Net ver­sche­nen boek ‘Pret­ti­ge Plek­ken’ inte­res­sant boek over belang van groen in open­ba­re ruim­te 

De open­ba­re ruim­te speelt een belang­rij­ke rol in het dage­lijks leven van men­sen en de aan­trek­ke­lijk­heid van ste­den. Een pret­ti­ge, groe­ne, gezon­de, vei­li­ge, kind- en beweeg­vrien­de­lij­ke open­ba­re ruim­te is essen­ti­eel voor de leef­baar­heid van ste­den en draagt bij aan gezond­heid, duur­zaam­heid en een aan­trek­ke­lij­ke woon- en werk­om­ge­ving. Omdat er wei­nig infor­ma­tie ‘bij elkaar’ bleek te zijn […]

Gemeen­te Lei­den intro­du­ceert een nieu­we groe­ne aan­pak voor het onder­houd van de leef­om­ge­ving

De gemeen­te intro­du­ceert een nieu­we aan­pak voor het onder­houd van de leef­om­ge­ving. Uit­gangs­punt is dat de basis – stra­ten, stoe­pen, groen en speel­plek­ken — op orde is. Over­bo­dig straat­meu­bi­lair wordt weg­ge­haald. Zo ont­staat ruim­te voor ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners zelf, zoals het zelf­ont­wor­pen plein in de Meren­wijk: de Cli­vi­a­dal. “Het plein was een stuk­je ver­waar­loosd nie­mands­land. […]

Min­der groen in wij­ken door ver­gun­ning­vrij bou­wen

Dat par­ti­cu­lie­ren tegen­woor­dig zon­der ver­gun­ning dak­ka­pel­len, aan­bou­wen en over­kap­pin­gen kun­nen bou­wen, is fijn voor de betref­fen­de bewon­der, maar slecht voor de leef­baar­heid van de wijk. Groen ver­dwijnt, water­ber­gend ver­mo­gen loopt terug en hit­te­stress neemt toe. Dat blijkt uit een inven­ta­ri­sa­tie van de gemeen­te Utrecht. Het is hoog tijd voor het lan­de­lijk moni­to­ren van het beleid, […]

Ver­keer­de ont­wik­ke­ling: Gemeen­ten bezui­ni­gen het meest op groen­be­heer

Gemeen­ten bezui­ni­gen het meest op groen­be­heer. Dat blijkt uit onder­zoek door Bin­nen­lands Bestuur. Toch ervaart slechts een der­de van de bur­gers dat de kwa­li­teit van het groen ach­ter­uit gaat. Dat blijkt uit onder­zoe­ken door Bin­nen­lands Bestuur en I&O Research. Bin­nen­lands Bestuur onder­vroeg amb­te­na­ren uit het finan­ci­eel en ruim­te­lij­ke orde­nings­vak­ge­bied over de ver­van­gings­op­ga­ve in de open­ba­re […]

Onder­zoek toont aan: men­sen gezon­der en geluk­ki­ger door groe­ne omge­ving

Men­sen in een groe­ne woon­om­ge­ving voe­len zich gezon­der en geluk­ki­ger dan bewo­ners in wij­ken met min­der groen. Dat blijkt uit onder­zoek van pro­mo­ven­da Yang Zhang van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen onder 223 bewo­ners van de Gro­ning­se wij­ken Cor­pus den Hoorn-Noord en De Hoog­te. Zhang, pro­mo­ven­da bij de afde­ling Pla­no­lo­gie van de Facul­teit Ruim­te­lij­ke Weten­schap­pen, selec­teer­de voor […]

Vou­chers voor meer groen in de stad

Ieder­een die een idee heeft voor meer groen in eigen omge­ving of natuur­ont­wik­ke­ling kan mee­doen aan de Groe­ne Loper Vecht­dal. Voor de bes­te plan­nen zijn er in totaal zo’n twin­tig vou­chers à 500 euro te ver­de­len. De Groe­ne Loper heeft als mis­sie bewo­ners en bedrij­ven te betrek­ken bij natuur, land­schap en bio­di­ver­si­teit, ofwel hun eigen […]