‘Toe­komst voor de Iep’

Iepen plan­ten, het kan weer. Jaren­lang was de iep­ziek­te een bedrei­ging voor deze waar­de­vol­le laan­boom. Recent onder­zoek laat zien dat nieu­we ras­sen moge­lijk­he­den bie­den.
Aan het begin van de 20e eeuw was de iep een van de belang­rijk­ste laan­bo­men van Neder­land. Nadat iepen steeds vaker wer­den aan­ge­tast door de iep­ziek­te, nam het belang van deze waar­de­vol­le laan­boom af. Groen­be­heer­ders had­den wei­nig ver­trou­wen meer in deze laan­boom.
Pro­ject
Omdat de iep een ide­a­le laan- en straat­boom is, die in gro­te delen van Neder­land niet gemist kan wor­den, begon­nen onder­zoe­kers van Wage­ni­nen UR (PPO en Alter­ra) in samen­wer­king met de gemeen­te Amster­dam en Boom­kwe­ke­rij de Bon­te Hoek (Noord­plant Kwe­ke­rij­en) met het pro­ject ‘Toe­komst voor de Iep’.
Ver­schil­len­de cul­ti­vars wer­den getoetst op resis­ten­tie tegen de ziek­te en in een gebruik­waar­de­on­der­zoek werd geke­ken naar de toe­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den van deze ras­sen. Uit het onder­zoek blijkt dat het met de nieu­we cul­ti­vars, die een behoor­lij­ke resis­ten­tie heb­ben, heel goed moge­lijk is om iepen te plan­ten.
Dos­sier
In het nieu­we dos­sier ‘Toe­komst voor de Iep’ bin­nen Groen Ken­nis­net vind je ach­ter­grond­in­for­ma­tie over het pro­ject, een lijst van resis­ten­te cul­ti­vars en onder­zoeks­rap­por­ta­ges. Het dos­sier is tot stand geko­men in samen­wer­king met pro­ject­lei­der Jelle Hiemstra.
Bron: Groen Ken­nis­net