Start aan­leg recre­a­tief fiets­pad in Nun­speet en Elburg

De aan­leg van het fiets­pad tus­sen de Bliks­weg en de Spij­ker­weg in Elburg en Nun­speet is gestart. Dit fiets­pad biedt fiet­sers de moge­lijk­heid om de oude Zui­der­zee­kust te ver­ken­nen.   Het fiets­pad kan ook gebruikt wor­den door land­bouw­ver­keer. Naar ver­wach­ting is het pad in het vroe­ge voor­jaar, bij het begin van het nieu­we fiets­sei­zoen gereed. Het […]

Euro­pees Goud voor Deven­ter, Zil­ver voor Elburg

Deven­ter, in 2010 win­naar van de cate­go­rie ste­den in de nati­o­na­le Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie (Groen­ste  stad /dorp van Neder­land) heeft nu ook inter­na­ti­o­naal Goud behaald.  Een fraaie zil­ve­ren medail­le was er voor Elburg dat in 2010 nati­o­naal de cate­go­rie klei­ne ste­den en dor­pen won. De officiële prijs­uit­rei­king vond plaats op 16 sep­tem­ber in Rogas­ka Sla­ti­na […]

Duur­zaam onkruid­be­heer in Elburg

De gemeen­te Elburg heeft onlangs het cer­ti­fi­caat DOB niveau brons behaald. DOB staat voor duur­zaam onkruid­be­heer op ver­har­din­gen. Dit cer­ti­fi­caat vormt voor de gemeen­te een nieu­we stap in het zo mili­eu­vrien­de­lijk als moge­lijk bestrij­den van onkruid op ver­har­din­gen. In Elburg bestrijdt de fir­ma Don­ker uit Dron­ten het onkruid met behulp van een gemo­to­ri­seerd voer­tuig op […]

Goe­de pre­sen­ta­tie Deven­ter en Elburg aan inter­na­ti­o­na­le groen­ju­ry

De jury van de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le heeft op 20 en 21 juli een bezoek gebracht aan aan Neder­land. Deven­ter en Elburg gaan voor Euro­pees Goud in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie. Deven­ter won vorig jaar Goud in de nati­o­na­le com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le als  “groenste  stad van Neder­land 2010” en Elburg ver­o­ver­de het goud en […]

Elburg plant Boom van het Jaar 2011

Op 16 maart werd in Elburg de Boom van het Jaar 2011, de Not­hofa­gus antarc­ti­ca geplant. Dit is een cadeau van de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor aan Elburg als win­naar van de nati­o­na­le Groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2010 in de cate­go­rie klei­ne ste­den en dor­pen. Henk Wes­sel, wet­hou­der Beheer en Open­ba­re Ruin­te, toon­de zich een uit­ste­kend boom­plan­ter. Wes­sel […]

Deven­ter en Elburg Groen­ste stad en dorp van Neder­land 2010

Deven­ter en Elburg zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad  en Dorp van Neder­land 2010. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2010. Deven­ter won het Goud in de cate­go­rie ‘steden’ en het Gel­der­se dorp Elburg werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. In de stads­ge­hoor­zaal in Vlaar­din­gen ont­vin­gen de […]