Bomenstich­ting zoekt voor­beel­den van bur­ger­ini­ti­a­tief

De Bomenstich­ting is op zoek naar suc­ces­vol­le voor­beel­den van groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven. Het gaat om pro­jec­ten met of rond bomen, waar het ini­ti­a­tief bij bewo­ners ligt en de gemeen­te voor onder­steu­ning zorgt.

De prak­tijk leert name­lijk dat gemeen­ten zich vaak geen raad weten met eigen ini­ti­a­tie­ven van bur­gers. Geslaag­de pro­jec­ten kun­nen als voor­beeld die­nen voor ande­re gemeen­ten om beter gehoor te kun­nen geven aan groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven. Hier­door kun­nen gemeen­ten samen met bur­gers wer­ken aan een groe­ne boom­rij­ke leef­om­ge­ving.

Voor­beel­den van ini­ti­a­tie­ven
Heeft u zo’n voor­beeld of kent u zo’n ini­ti­a­tief, laat het ons dan zo spoe­dig moge­lijk weten! Het kan gaan om een bomen­rou­te, een ten­toon­stel­ling in het gemeen­te­huis, de ver­we­zen­lij­king van een buurt­parkje, het behoud van een bomen­laan of iets heel anders.

Stuur ons een mail met een kor­te omschrij­ving van het pro­ject, in wel­ke gemeen­te het speelt en even­tu­eel wie ini­ti­a­tief­ne­mer is. BelDe Bomenstich­ting (030–2303510 dage­lijks tus­sen 9:00 en 12:30 uur) of stuur een mail naar info@bomenstichting.nl t.a.v. Johan Loer­mans.