Groen heeft sig­ni­fi­cant posi­tief effect op lucht­kwa­li­teit

De con­clu­sie van de meet­proef Groen langs de A50, waar­van de voor­lo­pi­ge resul­ta­ten op don­der­dag 28 mei tij­dens de Con­fe­ren­tie Eure­ka III in Nij­me­gen wer­den gepre­sen­teerd, is dat een groe­ne vege­ta­tie langs de weg een sig­ni­fi­cant posi­tief effect heeft op de lucht­kwa­li­teit.

Uit de meet­proef blijkt dat vege­ta­tie waar­schijn­lijk niet geschikt is om de lucht­kwa­li­teit direct langs de weg te ver­be­te­ren. Voor de aan­pak van ach­ter­grond­con­cen­tra­ties lijkt de inzet van groen ech­ter wel geschikt.

Lucht­ver­ont­rei­ni­ging wordt afge­van­gen
De resul­ta­ten van de proef geven een dui­de­lij­ke indi­ca­tie dat een deel van de lucht­ver­ont­rei­ni­ging door de vege­ta­tie wordt afge­van­gen. Voor stik­stof­oxi­den stel­den metin­gen een ver­la­ging van 13% (bij Tilia tomen­to­sa ‘Brabant’) en 16% (bij Pinus syl­ves­tris) vast, met een onze­ker­heids­mar­ge van 4%.

Fijn stof afvan­gen
Over de afvangst van fijn stof door de vege­ta­tie kun­nen geen uit­spra­ken wor­den gedaan. Uit de meet­proef blijkt dat de metho­de die het con­sor­ti­um heeft gehan­teerd, en ook ande­re metho­de die in Neder­land wor­den gebruikt om het effect van vege­ta­tie op fijn stof te meten, niet geschikt zijn.

Ver­volg­on­der­zoek
Jan van der Meer, van­uit de Stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen ver­ant­woor­de­lijk voor lucht­kwa­li­teit geeft aan dat ver­volg­on­der­zoek nodig is. “Ver­de­re ana­ly­se van de gege­vens moet aan­to­nen hoe de pro­ces­sen pre­cies wer­ken en hoe de posi­tie­ve ‘actieradius’ van groen dich­ter naar de wegen kan wor­den ver­legd. Heeft vege­ta­tie voor­al een posi­tief effect op de ach­ter­grond­con­cen­tra­ties van een gro­ter gebied, of kun­nen we groen ook in de stad inzet­ten om de lucht­kwa­li­teit daar te ver­be­te­ren? Daar­naast gaan we voor het onder­zoek van het effect van vege­ta­tie op fijn stof een alter­na­tie­ve metho­de uit­wer­ken. Die wil­len we in een nieu­we meet­proef inzetten.”   

Bron:
De Stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen