The­ma lucht­groen cen­traal tij­dens ken­ni­sa­te­lier

Op 7 okto­ber vindt het ken­ni­sa­te­lier Lucht­groen in Til­burg plaats. Tij­dens deze bij­een­komst staan onder meer de pre­cie­ze wer­king van lucht­groen en de per­spec­tie­ven van lucht­groen vol­gens de meest recen­te model­len plaats.

Op 7 okto­ber vindt de eer­ste van de in totaal drie bij­een­kom­sten plaats. Met als doel om  groen in te zet­ten als mid­del om het leef­kli­maat in de bebouw­de omge­ving te ver­be­te­ren.

Op 18 maart 2010 staat gebieds­ont­wik­ke­ling en func­ti­o­neel groen cen­traal en op 12 okto­ber 2010 kli­maat­groen. In novem­ber 2011 vindt het eind­semi­nar plaats.

Part­ners uit Vlaan­de­ren en Neder­land
In dit pro­ject wer­ken 14 part­ners uit Vlaan­de­ren en Neder­land aan inno­va­tie­ve toe­pas­sin­gen van groen in de bin­nen­ste­de­lij­ke omge­ving. In de grens­re­gio Vlaan­de­ren-Neder­land wonen veel men­sen en de bedrij­vig­heid is groot en daar­om wordt er in dit gebied geke­ken naar duur­za­me oplos­sin­gen.