Groe­ne Effect Rap­por­ta­ge

Een Groe­ne Effect Rap­por­ta­ge (GER) van vier groe­ne voor­beeld­wij­ken: Ker­c­ke­bosch in Zeist, Wage­nin­gen-Hoog, Haag­se Beem­den in Bre­da en Haver­leij in Den Bosch. In deze GER wordt de hoe­veel­heid groen in de genoem­de wij­ken bepaald, waar­bij onder­scheid
wordt gemaakt tus­sen decor­groen en gebruiks­groen. Ver­vol­gens zijn in kwa­li­ta­tie­ve zin de ‘groe­ne’ kos­ten en baten in kaart gebracht, met ande­re woor­den: ‘Wat is er gebeurd met de kwa­li­teit van het groen bij het tot stand komen van de wijk?’ Naast de menin­gen en visies van de acto­ren aan de pro­duc­tie­kant (ont­wer­pers en gemeen­ten) zijn ook de bevin­din­gen van de bewo­ners met betrek­king tot Groen Wonen in het onder­zoek betrok­ken.
Tref­woor­den bij deze rap­por­ta­ge zijn: woon­wijk, groen en ste­den­bouw, gebruiks­waar­de, bele­vings­waar­de.