Onder­zoek toont aan: men­sen gezon­der en geluk­ki­ger door groe­ne omge­ving

Men­sen in een groe­ne woon­om­ge­ving voe­len zich gezon­der en geluk­ki­ger dan bewo­ners in wij­ken met min­der groen. Dat blijkt uit onder­zoek van pro­mo­ven­da Yang Zhang van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen onder 223 bewo­ners van de Gro­ning­se wij­ken Cor­pus den Hoorn-Noord en De Hoog­te.
Zhang, pro­mo­ven­da bij de afde­ling Pla­no­lo­gie van de Facul­teit Ruim­te­lij­ke Weten­schap­pen, selec­teer­de voor haar onder­zoek de buur­ten Cor­pus den Hoorn-Noord en De Hoog­te. Twee wij­ken met een ver­ge­lijk­ba­re bevol­king en een­zelf­de hoe­veel­heid groen, maar met ver­schil­len­de gebruiks­kwa­li­teit van dat groen.
Het per­cen­ta­ge groen­op­per­vlak ligt in bei­de buur­ten rond de 25%. In De Hoog­te bestaat ech­ter meer dan de helft van het groen uit niet goed toe­gan­ke­lijk of beperkt bruik­baar groen, zoals groen­stro­ken langs een spoor­lijn. In Cor­pus den Hoorn-Noord is veel meer groen toe­gan­ke­lijk en bruik­baar.
Bron: dvhn.nl