RIVM: ‘Groen nodig voor gezon­de, kli­maat­be­sten­di­ge stad’

Par­ken, gras­vel­den en tui­nen zijn onmis­baar voor een gezon­de, kli­maat­be­sten­di­ge stad. Dit blijkt uit onder­zoek van het RIVM naar de bij­dra­ge van de bodem aan een kli­maat­be­sten­di­ge en gezon­de stad, in opdracht van het Minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu. “Groen in de stad is goed voor de gezond­heid van men­sen en helpt bij het omgaan […]

Gezon­de Stad belicht groe­ne ini­ti­a­tie­ven in Amster­dam

De  nieu­we orga­ni­sa­tie De Gezon­de Stad zet groe­ne ini­ti­a­tie­ven in Amster­dam in de spot­lights. Met als doel het ver­we­zen­lij­ken van een kli­maat­neu­tra­le hoofd­stad met gezon­de lucht en met meer en mooi­e­re groe­ne bui­ten­ruim­te. De Gezon­de Stad werkt samen met Amster­dam­se media en bedrij­ven. Een duur­za­me bij­la­ge in het Parool, een tv-pro­­gram­­ma op AT5 en bui­ten­re­cla­me […]

Trend­set­ten­de groen- en dag­licht­toe­pas­sin­gen voor gezon­de gebou­wen

22 mei Sym­po­si­um Groen Licht Op dins­dag 22 mei orga­ni­seert het Knoop­punt Bou­wen met Groen het sym­po­si­um Groen Licht op de Flo­ri­a­de. Het sym­po­si­um vindt plaats in hoofd­pa­vil­joen Vil­la Flo­ra, toon­beeld van inno­va­tie en duur­zaam­heid. Met als spre­kers de Malei­si­sche archi­tect Ken Yeang, Mar­tin Haas, part­ner Behnisch Archi­tek­tur, en Tor­ben Thy­re­god Jen­sen, dag­licht archi­tect bij […]

Ble­ker: “Inves­te­ren in De Groe­ne Stad is inves­te­ren in gezon­de eco­no­mie”

In het maga­zi­ne Flo­ra Cul­tu­re Inter­na­ti­o­nal van juli/augustus is een spe­ci­al opge­no­men over The Green City onder de noe­mer The Green City Post. Het voor­woord in deze spe­ci­al is geschre­ven door staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van het minis­te­rie van EL&I. Ble­ker bena­drukt in deze spe­ci­al dat het open­baar groen geen geld kost, van­we­ge de eco­no­mi­sche en […]

Pre­sen­ta­tie van de bro­chu­re ‘Een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor de prak­tijk’

Op 10 novem­ber wordt tij­dens het sym­po­si­um ‘Groen en Gezond­heid’, geor­ga­ni­seerd door Enten­te Flo­ra­le,  het eer­ste exem­plaar van de bro­chu­re ‘Een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor de prak­tijk’ aan­ge­bo­den aan staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie. De bro­chu­re is bestemd voor gemeen­ten, GGD’en en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties zoals cor­po­ra­ties. Zij kun­nen er inspi­ra­tie […]

Groen­Links IJs­sel­stein: groe­ne stad is een gezon­de stad

In het ver­kie­zings­pro­gram­ma van Groen­Links IJs­sel­stein voor de peri­o­de 2010 — 2014 besteedt de par­tij veel aan­dacht aan De Groe­ne Stad.  Vol­gens de par­tij is een groe­ne stad een gezon­de stad. In het pro­gram­ma staat het vol­gen­de geschre­ven: “Het behou­den en ver­ster­ken van de groe­ne ruim­te ver­dient meer aan­dacht, omdat het de stad mooi­er maakt […]

Klim­bo­men in de stad, gezon­de ruim­te­vre­ters

Boom­klim­men is gezond, voor de ziel en de moto­riek. Des­on­danks is er, zeker in een ste­de­lij­ke omge­ving, let­ter­lijk en figuur­lijk wei­nig ruim­te voor klim­bo­men. Let­ter­lijk van­we­ge beperk­te groei­plaats­om­stan­dig­he­den en figuur­lijk van­we­ge kos­ten en aan­spra­ke­lijk­heids­re­gels. Toch zijn er moge­lijk­he­den. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Lees hier het arti­kel ver­sche­nen in Tuin&Landschap 18–2008 Ook inte­res­sant:Kin­de­ren, spe­len, natuur­lij­ke speel­plek­ken Bron:Tuin & Land­schap […]