Berichten

De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen en de aantrekkelijkheid van steden. Een prettige, groene, gezonde, veilige, kind- en beweegvriendelijke openbare ruimte is essentieel voor de leefbaarheid van steden en draagt bij aan gezondheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.
Omdat er weinig informatie ‘bij elkaar’ bleek te zijn over de relatie tussen gebruik en ontwerp en inrichting van ‘openbare ruimte’ hebben Rosemarie Maas en Kyra Kuitert, gebaseerd op eigen kennis en ervaring, literatuur- en locatieonderzoek en de input van een brede expertgroep, het boek ‘Prettige Plekken – Handboek Mens & Openbare Ruimte’ geschreven.
Prettige Plekken biedt honderden concrete richtlijnen over hoe je een plezierige en goed gebruikte openbare ontwerpt en aanlegt. Deze worden aangevuld met feiten, achtergrondinformatie en foto’s uit ruim 50 steden in binnen- en buitenland. Focus is daarbij steeds het ‘kijken door de bril van de gebruiker’. Prettige Plekken richt zich in eerste instantie op planologen, stedenbouwkundige en landschapsarchitecten, maar ook andere sectoren, zoals welzijn, veiligheid en sport, kunnen er mee uit de voeten.

De gemeente introduceert een nieuwe aanpak voor het onderhoud van de leefomgeving. Uitgangspunt is dat de basis – straten, stoepen, groen en speelplekken – op orde is. Overbodig straatmeubilair wordt weggehaald. Zo ontstaat ruimte voor initiatieven van bewoners zelf, zoals het zelfontworpen plein in de Merenwijk: de Cliviadal.

“Het plein was een stukje verwaarloosd niemandsland. Vanwege protest uit de buurt zag de gemeente ervan af om daar extra parkeerplekken aan te leggen. Als bewoners hebben we in 2014 plannen gemaakt voor een alternatieve inrichting van het plein” vertelt Edo Elstak, een van de initiatiefnemers.

Groen en gezellig
“Met een beginkapitaal van Fonds 1818, en expertise en praktische hulp van de gemeente, konden we in 2015 echt actief aan de slag.” De jeu-de-boules-baan was het eerste wapenfeit; daarna heeft de gemeente de bestrating rond het plein onder handen genomen. De omwonenden namen de inrichting van de moestuin, kruidentuin en de kleurige plantenperken voor hun rekening. ”Veel buurtbewoners hielpen mee. Door het samenwerken in de tuin is er nu meer onderling contact in de buurt. Kinderen spelen weer gezellig op het plein, en ook passanten komen nieuwsgierig kijken en een praatje maken.”

bron: gemeente.leiden.nl

Dat particulieren tegenwoordig zonder vergunning dakkapellen, aanbouwen en overkappingen kunnen bouwen, is fijn voor de betreffende bewonder, maar slecht voor de leefbaarheid van de wijk. Groen verdwijnt, waterbergend vermogen loopt terug en hittestress neemt toe. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente Utrecht. Het is hoog tijd voor het landelijk monitoren van het beleid, waarmee sinds 2003 de bouwregels voor particulieren steeds verder zijn versoepeld, stelt Paulus Jansen, de Utrechtse wethouder van wonen.
Utrecht onderzocht als eerste gemeente de impact van vergunningvrij bouwen op de stad en ziet een zorgelijke ontwikkeling. Een eerste verkenning van de effecten van de bouwderegulering laat zien dat vergunningvrij bouwen heeft geleid tot een substantiele groei van bebouwing in stedelijk gebied. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid en milieukwaliteit van de woongebieden en daarmee van de leefbaarheid voor bewoners, zegt Jansen.
Dertien jaar geleden zette de lichte bouwvergunning voor kleine bouwwerken de trend in naar meer ruimte voor particulier bouwinitiatief. In 2010 volgde een sterke verruiming van de categorie vergunningvrije bouwwerken, die in navolgende jaren nog verder is uitgebreid. De gevolgen van deze wetswijzigingen zijn nooit in kaart gebracht, stelde Utrecht vast.
Veel bijgebouwd
Utrecht vroeg Lex Verhoeff, stadsingenieur-in-opleiding aan de Hogeschool Utrecht, om een eerste verkenning uit te voeren naar de ruimtelijke effecten van vergunningvrij bouwen in zeven woonwijken. Hij deed dat door luchtfoto’s te vergelijken uit de jaren 2009-2015.
Uit de inventarisatie blijkt dat het effect van vergunningvrij bouwen per wijk verschilt, maar vrijwel altijd substantieel is. Vooral in Tuindorp (een jarendertigwijk met ruime tuinen) en Lombok (wijk uit 1900 met kleine achtertuinen) is veel bijgebouwd. “Tuindorp is een gewilde wijk. Mensen bouwen liever uit, dan dat ze verhuizen”, licht Verhoeff toe. Het verschil met wijken die nieuw zijn of veel huurwoningen hebben, is groot. Dat pleit ervoor om het mogelijk te maken dat gemeenten kunnen differentiëren in vergunningvrij bouwen, vindt de aankomend stadsingenieur.

