Gemeen­te Den Haag doet oproep aan bewo­ners om stad te ver­groe­nen

Groen geeft kleur en fleur aan een straat. Maar niet in iede­re straat van Den Haag zijn voor­tui­nen aan­we­zig. Om het straat­beeld toch te ver­groe­nen vraagt de gemeen­te Den Haag aan haar bewo­ners om hier een bij­dra­ge aan te leve­ren door mid­del van een gevel­tuin. Dit is een smal­le groen­strook direct tegen de gevel van een […]

Fees­te­lij­ke ople­ve­ring groe­ne gevel­tuin in Arn­hem

In het Arn­hem­se Spij­kerkwar­tier wordt aan­staan­de don­der­dag 10 maart in aan­we­zig­heid van wet­hou­der Ine van Burg­ste­den een groe­ne gevel­tuin ont­huld. Het betreft een gevel van een appar­te­men­ten­ge­bouw op de krui­sing Spij­ker­straat — Boek­hor­sten­straat. De groe­ne gevel is een ini­ti­a­tief van woning­co­ör­pe­ra­tie Volks­huis­ves­ting samen met de ver­e­ni­ging van eige­na­ren van het com­plex.  De gemeen­te Arn­hem heeft […]

Gevel­tuin­tjes: hoe zit het pre­cies?

In onze ste­den zijn er genoeg stra­ten waar­van de hui­zen geen voor­tuin heb­ben en waar­bij de gevel direct aan de straat grenst. Het kan soms een behoor­lijk grij­ze boel wor­den met al die ste­nen. In dit soort geval­len is het een goed idee om een gevel­tuin­tje aan te leg­gen. Met wei­nig moei­te cre­ëer je in […]

ANWB start gevel­tuin actie

Dat groen rust­ge­vend werkt is bekend. Maar groen doet meer. Meer groen in de stad draagt bij aan de lucht­kwa­li­teit, wel­zijn en werkt geluid­dem­pend. Dat is de reden voor de ANWB om samen met haar leden gevel­tui­nen aan te leg­gen. Recre­a­tie dicht­bij is voor de ANWB een belang­rijk maat­schap­pe­lijk the­ma. De ANWB wil natuur, speel­tui­nen […]

Uit­slag geveltuin‑, bal­kon- en straat­groen­wed­strijd in Vlaar­din­gen

Tij­dens de Open Gemeen­te­dag op zater­dag 4 sep­tem­ber 2010 maakt wet­hou­der Jan Rob­ber­egt bekend wie het fleu­rig­ste bal­kon, de mooi­ste gevel­tuin en de groen­ste straat van Vlaar­din­gen heeft. Hij doet dit om 15.30 uur op het stad­huis, samen met het keu­rings­team van Groei & Bloei Vlaar­din­gen, een ver­e­ni­ging van tuin­hob­by­is­ten. De gemeen­te Vlaar­din­gen en Groei […]

Gra­tis gevel­tuin voor bewo­ners Arn­hem­se bin­nen­stad

De gemeen­te Arn­hem en het  Bewo­ners­plat­form Bin­nen­stad Arn­hem bie­den een aan­tal gra­tis gevel­tui­nen aan. Met als doel om de bin­nen­stad gezel­li­ger te maken en het soci­a­le con­tact tus­sen de bewo­ners te sti­mu­le­ren. Bin­nen­stad­be­wo­ners kun­nen een gevel­tuin krij­gen van 2 meter breed bij 30cm diep (in het voet­gan­gers­ge­bied) tot 45cm diep (bui­ten het voet­gan­gers­ge­bied). Het bewo­ners­plat­form […]