Berichten

Parken, grasvelden en tuinen zijn onmisbaar voor een gezonde, klimaatbestendige stad. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de bijdrage van de bodem aan een klimaatbestendige en gezonde stad, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Groen in de stad is goed voor de gezondheid van mensen en helpt bij het omgaan met klimaatverandering”, aldus onderzoeker Jacqueline Claessens.

De klimaatverandering leidt tot extremen. Hitte- en droogteperioden, maar ook intensieve regenbuien zullen vaker voorkomen. Deze regenbuien kunnen wateroverlast veroorzaken, wat leidt tot overlopende riolen en ondergelopen kelders. Op plaatsen waar geen bestrating of bebouwing is, zakt het water in de bodem en is er minder overlast. In hete perioden warmen asfalt en gebouwen op. In een versteende omgeving wordt het warmer dan in een groene omgeving. Waar open bodem en groen is, kan water verdampen en zo zorgen voor verkoeling.

Volksgezondheid
Daarnaast draagt groen positief bij aan de volksgezondheid. Dit geldt vooral voor mensen met een laag inkomen en mogelijk ook voor jongeren. Uit het onderzoek blijkt dat mensen vaker positief oordelen over hun gezondheid naarmate zij in een groenere omgeving wonen. Toch leven mensen met een laag inkomen vaak in een versteende omgeving en profiteren daardoor minder van de gezondheidsbevorderende effecten van groen. Juist in wijken waar het gemiddelde maandinkomen laag is, kan gezondheidswinst van extra groen groot zijn.

Beleidsafwegingen
Het RIVM heeft laten zien hoe je met kaarten de percentages open bodem en groen in een gemeente inzichtelijk kunt maken, afgezet tegen de inkomens- en leeftijdsopbouw. Op basis hiervan kan een gemeente beleidsafwegingen maken. Zo kan een gemeente inschatten waar onbedekte bodem nodig is of waar de aanleg van een plantsoen het meeste loont met betrekking tot waterberging, verkoeling en gezondheidseffecten.

Klimaatbestendige stad
Het RIVM heeft al eerder in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan naar de wijze waarop het bodem- en watersysteem kan bijdrage aan een klimaatbestendige stad. De resultaten hiervan worden gebruikt door deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma.

Download
‘Bodem als draagvlak voor een klimaatbestendige en gezonde stad’ »

Bron:
RIVM

 

De  nieuwe organisatie De Gezonde Stad zet groene initiatieven in Amsterdam in de spotlights. Met als doel het verwezenlijken van een klimaatneutrale hoofdstad met gezonde lucht en met meer en mooiere groene buitenruimte.

De Gezonde Stad werkt samen met Amsterdamse media en bedrijven. Een duurzame bijlage in het Parool, een tv-programma op AT5 en buitenreclame belichten de groene initiatieven in de stad. Daarin komen bijvoorbeeld de praktijkcases van Intratuin, Amsterdam Energie en MacBike aan bod. Per organisatie levert De Gezonde Stad een duurzaamheidadvies op maat.

Samen met Amsterdammer
Wie weet er beter hoe we Amsterdam groen en gezond kunnen maken dan de Amsterdammer zelf? Via een online crowdsourcing platform op www.degezondestad.org vertaalt De Gezonde Stad wensen uit de stad naar nieuwe groene initiatieven. Die groene initiatieven, zoals lucht- of waterpunten, zijn ook via een app en op de website te raadplegen.

 

 

 

22 mei Symposium Groen Licht

Op dinsdag 22 mei organiseert het Knooppunt Bouwen met Groen het symposium Groen Licht op de Floriade. Het symposium vindt plaats in hoofdpaviljoen Villa Flora, toonbeeld van innovatie en duurzaamheid. Met als sprekers de Maleisische architect Ken Yeang, Martin Haas, partner Behnisch Architektur, en Torben Thyregod Jensen, daglicht architect bij VELUX Denemarken, belooft de dag een boeiende en inspirerende bijeenkomst te worden en een pleidooi voor functioneel groen.

Dagvoorzitter is Arda van Helsdingen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten.

