Jon­ge­ren zijn zich niet bewust van natuur in de buurt

In de peri­o­de van maart tot sep­tem­ber 2010 heb­ben Staats­bos­be­heer en Stich­ting wAar­de onder­zoek gedaan naar de natuur­be­le­ving van jon­ge­ren in Over­vecht, een Utrecht­se wijk. Veel van de jon­ge­ren ble­ken zich niet of nau­we­lijks bewust van de aan­we­zig­heid van het natuur­ge­bied in de buurt.

Ze gaven aan op zich wel inte­res­se te heb­ben om er meer naar toe te gaan, maar dan alleen als daar een aan­lei­ding voor was en als er iets te doen had. ‘Alleen wan­de­len’ is niet erg popu­lair.

Het onder­zoek gebeur­de in opdracht van het Pro­gram­ma ‘Lekker Groen’ van het minis­te­rie van LNV (nu EZL&I). Er waren diver­se groeps­ac­ti­vi­tei­ten voor jon­ge­ren in het Gagel­bos, waar­bij de jon­ge­ren hele­maal zelf kon­den bepa­len wat ze wil­den doen.

Een span­nend pro­ject, er werd met gro­te inte­res­se geke­ken naar wat er zou gaan gebeu­ren. Er zijn door de jon­ge­ren een aan­tal boom­pjes omge­hakt om een bank­je en een brug te bou­wen. Er zijn ook klei­ne kamp­vuur­tjes gestookt en er is gebar­be­cued. Dat bleek goed in de smaak te val­len. Een nach­te­lijk bezoek aan het bos viel tegen omdat er op dat moment heel erg veel mug­gen waren.

Jon­ge­ren betrek­ken bij het bos
Het onder­zoek geeft inzicht in moge­lijk­he­den jon­ge­ren uit de wijk meer te betrek­ken bij het bos. Dat kan van groot belang zijn. Als de jon­ge­ren meer ruim­te heb­ben om ook in het bos samen te komen, kan dat name­lijk een aan­zien­lij­ke ver­lich­ting bren­gen in span­nin­gen – voor de jon­ge­ren zelf en voor ande­re wijk­be­wo­ners — in de wijk. Eén en ander dient dan wel zorg­vul­dig te gebeu­ren, zodat onac­cep­ta­be­le over­last bij ande­re recre­an­ten en omwo­nen­den van het bos voor­ko­men wordt. De eind­rap­por­ta­ge van het onder­zoek, met aan­be­ve­lin­gen voor beleid inza­ke natuur en recre­a­tie in en om de stad, zal in maart 2011 ver­schij­nen.

Bron:
Staats­bos­be­heer