Com­pen­sa­tie CO2 in Neder­land door bomen te plan­ten

Minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) wil het voor de bur­ger mak­ke­lij­ker maken om CO2 van gevlo­gen kilo­me­ters ook in Neder­land zelf te com­pen­se­ren , door bij­voor­beeld bomen te plan­ten, om op deze manier de scha­de aan de natuur en kli­maat te beper­ken.

Dit heeft de minis­ter van­daag gezegd tij­dens de ope­ning van de Vakan­tie­beurs in de Jaar­beurs in Utrecht.

Vol­gens de Kyo­to­re­gels is het nu alleen moge­lijk om vlieg­ki­lo­me­ters te com­pen­se­ren via bomen­pro­jec­ten in lan­den zon­der reduc­tie­doel­stel­ling zoals Ethio­pië en Mozam­bi­que. Ver­burg vindt dat een beet­je krom. “We laten daar­mee onbe­doeld kan­sen lig­gen”, aldus de minis­ter.

“Groen zorgt voor fris­se lucht“
De minis­ter wil dat het moge­lijk wordt vlieg­ki­lo­me­ters in eigen land direct in natuur om te zet­ten bij­voor­beeld door een boom te plan­ten in eigen stad of buurt of via een bij­dra­ge aan ver­fraai­ing van het land­schap. “Daar doe je niet alleen het mili­eu, maar ook je omge­ving een ple­zier mee. Groen zorgt voor scho­ne fris­se lucht, je bent min­der ziek, stress ver­dwijnt en bomen heb­ben ook nog eens belang­rij­ke func­tie voor ande­re plant- en dier­soor­ten.”

Een mooi­er land­schap, maak het mee
Vol­gens de minis­ter kun­nen bur­gers meer ver­bon­den raken met hun eigen omge­ving als ze zelf een stuk­je natuur of land­schap creëren. In haar toe­spraak op de Vakan­tie­beurs wees ze er op dat er ver­schil­len­de manie­ren zijn waar­op men­sen per­soon­lijk ver­ant­woor­de­lijk­heid kun­nen nemen voor natuur en land­schap. Dit sluit aan bij de cam­pag­ne ‘Een mooi­er land­schap, maak het mee’ die men­sen nadruk­ke­lijk oproept een steen­tje bij te dra­gen.

Bron:
Minis­te­rie van LNV