Programma
Het symposium staat in het teken van groen en daglicht binnen de gebouwde omgeving. Het publiek krijgt een overzicht van trendsettende toepassingen op dit gebied. Keynote spreker is de Maleisische architect Ken Yeang, grondlegger van bioclimatic design waarin groen- en daglichttoepassingen een prominente rol hebben. Yeang houdt zich al ruim 30 jaar bezig met eco-architectuur, en geldt als een van de voorlopers op het gebied van integraal ontwerpen en bouwen met daglicht en groen. In zijn ontwerpen laat Yeang het gebouw functioneren als onderdeel van het lokale ecosysteem. Daarnaast presenteren de architecten Martin Haas (partner Behnisch Architektur Duitsland) en Torben Thyregod Europese trends in groen- en daglichtarchitectuur met aansprekende voorbeelden uit hun portfolio.

Rondleiding Floriade
Exclusief voor deelnemers aan het symposium organiseert het Knooppunt ’s ochtends een rondleiding ‘op maat’ langs de meest innovatieve groenprojecten. Deze worden door ‘insiders’ toegelicht.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over het symposium Groen Licht en de rondleiding op de Floriade kunt u vinden op de agenda van knooppuntbouwenmetgroen.nl »

In het magazine Flora Culture International van juli/augustus is een special opgenomen over The Green City onder de noemer The Green City Post. Het voorwoord in deze special is geschreven door staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van EL&I. Bleker benadrukt in deze special dat het openbaar groen geen geld kost, vanwege de economische en maatschappelijke waarde die het vertegenwoordigt.
Bleker: Iedereen kan van De Groene Stad profiteren van de tuinbouwsector tot de burger. De initiatiefnemers ondersteun ik dan ook om De Groene Stad wereldwijd te promoten, want investeren in groene steden is investeren in een gezonde bevolking en in een gezonde economie.€
Programmatische Aanpak Green City
De special maakt onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Green City 2011. Onder deze naam promoten Plant Publicity Holland (PPH) samen met het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv De Groene Stad internationaal.
Interview Jan Habets
Naast het voorwoord van Bleker is er een interview opgenomen met Jan Habets, directeur van Plant Publicity Holland en een van de grondleggers van De Groene Stad, over het belang van groen voor de stedelijke omgeving.
BAM en DuraVermeer over de waarde van groen voor rood
Naast personen uit de groene sector wordt er in de special ook aandacht besteed aan de rode wereld. Wytse Algra van DuraVermeer vertelt onder meer over het 80.000 m2 grote dakpark in Rotterdam en over het groene stadhuis in Leiderdorp. Als commercieel vastgoedontwikkelaar ziet DuraVermeer heel duidelijk de commerciële waarde in van het groene product voor de bouwsector. Ook de Koninklijke BAM Groep benadrukt in de special het belang van groen voor onder meer de infrastructuurtak. €œEen groene afscheiding langs de snelweg zorgt voor de afname van fijn stof, maar voorkomt bijvoorbeeld ook vervuiling door graffiti.€
Amsterdam: €œInvesteren in groen is investeren in de economie€
In The Green City Post geeft de gemeente Amsterdam aan dat investeren in groen investeren in de economie is. Piet Eilander, teamleider Groen, Ecologie, Stedelijke Recreatie en Water: Groen maakt niet alleen het woonklimaat aantrekkelijker, het blijkt tevens een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Onderzoek laat zien dat van de mensen met een eigen bedrijf 46% zegt dat de aanwezigheid van een park een belangrijke reden is geweest om de onderneming op een bepaalde plek te vestigen.
De Groene Stad als brandingstrategie
Mede-initiatiefnemers AIPH en Niek Roozen bv komen in de laatste twee artikelen aan bod. Doeke Faber, voorzitter van de AIPH, vertelt over hoe De Groene Stad ingezet kan worden voor de internationale brandingstrategie.
Niek Roozen van tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv sluit de special af over de toepassing van De Groene Stad filosofie in zijn ontwerpen.
Doel
Het doel van de Programmatische Aanpak Green City is om De Groene Stadfilosofie internationaal te positioneren als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economische verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.
Concrete activiteiten zijn:

  • Als onderdeel van de Programmatische Aanpak Green City worden richtlijnen opgesteld voor de bouw van duurzame, groene steden. Hierbij zijn wetenschappelijke experts uit de (landschaps)architectuur en de groen- en bouwsector betrokken. PPH draagt hier de coördinatie over.
  • Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling in het Chinese Xián wordt in samenwerking met  AIPH, de landbouwraad, PPH en Niek Roozen bv in september het symposium Green City voorbereid. Daar zullen de richtlijnen worden gepresenteerd aan de 35 landen die verbonden zijn aan de AIPH. De richtlijnen hebben als doel op de Floriade 2012 een internationale prijsvraag uit te zetten over duurzame groene stedenbouw.
  • In september 2011 wordt de internationale website www.thegreencity.com gelanceerd met informatie die betrekking heeft op De Groene Stad wereldwijd.

