Dak­park Rot­ter­dam: meer­vou­dig grond­ge­bruik op 9 meter hoog­te

Deze zomer werd een wel heel bij­zon­der stads­park geo­pend. Het Dak­park bevindt zich op 9 meter hoog­te en ligt boven­op het dak van een win­kel­bou­le­vard in één van de dichtst­be­volk­te wij­ken van Rot­ter­dam. Om de beschik­ba­re ruim­te zo goed moge­lijk te benut­ten – en daar­bij de werk­ge­le­gen­heid te bevor­de­ren- is geko­zen voor meer­vou­dig grond­ge­bruik: Dak­park Rot­ter­dam is zodoen­de water­ke­ring, park, win­kel­cen­trum en par­keer­plaats in één.
Een van de bij­zon­de­re aspec­ten, is de rol die buurt­be­wo­ners heb­ben gespeeld bij de ont­wik­ke­ling en tot­stand­ko­ming van het park. Rik de Nooi­j­er, als land­schaps­ont­wer­per bij de gemeen­te Rot­ter­dam van­af het begin betrok­ken bij het pro­ject, ver­telt dat het lang geduurd heeft voor­dat het park daad­wer­ke­lijk van de teken­ta­fel kwam. De ver­schil­len­de func­ties die het park zou krij­gen zorg­den voor veel ver­schil­len­de belan­gen, wat het besluit­vor­mings­pro­ces flink ver­traag­de. De peri­o­de van ont­werp tot ope­ning van het park besloeg maar liefst vijf­tien jaar. Het park bestaat uit een gro­te open­ba­re Medi­ter­ra­ne tuin, een speel­tuin en een buurt­tuin waar buurt­be­wo­ners samen kun­nen stads­tui­nie­ren.
Hoe­wel het park op hoog­te ligt, is het toch goed toe­gan­ke­lijk voor men­sen in rol­stoe­len en kin­der­wa­gens. Dat was één van de eisen van de kant van de bewo­ners. Ook de moge­lijk­heid om in het park te bar­be­cue­ën, pick­nic­ken en spe­len met water, waren idee­ën uit de koker van de buurt­be­wo­ners.
Het park wordt inten­sief gebruikt door jon­ge én oude Rot­ter­dam­mers. Van­uit de Stich­ting Dak­park, die bestaat uit een groep enthou­si­as­te, actie­ve bewo­ners, wordt momen­teel nage­dacht hoe op meer­de­re plek­ken nieu­we, gelijk­soor­ti­ge vor­men van wijk­ont­wik­ke­ling kun­nen ont­staan.
 
Voor een leu­ke video over Dak­park Rot­ter­dam, klik hier.