Gemeenten bezuinigen het meest op groenbeheer. Dat blijkt uit onderzoek door Binnenlands Bestuur. Toch ervaart slechts een derde van de burgers dat de kwaliteit van het groen achteruit gaat. Dat blijkt uit onderzoeken door Binnenlands Bestuur en I&O Research.
Binnenlands Bestuur ondervroeg ambtenaren uit het financieel en ruimtelijke ordeningsvakgebied over de vervangingsopgave in de openbare ruimte. Gelijktijdig is door I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur een representatief online onderzoek gedaan onder meer dan 3200 Nederlanders naar hun beleving van hun woon- en leefomgeving.
In de ambtenarenpeiling wordt groenbeheer het vaakst als bezuinigingspost genoemd (85%), gevolgd door wegen (70%). Inwoners beleven dat in veel mindere mate. Dat er minder geld voor wegen is, hebben ze nauwelijks in de gaten; wel ervaart een op de drie Nederlanders een achteruitgang van het groen.
Bezuinigingen op groenbeheer springen het meest in het oog, verklaart onderzoeker Frank ten Doeschot van I&O Research. “Als je uit het raam kijkt, zie je meer zwerfafval in het plantsoen, of bladderend hout in de speeltuin. En de bermen met hoog gras passeer je elke dag. De onderhoudsstaat van wegen is daarentegen voor mensen veel minder zichtbaar. En hoe de riolering er aan toe is, zie je bijna nooit, die functioneert gewoon altijd.”
Bron: groenruimte.nl

Mensen in een groene woonomgeving voelen zich gezonder en gelukkiger dan bewoners in wijken met minder groen. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Yang Zhang van de Rijksuniversiteit Groningen onder 223 bewoners van de Groningse wijken Corpus den Hoorn-Noord en De Hoogte.
Zhang, promovenda bij de afdeling Planologie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, selecteerde voor haar onderzoek de buurten Corpus den Hoorn-Noord en De Hoogte. Twee wijken met een vergelijkbare bevolking en eenzelfde hoeveelheid groen, maar met verschillende gebruikskwaliteit van dat groen.
Het percentage groenoppervlak ligt in beide buurten rond de 25%. In De Hoogte bestaat echter meer dan de helft van het groen uit niet goed toegankelijk of beperkt bruikbaar groen, zoals groenstroken langs een spoorlijn. In Corpus den Hoorn-Noord is veel meer groen toegankelijk en bruikbaar.
Bron: dvhn.nl
 

Iedereen die een idee heeft voor meer groen in eigen omgeving of natuurontwikkeling kan meedoen aan de Groene Loper Vechtdal. Voor de beste plannen zijn er in totaal zo’n twintig vouchers à 500 euro te verdelen.
De Groene Loper heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen natuurlijke leefomgeving. Mensen met groene plannen voor hun buurt, kunnen zich aanmelden voor een van de Groene Loper Vechtdal vouchers. Maar liefst 10.000 euro is beschikbaar, verdeeld in vouchers van 500 euro, voor projecten in Gramsbergen, Hardenberg, Ommen en Dalfsen.
Een kleine commissie onafhankelijke inwoners beoordeelt de aanvragen op basis van de doelen die door subsidieverlener provincie Overijssel gesteld zijn. Namelijk het verbeteren van de biodiversiteit in stedelijke omgeving en samenwerking van inwoners.
Mirjam Gerrits, educatief medewerker van natuurinformatiecentrum De Koppel in Hardenberg vormt samen met vrijwilliger Dook van Gils, de projectgroep Groene Loper Vechtdal. “In de grote steden van Overijssel worden Groene Loper-projecten uitgevoerd. Het budget hiervoor komt van de provincie. Wij wilden in het Vechtdal ook meedoen. Omdat voor inwoners van de grote woonkernen aan de Vecht de natuur misschien wel dichtbij is buiten de steden, maar het is ook nodig om het in de bebouwde gebieden te halen. Als je natuur naar je eigen wijk haalt, ga je er ook zuiniger en bewuster mee om.”
Met een voucher van 500 euro kun je al veel doen, stelt Gerrits. “Je kunt tegels uit tuinen halen en bloemen en planten zaaien en poten. Tegels zijn slecht voor dieren en voor de waterhuishouding. Voor zo’n voucher kun je veel bloemenzaad kopen, of bloembollen. Een vlindertuin inrichten of zaden voor een groentetuin kopen. Voor 500 euro kun je wel 10 mooie bomen kopen. Dan heb je al bijna een bos”, zegt Gerrits. Van Gils oppert dat tuindersverenigingen braakliggende grondjes kunnen inzaaien met een bijenmengsel om zo bestuivers als bijen te lokken. “Zo haal je natuur naar je toe.” Een simpele ingreep is het zagen van kleine openingen in houten schuttingen in woonwijken. Gerrits: “Daar kunnen egels doorheen lopen. Dat is een heel klein dingetje waarmee je een groot effect bereikt.”
Bron: destentor.nl