Nader onder­zoek naar het effect van groe­ne daken

De mees­te ste­den heb­ben gro­te behoef­te aan extra water­ber­ging om water­over­last te voor­ko­men. Steeds vaker zoe­ken water­schap­pen en gemeen­ten die ber­ging niet meer in, maar €˜op de stad€™. Met plan­ten en gras­sen begroei­de daken zou­den uit­ste­kend func­ti­o­ne­ren als tij­de­lij­ke water­ber­ging tij­dens hevi­ge regen­bui­en, en boven­dien zor­gen voor een aan­ge­naam bin­nen­kli­maat en ver­koe­ling van de direc­te […]

Open­stel­ling uiter­waar­den heeft posi­tief effect op vrije­tijd­s­eco­no­mie

Uit het onder­zoek ‘Open­stel­ling loont! Het effect van natuur en open­stel­ling op de vrije­tijd­s­eco­no­mie langs gro­te rivie­ren’ blijkt dat de open­stel­ling van de uiter­waar­den voor recre­an­ten een posi­tief effect heeft op de vrije­tijd­s­eco­no­mie. Het onder­zoek spitst zich toe op een ver­ge­lij­king van drie gebie­den: de Gel­der­se Poort, de Mid­­den-IJs­­sel en de Bra­bant­se Bedijk­te Maas. De […]

Bloe­men en plan­ten heb­ben een posi­tief effect op cre­a­ti­vi­teit

Het gun­sti­ge effect van plan­ten op de cre­a­ti­vi­teit van men­sen op de werk­plaats wordt keer op keer opnieuw bewe­zen. Robert Ulrich van de Texas A&M Uni­ver­si­ty con­clu­deer­de aan de hand van een stu­die die 8 maan­den duur­de dat man­ne­lij­ke deel­ne­mers tot 15% meer cre­a­tie­ve ideeën bedach­ten, ter­wijl vrou­we­lij­ke deel­ne­mers met een­zelf­de per­cen­ta­ge meer flexi­be­le oplos­sin­gen […]

Groen heeft sig­ni­fi­cant posi­tief effect op lucht­kwa­li­teit

De con­clu­sie van de meet­proef Groen langs de A50, waar­van de voor­lo­pi­ge resul­ta­ten op don­der­dag 28 mei tij­dens de Con­fe­ren­tie Eure­ka III in Nij­me­gen wer­den gepre­sen­teerd, is dat een groe­ne vege­ta­tie langs de weg een sig­ni­fi­cant posi­tief effect heeft op de lucht­kwa­li­teit. Uit de meet­proef blijkt dat vege­ta­tie waar­schijn­lijk niet geschikt is om de lucht­kwa­li­teit […]

Groe­ne Effect Rap­por­ta­ge

Een Groe­ne Effect Rap­por­ta­ge (GER) van vier groe­ne voor­beeld­wij­ken: Ker­c­ke­bosch in Zeist, Wage­­nin­­gen-Hoog, Haag­se Beem­den in Bre­da en Haver­leij in Den Bosch. In deze GER wordt de hoe­veel­heid groen in de genoem­de wij­ken bepaald, waar­bij onder­scheidwordt gemaakt tus­sen decor­groen en gebruiks­groen. Ver­vol­gens zijn in kwa­li­ta­tie­ve zin de ‘groe­ne’ kos­ten en baten in kaart gebracht, met […]

Het effect van plan­ten en kunst­ma­tig dag­licht op het wel­be­vin­den en de gezond­heid van kan­toor­per­so­neel, school­kin­de­ren en gezond­heids­wer­kers

In Noor­we­gen is ein­de jaren Negen­tig een begin gemaakt met onder­zoe­ken die ten doel had­den te bepa­len in hoe­ver­re kamer­plan­ten van invloed zijn op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van men­sen die hun werk­da­gen voor het groot­ste gedeel­te tus­sen vier muren door­bren­gen. Gecon­clu­deerd wordt dat dui­de­lijk is aan­ge­toond dat kamer­plan­ten een inte­res­san­te moge­lijk­heid bete­ke­nen om […]