwo­ners van Culem­borg krij­gen de komen­de tijd de kans om mee te pra­ten over het beheer en onder­houd van het open­baar groen in de stad. Dat maak­ten wet­hou­der Reus en Robert Arends en Frank Stroe­ken van Ter­ra Incog­ni­ta afge­lo­pen don­der­dag dui­de­lijk tij­dens een voor­be­spre­king van de gemeen­te­raad.
Het eer­ste groen­struc­tuur­plan van Culem­borg werd in 2006 vast­ge­steld voor tien jaar. Omdat dit plan eind dit jaar afloopt, heeft het col­le­ge in decem­ber 2015 opdracht gege­ven voor het opstel­len van een nieuw groen­be­leid.
Het bureau voor ste­den­bouw en land­schaps­ar­chi­tec­tuur Ter­ra Incog­ni­ta is reeds gestart met het ver­za­me­len van infor­ma­tie door mid­del van werka­te­liers. Tij­dens deze the­ma­bij­een­kom­sten delen amb­te­na­ren, belan­gen­groe­pen en orga­ni­sa­ties uit Culem­borg hun ken­nis, inzicht en idee­ën over groen bin­nen de bebouw­de kom.
In het nieu­we groen­struc­tuur­plan komt ruim­te voor bur­ger­par­ti­ci­pa­tie. De deel­na­me van bur­gers bij het beheer en onder­houd van het open­baar groen in de stad start al bij de vorm­ge­ving van de plan­nen. Na afron­ding van de werka­te­liers gaat het col­le­ge de wij­ken in om de ken­nis, inzich­ten en idee­ën van haar inwo­ners in te win­nen. Vol­gens plan­ning vindt dit medio mei 2016 plaats.
Tij­dens de voor­be­spre­king heb­ben de aan­we­zi­ge (steun)fractieleden hun idee­ën over een groen­struc­tuur­plan gege­ven. Op de vraag wat er niet in het groen­struc­tuur­plan mag ont­bre­ken, kwam onder meer speel­groen bin­nen rui­ge­re ter­rein­tjes naar voren. Waar­bij gedacht wordt aan speel­toe­stel­len in een natuur­lij­ke omge­ving, zon­der keu­rig aan­ge­hark­te perk­jes.
Ande­re zaken die naar voren geko­men zijn, gaan onder ande­re over het ver­groe­nen van de bin­nen­stad, de bij­dra­gen van groen aan de gezond­heid van Culem­borg en de finan­cie­ring van het groen­be­leid.
Net als het col­le­ge zien ook de raads­le­den bij het beheer en onder­houd van het groen nadruk­ke­lijk een rol voor de buurt­be­wo­ners weg­ge­legd. De bur­ger­par­ti­ci­pa­tie blijft wat hen betreft niet bij het maken van de plan­nen, maar de wens is om het door te trek­ken naar het uit­voe­ren ervan.
Bron: culemborgsecourant.nl