Groe­ne daken bij­na geheel gra­tis in Over­schie

Inves­te­ren in een groen dak is in Overschie,deelgemeente van Rot­ter­dam, nu wel heel erg aan­trek­ke­lijk. Ieder­een die in de aan­leg van zo’n dak inves­teert, krijgt tot negen­tig pro­cent van de kos­ten terug.

Huis­ei­ge­na­ren, bedrij­ven en woning­cor­po­ra­ties in de deel­ge­meen­te Over­schie krij­gen de moge­lijk­heid om boven­op de Rot­ter­dam­se rege­ling sub­si­die aan te vra­gen voor de aan­leg van een groen dak. De deel­ge­meen­te wil hier­mee een extra sti­mu­lans geven voor de aan­leg van 4.000 m² groen dak. De rege­ling is bedoeld voor huis­ei­ge­na­ren, woning­cor­po­ra­ties en bedrij­ven.

Aan­leg sti­mu­le­ren
Een groen dak is een dak dat bedekt is met vege­ta­tie en begroei­ing. Er zijn ver­schil­len­de typen groe­ne daken, van exten­sie­ve tot inten­sie­ve groe­ne daken. Om de aan­leg van groe­ne daken te sti­mu­le­ren, geven de gemeen­te Rot­ter­dam en de water­schap­pen € 30,00 per m² gere­a­li­seerd groen dak. De deel­ge­meen­te Over­schie ver­dub­belt dit bedrag tot een maxi­mum van negen­tig pro­cent van de inves­te­rings­kos­ten. In totaal stelt de deel­ge­meen­te € 120.000 ter beschik­king: € 30.000 voor huis­ei­ge­na­ren en 90.000 voor bedrij­ven en woning­cor­po­ra­ties.

Duur­za­me gezon­de deel­ge­meen­te
Groe­ne daken dra­gen bij aan een duur­za­me en gezon­de deel­ge­meen­te, zeker als ze op gro­te schaal wor­den toe­ge­past. De beplan­ting vangt regen­wa­ter op en voert het ver­traagd af. Hier­door wordt het riool min­der belast als het hard regent. Ook nemen de plant­jes stof­deel­tjes op uit de atmos­feer en vor­men zo een buf­fer tegen lucht­ver­vui­ling. Daar­mee leve­ren groe­ne daken een bij­dra­ge aan de ver­min­de­ring van CO2-uit­stoot. Een beplant dak iso­leert het pand eron­der. Daar­door blijft het voor­al in de zomer koe­ler in huis. Boven­dien stra­len groe­ne daken bij hoge­re tem­pe­ra­tu­ren min­der warm­te uit waar­door het ook een gun­sti­ge invloed heeft op de omge­vings­tem­pe­ra­tuur. En natuur­lijk wordt de stad groe­ner, waar­door er meer kan­sen komen voor flo­ra en fau­na en de leef­baar­heid ver­be­tert.

Voor­waar­den
Voor­waar­de voor de aan­leg van een groen­dak is dat de dak­con­struc­tie geschikt is. Ieder­een die nog dit jaar sub­si­die aan­vraagt, kan een gra­tis groen­dak haal­baar­heids­on­der­zoek ter waar­de van € 750 laten uit­voe­ren. Door dit onder­zoek is dui­de­lijk of de con­struc­tie van het dak sterk genoeg is voor een groen dak.

Meer infor­ma­tie

Bron:
Deel­ge­meen­te Over­schie