RIVM: ‘Groen nodig voor gezon­de, kli­maat­be­sten­di­ge stad’

Par­ken, gras­vel­den en tui­nen zijn onmis­baar voor een gezon­de, kli­maat­be­sten­di­ge stad. Dit blijkt uit onder­zoek van het RIVM naar de bij­dra­ge van de bodem aan een kli­maat­be­sten­di­ge en gezon­de stad, in opdracht van het Minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu. “Groen in de stad is goed voor de gezond­heid van men­sen en helpt bij het omgaan met kli­maat­ver­an­de­ring”, aldus onder­zoe­ker Jac­que­li­ne Claes­sens.

De kli­maat­ver­an­de­ring leidt tot extre­men. Hit­te- en droog­te­pe­ri­o­den, maar ook inten­sie­ve regen­bui­en zul­len vaker voor­ko­men. Deze regen­bui­en kun­nen water­over­last ver­oor­za­ken, wat leidt tot over­lo­pen­de rio­len en onder­ge­lo­pen kel­ders. Op plaat­sen waar geen bestra­ting of bebou­wing is, zakt het water in de bodem en is er min­der over­last. In hete peri­o­den war­men asfalt en gebou­wen op. In een ver­steen­de omge­ving wordt het war­mer dan in een groe­ne omge­ving. Waar open bodem en groen is, kan water ver­dam­pen en zo zor­gen voor ver­koe­ling.

Volks­ge­zond­heid
Daar­naast draagt groen posi­tief bij aan de volks­ge­zond­heid. Dit geldt voor­al voor men­sen met een laag inko­men en moge­lijk ook voor jon­ge­ren. Uit het onder­zoek blijkt dat men­sen vaker posi­tief oor­de­len over hun gezond­heid naar­ma­te zij in een groe­ne­re omge­ving wonen. Toch leven men­sen met een laag inko­men vaak in een ver­steen­de omge­ving en pro­fi­te­ren daar­door min­der van de gezond­heids­be­vor­de­ren­de effec­ten van groen. Juist in wij­ken waar het gemid­del­de maand­in­ko­men laag is, kan gezond­heids­winst van extra groen groot zijn.

Beleids­af­we­gin­gen
Het RIVM heeft laten zien hoe je met kaar­ten de per­cen­ta­ges open bodem en groen in een gemeen­te inzich­te­lijk kunt maken, afge­zet tegen de inko­mens- en leef­tijds­op­bouw. Op basis hier­van kan een gemeen­te beleids­af­we­gin­gen maken. Zo kan een gemeen­te inschat­ten waar onbe­dek­te bodem nodig is of waar de aan­leg van een plant­soen het mees­te loont met betrek­king tot water­ber­ging, ver­koe­ling en gezond­heids­ef­fec­ten.

Kli­maat­be­sten­di­ge stad
Het RIVM heeft al eer­der in opdracht van het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu onder­zoek gedaan naar de wij­ze waar­op het bodem- en water­sys­teem kan bij­dra­ge aan een kli­maat­be­sten­di­ge stad. De resul­ta­ten hier­van wor­den gebruikt door deel­pro­gram­ma Nieuw­bouw en Her­struc­tu­re­ring van het Del­ta­pro­gram­ma.

Down­load
’Bo­dem als draag­vlak voor een kli­maat­be­sten­di­ge en gezon­de stad’ »

Bron:
RIVM