De Groe­ne Stad toont Zor­ge­loos Groe­ne beplan­ting tij­dens Plan­ta­ri­um Bos­koop

De Groe­ne Stad zal van 26 tot en met 29 augus­tus met een stand aan­we­zig zijn op Plan­ta­ri­um in Bos­koop. In de stand komt de bood­schap tot uit­druk­king dat groen niet alleen deco­ra­tie meer is, maar bij­draagt aan de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving, de bio­di­ver­si­teit en de gezond­heid van men­sen.
In opdracht van iVer­de, het samen­wer­kings­ver­band van de groe­ne sec­tor in Neder­land dat De Groe­ne Stad moge­lijk maakt, is naar een ont­werp van tuin­ar­chi­tect Anet Schol­ma van Buro Mien Ruys een aan­trek­ke­lij­ke groe­ne omge­ving gecre­ëerd vol­gens het con­cept ‘Zor­ge­loos Groen’. Het ont­werp is een voor­beeld voor gemeen­ten die de maat­schap­pe­lij­ke voor­de­len van groen in de bebouw­de omge­ving onder­ken­nen en tege­lijk op de kos­ten moe­ten let­ten.
Van grijs naar groen
De Groe­ne Stad-inzen­ding vormt de ver­bin­ding tus­sen Hal 1 en Hal 2 van Plan­ta­ri­um. Bezoe­kers van De Groe­ne Stad-hal zul­len foto’s van een plek in de stad zien: één waar­op alles grijs en ver­steend is en op de ander zien we dezelf­de loca­tie, maar dan groen inge­richt. Het laat een wereld van ver­schil zien. In de stand is onder ande­re het pam­flet ‘De Groe­ne Stad’ ver­krijg­baar.
Gedach­te­goed De Groe­ne Stad
Het gedach­te­goed van De Groe­ne Stad wordt sinds 2013 voort­ge­zet en uit­ge­bouwd door de stich­ting iVer­de (Anthos, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, ZLTO). Er is een nieu­we web­si­te gelan­ceerd, een nieuw logo ont­wik­keld en geïn­ves­teerd in de aan­we­zig­heid op soci­al media. Ook inter­na­ti­o­naal wordt de Green City filo­so­fie ver­spreid door mid­del van deel­na­mes aan con­gres­sen, lezin­gen en sym­po­sia. Door de deel­na­me aan Plan­ta­ri­um wordt de groe­ne bood­schap ver­der ver­spreid naar de sec­tor, beleids­ma­kers en ande­re geïn­te­res­seer­den. iVer­de voert daar­naast in samen­wer­king met Flo­ra Hol­land de Groe­ne Agen­da uit, waar­in aan de hand van weten­schap­pe­lijk onder­zoek nieu­we inno­va­ties met groen wor­den onder­steund.