Start aan­leg recre­a­tief fiets­pad in Nun­speet en Elburg

De aan­leg van het fiets­pad tus­sen de Bliks­weg en de Spij­ker­weg in Elburg en Nun­speet is gestart. Dit fiets­pad biedt fiet­sers de moge­lijk­heid om de oude Zui­der­zee­kust te ver­ken­nen.  

Het fiets­pad kan ook gebruikt wor­den door land­bouw­ver­keer. Naar ver­wach­ting is het pad in het vroe­ge voor­jaar, bij het begin van het nieu­we fiets­sei­zoen gereed. Het fiets­pad gaat onder­deel uit­ma­ken van het lan­ge afstands­fiets­pa­den­net (Zui­der­zee­rou­te) tus­sen Rog­ge­bot­sluis en Har­der­wijk.

Het nieuw aan te leg­gen fiets­pad heeft een leng­te van rond de 1600 meter, waar­van zo’n 900 meter ook gebruikt zal wor­den door land­bouw­voer­tui­gen. De kos­ten voor dit deel bedra­gen cir­ca 3 ton, inclu­sief de grond­ver­wer­ving. Deze gron­den zijn door kavel­ruil beschik­baar geko­men.

Recre­a­tief fiets­pad
De pro­vin­cie Gel­der­land, het Natuur- en Recre­a­tie­schap Velu­werand­me­ren en de gemeen­ten geven met de aan­leg van dit pad invul­ling aan het Fiet­s­to­taal­plan Velu­we en het plan Inte­gra­le Inrich­ting Velu­we Rand­me­ren, dat voor­zag in een recre­a­tief fiets­pad tus­sen Har­der­wijk en Rog­ge­bot­sluis. Enke­le jaren gele­den zijn delen van dit fiets­pad bij Pols­ma­ten en Mun­ni­ker­steeg al aan­ge­legd. Nu wordt weer een ont­bre­ken­de scha­kel gere­a­li­seerd. 

Kos­ten
De aan­leg van het fiets­pad wordt betaald door het Natuur-en Recre­a­tie­schap Velu­werand­me­ren, de gemeen­ten, de pro­vin­cie Gel­der­land en het Plat­te­lands­ont­wik­ke­lings­pro­gram­ma van de EU.

Bron:
Pro­vin­cie Gel­der­land