Gemeen­te Maas­tricht biedt bewo­ners gra­tis work­shop tui­nie­ren aan

De gemeen­te Maas­tricht roept de bewo­ners van de Her­togs­in­gel op voor­al zelf een bij­dra­ge te leve­ren aan een groe­ne stad. Dat blijkt uit een uit­no­di­ging die ver­spreid is onder de bewo­ners van de sin­gel, een van de belang­rijk­ste door­gaan­de wegen van Maas­tricht. Aan de Her­togs­in­gel wer­den vorig jaar nieu­we bomen geplant nadat eer­der de meters­ho­ge […]

Groe­ne daken bij­na geheel gra­tis in Over­schie

Inves­te­ren in een groen dak is in Overschie,deelgemeente van Rot­ter­dam, nu wel heel erg aan­trek­ke­lijk. Ieder­een die in de aan­leg van zo’n dak inves­teert, krijgt tot negen­tig pro­cent van de kos­ten terug. Huis­ei­ge­na­ren, bedrij­ven en woning­cor­po­ra­ties in de deel­ge­meen­te Over­schie krij­gen de moge­lijk­heid om boven­op de Rot­ter­dam­se rege­ling sub­si­die aan te vra­gen voor de aan­leg […]

Gra­tis cur­sus tui­nie­ren voor alle Hoorn­se inwo­ners

Onder het kli­maat­mot­to ‘Puur Hoor­n’ krij­gen alle Hoorn­se inwo­ners gra­tis een cur­sus ‘Natuurlijk Tuinieren!’ aan­ge­bo­den van de gemeen­te Hoorn. De gemeen­te Hoorn wil bewo­ners via de cur­sus bewust maken van het belang van een groe­ne en mili­eu­vrien­de­lij­ke tuin. Een groe­ne omge­ving geeft rust en pri­va­cy en toch wor­den tui­nen vaak hele­maal bestraat. Een groe­ne tuin […]

Eind­ho­ven deelt gra­tis plan­ten uit om stad groe­ner te maken

De gemeen­te Eind­ho­ven deelt op zater­dag 24 april gra­tis perk­plan­ten uit aan haar bewo­ners om de stad nog groe­ner te maken. Eind­ho­ven doet mee aan de  ‘Entente Flo­ra­le’, de ver­kie­zing groen­ste stad van Neder­land. De jury bezoekt Eind­ho­ven op 15 juli en om de stad er dan tip-top te laten uit­zien, deelt de gemeen­te plan­ten […]

Gra­tis gevel­tuin voor bewo­ners Arn­hem­se bin­nen­stad

De gemeen­te Arn­hem en het  Bewo­ners­plat­form Bin­nen­stad Arn­hem bie­den een aan­tal gra­tis gevel­tui­nen aan. Met als doel om de bin­nen­stad gezel­li­ger te maken en het soci­a­le con­tact tus­sen de bewo­ners te sti­mu­le­ren. Bin­nen­stad­be­wo­ners kun­nen een gevel­tuin krij­gen van 2 meter breed bij 30cm diep (in het voet­gan­gers­ge­bied) tot 45cm diep (bui­ten het voet­gan­gers­ge­bied). Het bewo­ners­plat­form […]

Haag­se Wet­hou­der Bal­dew­singh over­han­digt gra­tis bomen voor in voor­tuin

Op woens­dag 2 decem­ber  over­han­digt wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh (Leef­baar­heid) aan der­tien bewo­ners aan de Wil­de Gagel in Leid­schen­veen gra­tis bomen voor in de voor­tuin. Deze bewo­ners heb­ben een aan­vraag inge­diend als onder­deel van het ‘Miljoen voor groen’. Naast aan­vra­gen om het groen in de buurt op te knap­pen, kun­nen Hage­naars ook een gra­tis boom voor […]

Bomen om ver­vuil­de lucht gra­tis op te scho­nen

Onder­zoek heeft aan­ge­toond dat bomen, wind­sin­gels, hagen en klim­plan­ten door hun fil­te­ren­de wer­king de lucht­kwa­li­teit kos­te­loos kun­nen ver­be­te­ren. Niet alle soor­ten wer­ken in dit opzicht het­zelf­de. Een wel­over­wo­gen keu­ze uit het beschik­ba­re sor­ti­ment lijkt daar­om op z’n plaats. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in tuin&Landschap nr 25- 2006 Ook inte­res­sant:Lucht­kwa­li­teit, lucht­zui­ve­ring, bomen Bron:Tuin&Landschap (Ton […]