Meer groen langs fiets­straat Hoge­lan­den

Een aan­trek­ke­lij­ke fiets­rou­te langs de Vecht met meer groen en ruim­te om te wan­de­len en te recre­ë­ren. Dat moet de Hoge­lan­den West­zij­de (WZ) wor­den nu het col­le­ge het func­ti­o­neel ont­werp van de straat tus­sen de Rode- en de Mar­nix­brug heeft vast­ge­steld. Na ver­van­ging van de kade eind 2016, start de aan­leg van de fiets­straat en […]

Twee­der­de van de Neder­lan­ders wil meer bui­ten zijn

Neder­lan­ders bren­gen veel meer tijd bin­nen door dan ze wil­len, zo blijkt uit lan­de­lijk onder­zoek onder ruim dui­zend Neder­lan­ders van 18 jaar en ouder, uit­ge­voerd door Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty en Staats­bos­be­heer in samen­wer­king met Bever. Maar liefst twee der­de van de Neder­lan­ders wil graag meer bui­ten zijn. Dit ter­wijl de mees­te Neder­lan­ders in de win­ter­maan­den bij­na […]

‘Alles wat je bui­ten gedaan moet heb­ben voor je echt vol­was­sen ben’

Op vrij­dag 9 novem­ber lan­ceert Natuur­mo­nu­men­ten OERRR in Rot­ter­dam. Op die dag voe­ren 150 Rot­ter­dam­se kin­de­ren een Regen­wor­men­dans uit in een poging een Guin­ness record te plaat­sen in het boven de grond dan­sen van regen­wor­men. OERRR is alles wat je bui­ten gedaan moet heb­ben voor je echt vol­was­sen bent Natuur­mo­nu­men­ten wil met deze actie bena­druk­ken […]

Dis­cus­sie­bij­een­komst over een goe­de groe­ne ver­bin­ding tus­sen groen in en bui­ten de stad

De bur­ger is de laat­ste decen­nia veel kri­ti­scher en veel­ei­sen­der gewor­den waar­door ook de recre­a­tie­vraag meer divers is gewor­den. Trends in de maat­schap­pij wor­den ver­taald naar gezond­heid en vrije­tijds­be­le­ving in het groen. Voor de bur­ger is hoog­waar­dig en vol­doen­de groen in de nabij­heid van belang. Een goe­de ver­bin­ding van groen in en bui­ten de stad […]

500 bomen voor groe­ne loper in Alme­re Bui­ten

Ruim hon­derd leer­lin­gen gaan samen met wet­hou­der Mar­ti­ne Vis­ser van de gemeen­te Alme­re zo’n 500 jon­ge boom­pjes plan­ten tij­dens de Boom­feest­dag in een bos­vak in de Groe­ne Loper in Alme­re Bui­ten. In de groe­ne ver­bin­ding van­af het NS-sta­­ti­on Oost­vaar­ders door de Oost­vaar­ders­buurt naar het Natuur­be­le­ving­cen­trum de Oost­vaar­ders wor­den zo’n 500 stuks geva­ri­eerd bos­plant­soen geplant. Avon­tuur­lij­ke […]

Van bui­ten word je beter

Als bij­la­ge bij het jaar­boek van Alter­ra 2001 publi­ceer­den Agnes en Mag­da­le­na van den Berg een uit­ste­kend essay: “Van Bui­ten word je Beter”. Zon­der zwe­ve­rig te wor­den gaan ze in op de rela­tie tus­sen natuur en gezond­heid. Veel is weten­schap­pe­lijk aan­ge­toond maar ook zoveel dient nog ver­der te wor­den onder­zocht. Zij gaan uit van drie […]