Aan­mel­den voor CO2-Bomen­prijs-2010

Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag heeft in 2005 de CO2-Bomen­prijs in het leven geroe­pen om gemeen­ten te sti­mu­le­ren in het nemen van maat­re­ge­len tegen de CO2-ver­vui­ling. Ook dit jaar kun­nen gemeen­ten zich weer aan­mel­den voor deze prijs.

Op woens­dag 13 okto­ber, tij­dens de ope­ning van de beurs “De dag van de Open­ba­re Ruim­te” zal de win­naar bekend wor­den gemaakt. Aan­mel­den kan via: www.boomfeestdag.nl/co2bomenprijs.

In febru­a­ri 2005 is het Kyo­to-ver­drag in wer­king getre­den om wereld­wijd de CO2-ver­vui­ling tegen te gaan. Ook gemeen­ten heb­ben zich ver­plicht om maat­re­ge­len hier­te­gen te nemen. 

In dit pro­to­col wordt ook bena­drukt dat bomen belang­rijk zijn voor onze leef­baar­heid en dat ze een substantiële bij­dra­ge leve­ren aan de CO2-reduc­tie.

 


Reken­mo­du­le ont­wik­keld

In samen­wer­king met Mili­eu Cen­traal is een reken­mo­du­le ont­wik­keld die per gemeen­te bere­kend hoe­veel kg broei­kas­gas­sen per inwo­ner is vast­ge­legd met het plan­ten van bomen, uit­gaan­de van een mini­ma­le levens­duur van de bomen van 30 jaar! De gemeen­te Baar­le-Nas­sau won afge­lo­pen jaar deze prijs met Den Hel­der als twee­de.

Aan­mel­den »

Bron: 
Nati­o­na­le Boom­feest­dag