Gra­tis cur­sus tui­nie­ren voor alle Hoorn­se inwo­ners

Onder het kli­maat­mot­to ‘Puur Hoor­n’ krij­gen alle Hoorn­se inwo­ners gra­tis een cur­sus ‘Natuurlijk Tuinieren!’ aan­ge­bo­den van de gemeen­te Hoorn. De gemeen­te Hoorn wil bewo­ners via de cur­sus bewust maken van het belang van een groe­ne en mili­eu­vrien­de­lij­ke tuin.

Een groe­ne omge­ving geeft rust en pri­va­cy en toch wor­den tui­nen vaak hele­maal bestraat. Een groe­ne tuin heeft veel voor­de­len: het dempt de tem­pe­ra­tuur in de stad, het kan de iso­la­tie van daken ver­be­te­ren, een groe­ne omge­ving ver­laagt stress, het zorgt ervoor dat kin­de­ren vaker bui­ten­spe­len, en ga zo maar door. Kort­om, rede­nen genoeg voor de gemeen­te om het ini­ti­a­tief te nemen om samen met de bur­ger de tui­nen, bal­kons en daken aan te pak­ken.

Cur­sus ‘Natuurlijk Tuinieren!’
De cur­sus ‘Natuurlijk Tuinieren!’ leert deel­ne­mers hoe zij een mili­eu­vrien­de­lij­ke, groe­ne en toch ook onder­houds­vrien­de­lij­ke tuin kun­nen aan­leg­gen. Zo krij­gen zij tips over hoe zij gra­tis aan plan­ten, stek­ken en zaad (bloe­men en groen­ten) kun­nen komen en ook hoe zij die­ren en insec­ten een­vou­dig kun­nen weg­hou­den.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Hoorngids.nl