Haaren­se boom­kwe­ker lever­de rode paar­den­kas­tan­jes aan Lon­den­se Roth­schilds

Neder­land­se boom­kwe­ke­rij­en zijn wereld­be­roemd. Het is dan ook niet ver­won­der­lijk dat de hove­niers van de roem­ruch­te Brit­se ban­kiers­fa­mi­lie Roth­schild terecht­kwa­men bij een Neder­land­se boom­kwe­ker, toen men drin­gend twee vol­was­sen rode paar­den­kas­tan­jes (Aes­cu­lus car­nea ‘Bri­o­tii’) nodig had, ter ver­van­ging van een twee­tal ziek gewor­den exem­pla­ren. Voor Boom­kwe­ke­rij­en M. van den Oever & Zonen in het Bra­bant­se […]

Er mag weer gestemd wor­den voor de Boom van het Jaar!

Vorig jaar werd de prach­ti­ge Mag­no­lia Kobus nog uit­ge­roe­pen tot Boom van het Jaar 2015. Het the­ma van deze jaar­lijks door de LTO Cul­tuur­groep voor Laan- en Park­bo­men uit­ge­schre­ven ver­kie­zing luid­de toen nog ‘Wel­ko­me exo­ten’. Dit jaar richt de ver­kie­zing zich op bomen die een opval­len­de posi­tie­ve bij­dra­ge leve­ren aan de bio­di­ver­si­teit en het eco­sys­teem: ‘Bomen voor […]

Roe­meen­se archi­tec­ten geïn­te­res­seerd in Neder­land­se boom­kwe­kers

Op ini­ti­a­tief van iVer­de, het samen­wer­kings­ver­band van de Neder­land­se groen­sec­tor, heb­ben ver­te­gen­woor­di­gers van Neder­land­se boom­kwe­ke­rij­en eind juni deel­ge­no­men aan de LAUD-con­­fe­ren­­tie in Boe­ka­rest, waar land­schaps­ar­chi­tec­ten uit een aan­tal lan­den de nieuw­ste inzich­ten op het gebied van groe­ne archi­tec­tuur uit­wis­sel­den. Namens iVer­de bracht Leon Smet, secre­ta­ris van Anthos, de Konink­lij­ke Han­dels­bond voor Boom­kwe­­ke­rij- en Bol­pro­duc­ten, de […]

‘Toe­komst voor de Iep’

Iepen plan­ten, het kan weer. Jaren­lang was de iep­ziek­te een bedrei­ging voor deze waar­de­vol­le laan­boom. Recent onder­zoek laat zien dat nieu­we ras­sen moge­lijk­he­den bie­den. Aan het begin van de 20e eeuw was de iep een van de belang­rijk­ste laan­bo­men van Neder­land. Nadat iepen steeds vaker wer­den aan­ge­tast door de iep­ziek­te, nam het belang van deze […]

Iepen­wacht op de bres voor ’s lands meest aan­spre­ken­de boom

‘De uil zat in de olmen, bij ’t val­len van de nacht’, een prach­tig Oud­hol­lands lied dat veel men­sen nog wel ken­nen. Maar wat veel men­sen niet weten is dat de olm gewoon een def­tig woord is voor iep (ulmus in het Latijn). En iepen, die ken­nen we alle­maal. De Amster­dam­se grach­ten­gor­del staat er vol […]