Onder­zoek toont aan: groen dak en zon­ne­pa­ne­len per­fec­te com­bi­na­tie

Zon­ne­pa­ne­len en groe­ne daken blij­ken een pri­ma com­bi­na­tie. Zon­ne­pa­ne­len wer­ken effi­ci­ën­ter en op het dak ont­staat een geva­ri­eer­de flo­ra en fau­na.
Dat blijkt uit onder­zoek van de Zurich Uni­ver­si­ty of Applied Sci­en­ces in de Zwit­ser­se stad Bazel. De stu­die beves­tigt het idee dat zon­ne­pa­ne­len beter func­ti­o­ne­ren als ze op een laag vege­ta­tie staan. Plan­ten bren­gen water­damp in de lucht en voor­zien de zon­ne­cel­len van extra koe­ling. Voor­al bij hoge tem­pe­ra­tu­ren wer­ken de zon­ne­pa­ne­len daar­door effi­ci­ën­ter.
De weten­schap­pers ont­dek­ten dat het groe­ne dak zelf ook baat heeft bij de plaat­sing van zon­ne­pa­ne­len. De scha­du­wen van de pane­len ver­ho­gen de vari­a­tie in bodem­tem­pe­ra­tuur. Er ont­staan plek­ken die koe­ler en nat­ter zijn naast war­me, dro­ge stuk­ken dak. Uit het Zwit­ser­se onder­zoek blijkt dat de bio­di­ver­si­teit op een groen dak met zon­ne­pa­ne­len hoger is dan op een gewoon groen dak. Zowel de diver­si­teit van het plan­ten­le­ven als het aan­tal aan­we­zi­ge insec­ten­soor­ten gaat flink omhoog.
Bazel is de stad met het groot­ste opper­vlak aan groe­ne daken per inwo­ner in de wereld. Sinds 2002 zijn ze ver­plicht voor nieu­we gebou­wen. Eerst zag de stad die ver­plich­ting voor­al als ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­gel. Later werd ook het behoud van de bio­di­ver­si­teit belang­rij­ker.
Bron: duurzaambedrijfsleven.nl