Groen Lely­stad cen­traal in tv-pro­gram­ma

Naar aan­lei­ding van een ini­ti­a­tief van de bewo­ners uit de wijk Gors (Lely­stad) heb­ben de gemeen­te, City Mar­ke­ting Lely­stad en Rene Stok­vis Pro­duc­ties bv de han­den ineen gesla­gen om een bin­nen­tuin in Lely­stad gron­dig aan te pas­sen. Op 31 okto­ber wordt dit item uit­ge­zon­den.

De bin­nen­tuin ach­ter de wonin­gen van Gors 11 t/m 26 is jaren­lang in het beheer van de bewo­ners geweest. Na het orga­ni­se­ren van onder­houds­bij­een­kom­sten in de bin­nen­tuin in de afge­lo­pen 20 jaar, is het onder­houd van de tuin de bewo­ners nu boven hun pet gegroeid. Van­uit de buurt is een plan opge­steld om te komen tot een onder­houds­ar­me en rol­stoel­vrien­de­lij­ke bin­nen­tuin. Samen met de wijk­con­su­lent Cor Kui­pers, de wet­hou­ders Wil­len de Jager en Jop Fac­keldeij en City Mar­ke­ting Lely­stad zijn moge­lijk­he­den gecom­bi­neerd. Dit heeft geleid tot het voor­ge­dra­gen van het plan aan ‘De Tuin­rui­mers’.

 

Lely­stad in beeld
De reno­va­tie van de bin­nen­tuin aan de Gors is niet het eni­ge wat er van Lely­stad getoond wordt. Het tv-pro­gram­ma biedt een prach­tig plat­form om de kwa­li­tei­ten van het ‘groene’ Lely­stad op een ver­ras­sen­de manier in de spot­lights te zet­ten. Naast beel­den van prach­ti­ge plek­ken uit Lely­stad krij­gen ook de ande­re pro­gram­ma­on­der­de­len een Lely­stads tin­tje. In het onder­deel ‘Schikt ‘t’ wordt advies gege­ven over het onder­houd en de inrich­ting van een Lely­stads bal­kon. Ver­der wordt een wet­hou­der geïnterviewd over het groen in Lely­stad.

Groe­ne Stad
“Lely­stad is een opmer­ke­lij­ke groe­ne stad. Dat blijkt uit de prak­tijk en uit ver­schil­len­de onder­zoe­ken. In de Enten­te Flo­ra­le 2008 gooi­de Lely­stad hoge ogen. Wat dat betreft is het goed om hier te gast te mogen zijn”, rea­geert Rob Ver­lin­den enthou­si­ast op de samen­wer­king. Rob Ver­lin­den is al jaren een insti­tuut op het gebied van flo­ra bin­nen de Neder­land­se media.

Meer saam­ho­rig­heid
Het pro­ject draagt bij aan de saam­ho­rig­heid in de wijk en de trots op de stad. Niet alleen wordt de betrok­ken­heid met de buurt ver­groot, ook wordt het bewo­ners­ini­ti­a­tief op een gewel­di­ge manier beloond. Dat dit ini­ti­a­tief niet zomaar voor­bij gaat bleek uit de aan­we­zig­heid van bur­ge­mees­ter Mar­greet Hor­se­len­berg bij de ople­ve­ring van de tuin 9 okto­ber.

Bekijk de afle­ve­ring van 31 okto­ber »

Bron:
Gemeen­te Lely­stad