Download
Special The Green City downloaden »
 
 

Op 10 november wordt tijdens het symposium ‘Groen en Gezondheid’, georganiseerd door Entente Florale,  het eerste exemplaar van de brochure ‘Een groene gezonde wijk, inspiratie voor de praktijk’ aangeboden aan staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De brochure is bestemd voor gemeenten, GGD’en en maatschappelijke organisaties zoals corporaties. Zij kunnen er inspiratie in vinden om met groen de gezondheid van bewoners te bevorderen. De brochure bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt aandacht besteed aan het wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen groen en gezondheid.

Inspirerende praktijkvoorbeelden
Daarna volgen tien inspirerende praktijkvoorbeelden uit Nederland van hoe groen ingezet kan worden om de gezondheid van bewoners te verbeteren. De brochure wordt afgesloten met een stappenplan voor het realiseren van een groene en gezonde wijk. Daarin staan suggesties waar op moet worden gelet bij de planvorming, het proces, het ontwerp, de inrichting, het beheer, het onderhoud en de financiering.

Samenwerking tussen groen- en gezondheidssector
De inspiratiebrochure is tot stand gekomen door samenwerking tussen EMGO+ Instituut, Kenniscentrum Recreatie, ministerie van LNV (nu: EL&I), Plant Publicity Holland, GGD Nederland, GGD IJsselland, Bureau Gezondheid Milieu & Veiligheid GGD’en Brabant/Zeeland, GGD van Hulpverlening Gelderland Midden, GGD Amsterdam, GGD Hollands Midden en GGD Rotterdam-Rijnmond.

Symposium ‘Groen en Gezondheid’
Het symposium ‘Groen en Gezondheid’ vindt plaats op 10 november in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Vijf sprekers vanuit wetenschap, gezondheidszorg, architectuur, zorgverzekering en groene financiering geven hun visie op het belang en de mogelijkheden van het groen voor de preventieve en curatieve gezondheidszorg en het belang van een integrale aanpak en de gezonde financiering daarvan. Het bijwonen van dit symposium is gratis. 

Download ´Een groene gezonde wijk´ »
 

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks IJsselstein voor de periode 2010 – 2014 besteedt de partij veel aandacht aan De Groene Stad.  Volgens de partij is een groene stad een gezonde stad.

In het programma staat het volgende geschreven: “Het behouden en versterken van de groene ruimte verdient meer aandacht, omdat het de stad mooier maakt en omdat groen belangrijk is voor ons dagelijks welzijn.Groengebieden zijn nodig om te kunnen ontspannen, spelen, luieren, wandelen en sporten. De aanwezigheid van groen in de directe omgeving maakt een locatie ook aantrekkelijker voor bedrijven. En groen heeft natuurlijk functies voor dieren en planten in de stad.”

 

De inzet van GroenLinks is onder meer:

  • In het Groenstructuurplan wordt de bestemming van alle groen in kaart gebracht, als leidraad bij beheer en eventuele toekomstige stedebouwkundige ontwikkelingen. Er komt meer aandacht voor de unieke verzameling van fruitboomrassen van IJsselstein.
  • Groen voor iedereen in de buurt. Daarvoor geldt als richtlijn 75m2 per woning (VROM richtgetal).
  • Voor kinderen komt er in iedere wijk een avonturenspeelplaats: een wilde natuurspeelplaats in een groene omgeving waar een kind zelf met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken.
  • Bestaand groen blijft groen. Blijkt groenverlies in specifieke gevallen onvermijdelijk, dan vindt compensatie op zo kort mogelijke afstand plaats, waarbij de oppervlakte en de groenwaarde minimaal gelijk blijven.

Naar het verkiezingsprogramma 2010-2014 »

Bron:
GroenLinks IJsselstein

Boomklimmen is gezond, voor de ziel en de motoriek. Desondanks is er, zeker in een stedelijke omgeving, letterlijk en figuurlijk weinig ruimte voor klimbomen. Letterlijk vanwege beperkte groeiplaatsomstandigheden en figuurlijk vanwege kosten en aansprakelijkheidsregels. Toch zijn er mogelijkheden.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel verschenen in Tuin&Landschap 18-2008

Ook interessant:
Kinderen, spelen, natuurlijke speelplekken

Bron:
Tuin & Landschap (Paula Klap)