Trend­set­ten­de groen- en dag­licht­toe­pas­sin­gen voor gezon­de gebou­wen

22 mei Sym­po­si­um Groen Licht

Op dins­dag 22 mei orga­ni­seert het Knoop­punt Bou­wen met Groen het sym­po­si­um Groen Licht op de Flo­ri­a­de. Het sym­po­si­um vindt plaats in hoofd­pa­vil­joen Vil­la Flo­ra, toon­beeld van inno­va­tie en duur­zaam­heid. Met als spre­kers de Malei­si­sche archi­tect Ken Yeang, Mar­tin Haas, part­ner Behnisch Archi­tek­tur, en Tor­ben Thy­re­god Jen­sen, dag­licht archi­tect bij VELUX Den­e­mar­ken, belooft de dag een boei­en­de en inspi­re­ren­de bij­een­komst te wor­den en een plei­dooi voor func­ti­o­neel groen.

Dag­voor­zit­ter is Arda van Hels­din­gen, voor­zit­ter van de Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Tuin- en Land­schaps­ar­chi­tec­ten.

Pro­gram­ma
Het sym­po­si­um staat in het teken van groen en dag­licht bin­nen de gebouw­de omge­ving. Het publiek krijgt een over­zicht van trend­set­ten­de toe­pas­sin­gen op dit gebied. Key­no­te spre­ker is de Malei­si­sche archi­tect Ken Yeang, grond­leg­ger van bio­cli­ma­tic design waar­in groen- en dag­licht­toe­pas­sin­gen een pro­mi­nen­te rol heb­ben. Yeang houdt zich al ruim 30 jaar bezig met eco-archi­tec­tuur, en geldt als een van de voor­lo­pers op het gebied van inte­graal ont­wer­pen en bou­wen met dag­licht en groen. In zijn ont­wer­pen laat Yeang het gebouw func­ti­o­ne­ren als onder­deel van het loka­le eco­sys­teem. Daar­naast pre­sen­te­ren de archi­tec­ten Mar­tin Haas (part­ner Behnisch Archi­tek­tur Duits­land) en Tor­ben Thy­re­god Euro­pe­se trends in groen- en dag­licht­ar­chi­tec­tuur met aan­spre­ken­de voor­beel­den uit hun port­fo­lio.

Rond­lei­ding Flo­ri­a­de
Exclu­sief voor deel­ne­mers aan het sym­po­si­um orga­ni­seert het Knoop­punt ’s och­tends een rond­lei­ding ‘op maat’ langs de meest inno­va­tie­ve groen­pro­jec­ten. Deze wor­den door ‘insi­ders’ toe­ge­licht.

Meer infor­ma­tie en aan­mel­den
Meer infor­ma­tie over het sym­po­si­um Groen Licht en de rond­lei­ding op de Flo­ri­a­de kunt u vin­den op de agen­da van knooppuntbouwenmetgroen.nl »