Is jouw buurt groen genoeg ?

Van­af 1 okto­ber 2007 gaan kin­de­ren op 1200 basis­scho­len aan de slag met de scho­len­com­pe­ti­tie ‘Ga voor gezond’. Stich­ting Natuur en Mili­eu ont­wik­kel­de in samen­wer­king met het ken­nis- en inno­va­tie­cen­trum Stich­ting Recre­a­tie de modu­le ‘is jouw buurt groen genoeg?’ Kin­de­ren zul­len de hoe­veel­heid groen in de buurt van de school meten en beoor­de­len. De kin­de­ren ver­ge­lij­ken de gemeen­te waar­den met de lan­de­lij­ke norm van 75 m² open­baar groen per huis­hou­den. Als er te wei­nig groen of speel­mo­ge­lijk­he­den zijn, kun­nen de kin­de­ren een brief aan de wet­hou­der ‘groen’ stu­ren. Op de web­si­te Ga voor gezond wor­den de uit­kom­sten bij­ge­hou­den. Vol­gend jaar wor­den de resul­ta­ten aan de minis­ter van LNV aan­ge­bo­den