De Bomenstich­ting: ‘Wij zijn er nog!’

Wat veel men­sen weten is dat de Bomenstich­ting in 2011 de deu­ren van haar werk­or­ga­ni­sa­tie moest slui­ten. Wat ech­ter niet ieder­een weet, is dat de stich­ting nooit is opge­he­ven en dat een kern van enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers het werk van de Bomenstich­ting heeft voort­ge­zet. We zijn nu drie jaar ver­der en het gaat goed met de Bomenstich­ting! Een nieuw bestuur, een fris nieuw logo en een kan­toor in Amster­dam. Het dona­teurs­aan­tal loopt lang­zaam op en er is zelfs weer iemand in dienst geno­men. Van­daag praat de Groe­ne Stad in Amster­dam met Han­na Hirsch, bureau­se­cre­ta­ris, en met Els Cou­en­berg, bestuurs­lid, over ‘de Bomenstich­ting 2.0’.
 

“De Bomenstich­ting beschikt over een groot net­werk aan des­kun­di­gen, voor­al boom­spe­ci­a­lis­tisch, maar ook juri­disch”

Loka­le vrij­wil­li­gers
Han­na ver­telt dat de Bomenstich­ting er – kort gezegd–  is voor alle bomen bui­ten het bos: de bomen in de stad en op het plat­te­land. De stich­ting fun­geert als help­desk voor ieder­een met vra­gen over bomen, zet zich in voor bescher­ming van bomen en geeft voor­lich­ting. Zo nodig tekent de Bomenstich­ting bezwaar aan tegen kap­ver­gun­nin­gen. Er wordt zo veel moge­lijk lokaal gewerkt. Daar­bij weet de stich­ting zich gesteund door een net­werk van 190 over het land ver­sprei­de con­tact­per­so­nen. Locals kun­nen de situ­a­tie ter plaat­se immers het best inschat­ten. Ook voor des­kun­dig advies beschikt de stich­ting over een groot net­werk aan des­kun­di­gen, voor­al boom­spe­ci­a­lis­tisch, maar ook juri­disch.
Els, bestuurs­lid van de Bomenstich­ting en als bio­loog gespe­ci­a­li­seerd in stads­bo­men: ”De Bomenstich­ting heeft geen enkel com­mer­ci­eel motief. Wij zijn dan ook geen con­cur­rent van de boom­spe­ci­a­lis­ten’’.
Lan­de­lijk Regis­ter van Monu­men­ta­le Bomen
Een ande­re belang­rij­ke taak van de stich­ting is het beheer van het Lan­de­lijk Regis­ter van Monu­men­ta­le Bomen, waar­in veel bomen zijn opge­no­men die vol­gens de Bomenstich­ting van nati­o­naal belang zijn. Het gaat om bomen met een hoge leef­tijd — in ieder geval ouder dan 80 jaar — gecom­bi­neerd met een bij­zon­de­re schoon­heid of zeld­zaam­heids­waar­de of een beeld­be­pa­len­de func­tie voor de omge­ving. Het regis­ter bevat op dit moment zo’n 15.000 objec­ten: los­se bomen, lanen en boom­groe­pen.
Acti­vi­tei­ten op sta­pel
Van de Bomenstich­ting valt er in 2015 een hoop te ver­wach­ten. Zo zal er een geheel her­zie­ne uit­ga­ve van het boek ‘Bomen met je buren’ uit­ko­men, een lei­draad bij geschil­len over bomen op de erf­grens. Voor elk Neder­lands gemeen­te- of stad­huis zal – in de fris­se nieu­we huis­stijl- de fol­der ‘Bomen bij de erf­grens’ beschik­baar zijn . Gemeen­ten kun­nen de fol­der bij de Bomenstich­ting bestel­len. Ook laat Han­na trots het ont­werp voor de nieu­we ‘bomen­bord­jes’ zien, edu­ca­tie­ve bord­jes met infor­ma­tie over 18 ver­schil­len­de nieu­we bomen. En als klap op de vuur­pijl is op dit moment een gro­te groep vrij­wil­li­gers bezig om de bomen uit het Lan­de­lijk Regis­ter van Monu­men­ta­le Bomen te inspec­te­ren. ‘’In de jaren 80, toen het regis­ter opge­steld is, zijn de coör­di­na­ten van de bomen van­af een papie­ren kaart bepaald. Bij het over­zet­ten van de gege­vens naar de nieu­we data­ba­se zijn niet alle bomen goed op de kaart terecht geko­men. Met als gevolg dat som­mi­ge bomen zich vol­gens Goog­le Maps in zee bevin­den’’, lacht Els. “Dat bestand maken we nu up to date’’. Geluk­kig wor­den de mees­te bomen in het regis­ter goed omschre­ven (pad aflo­pen en der­de zand­weg­ge­tje links) en anders weten buurt­be­wo­ners vaak ook wel wel­ke boom wordt bedoeld. Gelijk con­tro­le­ren we of de bomen er nog staan, want er is lang geen inven­ta­ri­sa­tie­ron­de geweest.
Bomen tus­sen de die­ren
We mogen alvast een kijk­je nemen in het ver­nieuw­de regis­ter dat bin­nen­kort inte­graal op de web­si­te van de Bomenstich­ting zal staan. Elke monu­men­ta­le boom in Neder­land zal zo te vin­den zijn, mét de juis­te loca­tie op Goog­le Maps, het plant­jaar en een foto. Han­na en Els inspec­teer­den vori­ge maand zelf nog de bomen in Artis. Daar staat onder ande­re de oud­ste boom van Amster­dam, een prach­ti­ge zomer­eik, die nog niet was opge­no­men in het regis­ter. Han­na: ‘’Het inspec­te­ren is ont­zet­tend leuk werk. Je leert je stad op een heel actie­ve manier ken­nen en je komt nog eens ergens’’. Zo bleek de nieuw op te nemen zomer­eik zich tus­sen de wol­ven en het ver­trek van de chim­pan­sees te bevin­den. Na gron­di­ge inspec­tie werd de boom gezond genoeg bevon­den en zal bin­nen­kort te bewon­de­ren zijn op de web­si­te van de Bomenstich­ting.
 
Klik hier voor meer infor­ma­tie over de Bomenstich­ting