Dak­park Rot­ter­dam: meer­vou­dig grond­ge­bruik op 9 meter hoog­te

Deze zomer werd een wel heel bij­zon­der stads­park geo­pend. Het Dak­park bevindt zich op 9 meter hoog­te en ligt boven­op het dak van een win­kel­bou­le­vard in één van de dichtst­be­volk­te wij­ken van Rot­ter­dam. Om de beschik­ba­re ruim­te zo goed moge­lijk te benut­ten – en daar­bij de werk­ge­le­gen­heid te bevor­­de­­ren- is geko­zen voor meer­vou­dig grond­ge­bruik: Dak­park […]

Buurt­be­wo­ners behe­ren open­baar groen

In deze tijd van bezui­ni­gin­gen, ook van loka­le over­he­den, is het open­ba­re groen vaak slacht­of­fer – tot ver­driet van de omwo­nen­den. Een manier om, als het echt niet lukt om de plaat­se­lij­ke poli­tiek te wij­zen op haar ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de groe­ne omge­ving, toch het groen zo goed moge­lijk te onder­hou­den, is ‘adop­tie’ van open­baar groen […]

Hoge flat­ge­bou­wen maken plaats voor buurt- en school­tuin

De nieu­we buurt- en school­tuin in de Ede­se wijk Veld­hui­zen is onlangs door wet­hou­der Van de Weerd van de gemeen­te Ede geo­pend. Op de plek van de tuin ston­den vroe­ger twee hoge flat­ge­bou­wen. De grond­ei­ge­na­ren, gemeen­te Ede en woning­bouw­co­ö­pe­ra­tie Woon­ste­de, gaven buurt­be­wo­ners de gele­gen­heid om de grond tij­de­lijk te gebrui­ken voor een geza­men­lij­ke tuin. De tuin […]

Groen is het cement van de buurt

Het klinkt logisch: groen geeft kleur aan de buurt, brengt leven in de buurt en brengt men­sen bij elkaar. Onder­zoek van Alter­ra (onder­deel van Wage­nin­gen UR) heeft het nu ook onom­won­den beves­tigd, buurt­groen heeft een posi­tief effect op de samen­hang in de buurt. Het effect van groen blijkt gro­ter te zijn naar­ma­te een buurt ster­ker […]

Jon­ge­ren zijn zich niet bewust van natuur in de buurt

In de peri­o­de van maart tot sep­tem­ber 2010 heb­ben Staats­bos­be­heer en Stich­ting wAar­de onder­zoek gedaan naar de natuur­be­le­ving van jon­ge­ren in Over­vecht, een Utrecht­se wijk. Veel van de jon­ge­ren ble­ken zich niet of nau­we­lijks bewust van de aan­we­zig­heid van het natuur­ge­bied in de buurt. Ze gaven aan op zich wel inte­res­se te heb­ben om er […]

Is jouw buurt groen genoeg ?

Van­af 1 okto­ber 2007 gaan kin­de­ren op 1200 basis­scho­len aan de slag met de scho­len­com­pe­ti­tie ‘Ga voor gezond’. Stich­ting Natuur en Mili­eu ont­wik­kel­de in samen­wer­king met het ken­­nis- en inno­va­tie­cen­trum Stich­ting Recre­a­tie de modu­le ‘is jouw buurt groen genoeg?’ Kin­de­ren zul­len de hoe­veel­heid groen in de buurt van de school meten en beoor­de­len. De kin­de­ren […]