Eer­ste boom voor CO2-com­pen­sa­tie­bos in Hoo­ge­veen

De gemeen­te Hoo­ge­veen plant zon­dag, tij­dens de inter­na­ti­o­na­le Kli­maat­ac­tie­dag, de eer­ste boom voor het zoge­noem­de CO2-com­pen­sa­tie­bos.

Hoo­ge­veen is een mil­len­ni­um­ge­meen­te en dat bete­kent dat de gemeen­te onder meer de uit­stoot van CO2 wil beper­ken. Bomen halen CO2 uit de lucht, daar­om wil de gemeen­te een com­pen­sa­tie­bos bij de toe­kom­sti­ge begraaf­plaats Zeven­ber­gen bij Flui­ten­berg. Inwo­ners, bedrij­ven en instel­lin­gen mogen daar zelf bomen of strui­ken plan­ten, om CO2-uit­stoot te com­pen­se­ren.

 

Bron:
RTV Dren­the