Meer geld voor de ‘bui­ten­tuin van Den Haag’

In totaal zes­tien gemeen­ten – waar­on­der Den Haag – maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en markt­par­tij­en inves­te­ren de komen­de vier jaar geza­men­lijk met de pro­vin­cie Zuid-Hol­land in het groe­ne gebied tus­sen Den Haag, Lei­den en Zoe­ter­meer.
Om deze samen­wer­king kracht bij te zet­ten onder­te­ke­nen de deel­ne­mers aan de zoge­noem­de Land­schaps­ta­fel Duin Horst & Wei­de woens­dag een samen­wer­kings­over­een­komst. Naast de gemeen­te Den Haag doen onder meer Leid­schen­dam-Voor­burg, Was­se­naar, Zoe­ter­meer, Staats­bos­be­heer, Dunea en de ANWB mee aan het pro­ject.
Met de inves­te­rin­gen wordt onder meer de toe­gan­ke­lijk­heid van het gebied van­uit de Koe­kamp in Den Haag ver­be­terd, wordt de bele­ving van het duin­ge­bied Meij­en­del Zuid ver­sterkt, wor­den natuur­ge­bie­den ver­be­terd en wor­den wandel‑, fiets en vaar­rou­tes gere­a­li­seerd. De samen­wer­kings­part­ners hopen zo onze regio nog aan­trek­ke­lij­ker te maken als woon‑, leef- en werk­ge­bied.
Bron: denhaagfm.nl, afbeel­ding: denhaag.nl