Groen is het cement van de buurt

Het klinkt logisch: groen geeft kleur aan de buurt, brengt leven in de buurt en brengt men­sen bij elkaar. Onder­zoek van Alter­ra (onder­deel van Wage­nin­gen UR) heeft het nu ook onom­won­den beves­tigd, buurt­groen heeft een posi­tief effect op de samen­hang in de buurt.

Het effect van groen blijkt gro­ter te zijn naar­ma­te een buurt ster­ker ver­ste­de­lijkt is. Klein­scha­lig groen, zoals buurt- en wijk­groen, heeft een gro­ter effect op de soci­a­le cohe­sie dan gro­te par­ken. Deze laat­ste dra­gen niet bij aan soci­a­le con­tac­ten tus­sen bewo­ners, zo blijkt. Op don­der­dag 9 decem­ber orga­ni­se­ren Alter­ra, het minis­te­rie van EL&I, Yme­re en de Dienst Ruim­te­lij­ke Orde­ning Amster­dam een mini-sym­po­si­um over de onder­zoek­re­sul­ta­ten.

Buurt­groen heeft posi­tief effect
Het the­ma soci­a­le cohe­sie staat de laat­ste jaren hoog op de poli­tie­ke agen­da. Voor­al als pro­bleem. Het ont­bre­ken van soci­a­le cohe­sie wordt gezien als oor­zaak van kwa­den als over­last, onvei­lig­heid, ver­loe­de­ring en cri­mi­na­li­teit. Kan meer groen een bij­dra­ge leve­ren aan de oplos­sing?

Tot op heden was er wei­nig bekend over de rela­tie tus­sen groen in de stad en soci­a­le cohe­sie. In opdracht van het minis­te­rie van LNV (nu opge­gaan in EL&I) heeft Alter­ra hier voor het eerst weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar gedaan. Daar­uit blijkt dat met name buurt­groen een posi­tief effect heeft. Dit geldt voor plant­soe­nen, volks­tui­nen, natuur­lijk groen en water. Het posi­tie­ve effect neemt toe naar­ma­te een buurt ster­ker ver­ste­de­lijkt is. Dit komt waar­schijn­lijk door de ruim­te­druk in deze buur­ten, waar­door er meer men­sen van de groe­ne voor­zie­nin­gen gebruik maken en deze plek­ken een belang­rij­ke rol gaan spe­len bij de soci­a­le pro­ces­sen in de buurt.

Klein­scha­lig groen
Gro­te par­ken daar­en­te­gen heb­ben geen posi­tief effect op de soci­a­le cohe­sie. Gro­te par­ken zijn door hun schaal­ni­veau (‘stads­par­ken’) min­der op een buurt gericht. Buurt­be­wo­ners ont­moe­ten elkaar mak­ke­lij­ker in klein­scha­li­ger groen (‘wijk­voor­zie­nin­gen’) dich­ter bij huis. Klein­scha­lig groen dicht bij huis heeft ook als effect dat buurt­be­wo­ners zich mak­ke­lij­ker inzet­ten voor behoud of zelf­be­heer. Het lijkt er vol­gens de onder­zoe­kers ook op dat acti­vi­tei­ten bui­ten meer impact heb­ben dan acti­vi­tei­ten bin­nen, ver­moe­de­lijk omdat deze acti­vi­tei­ten zicht­baar­der zijn voor de buurt en daar­door laag­drem­pe­li­ger. Klein­scha­lig buurt­groen leidt in hoge mate tot wat wel­licht het belang­rijk­ste is bij soci­a­le cohe­sie, name­lijk soci­a­le con­tac­ten. En dat leidt weer tot meer weder­zijds begrip, waar­de­ring, uit­wis­se­ling en soms ook tot aan­pas­sing van nor­men en waar­den. In het onder­zoek zijn diver­se pro­jec­ten gea­na­ly­seerd waar­uit dit bleek.

Yme­re en de Dienst Ruim­te­lij­ke Orde­ning Amster­dam onder­steu­nen de con­clu­sie dat met name klein­scha­lig groen een posi­tief effect heeft op de soci­a­le samen­hang in buur­ten. Yme­re heeft inmid­dels een aan­tal groen­pro­jec­ten gere­a­li­seerd die hier bewijs voor leve­ren.

Down­load het rap­port »

Bron:
Alter­ra