Open­stel­ling uiter­waar­den heeft posi­tief effect op vrije­tijd­s­eco­no­mie

Uit het onder­zoek ‘Open­stel­ling loont! Het effect van natuur en open­stel­ling op de vrije­tijd­s­eco­no­mie langs gro­te rivie­ren’ blijkt dat de open­stel­ling van de uiter­waar­den voor recre­an­ten een posi­tief effect heeft op de vrije­tijd­s­eco­no­mie.

Het onder­zoek spitst zich toe op een ver­ge­lij­king van drie gebie­den: de Gel­der­se Poort, de Mid­den-IJs­sel en de Bra­bant­se Bedijk­te Maas. De gebie­den ver­schil­len sterk in de mate van natuur­lijk­heid en open­stel­ling, maar ook in de omvang van de vrije­tijd­s­eco­no­mie, zo blijkt uit de resul­ta­ten.

Het onder­zoek is door het Bureau voor Ruim­te & Vrije Tijd uit­ge­voerd in het kader van Rijn in Beeld, met onder­steu­ning van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken Land­bouw & Inno­va­tie en het Wereld Natuur Fonds.

Down­load het rap­port »
 

 

 

Bron:
Bureau voor Ruim­te & Vrije Tijd