Net ver­sche­nen boek ‘Pret­ti­ge Plek­ken’ inte­res­sant boek over belang van groen in open­ba­re ruim­te 

De open­ba­re ruim­te speelt een belang­rij­ke rol in het dage­lijks leven van men­sen en de aan­trek­ke­lijk­heid van ste­den. Een pret­ti­ge, groe­ne, gezon­de, vei­li­ge, kind- en beweeg­vrien­de­lij­ke open­ba­re ruim­te is essen­ti­eel voor de leef­baar­heid van ste­den en draagt bij aan gezond­heid, duur­zaam­heid en een aan­trek­ke­lij­ke woon- en werk­om­ge­ving.
Omdat er wei­nig infor­ma­tie ‘bij elkaar’ bleek te zijn over de rela­tie tus­sen gebruik en ont­werp en inrich­ting van ‘open­ba­re ruim­te’ heb­ben Rose­ma­rie Maas en Kyra Kui­tert, geba­seerd op eigen ken­nis en erva­ring, lite­ra­tuur- en loca­tie­on­der­zoek en de input van een bre­de expert­groep, het boek ‘Pret­ti­ge Plek­ken — Hand­boek Mens & Open­ba­re Ruim­te’ geschre­ven.
Pret­ti­ge Plek­ken biedt hon­der­den con­cre­te richt­lij­nen over hoe je een ple­zie­ri­ge en goed gebruik­te open­ba­re ont­werpt en aan­legt. Deze wor­den aan­ge­vuld met fei­ten, ach­ter­grond­in­for­ma­tie en foto’s uit ruim 50 ste­den in bin­nen- en bui­ten­land. Focus is daar­bij steeds het ‘kij­ken door de bril van de gebrui­ker’. Pret­ti­ge Plek­ken richt zich in eer­ste instan­tie op pla­no­lo­gen, ste­den­bouw­kun­di­ge en land­schaps­ar­chi­tec­ten, maar ook ande­re sec­to­ren, zoals wel­zijn, vei­lig­heid en sport, kun­nen er mee uit de voe­ten.