Apel­doorn ver­groent de bin­nen­stad

De func­tie van onze bin­nen­ste­den is de laat­ste jaren aan het ver­an­de­ren. Steeds meer men­sen bestel­len hun bood­schap­pen en kle­ding onli­ne, waar­mee het inter­netwin­ke­len een gro­te con­cur­rent is gewor­den van de loka­le mid­den­stand. Om de con­cur­ren­tie tegen­stand te kun­nen bie­den, zul­len bin­nen­ste­den dus hun best moe­ten doen om aan­trek­ke­lijk te blij­ven. Dat bete­kent dat naast […]

Wet­hou­ders lich­ten groe­ne coa­li­tie­plan­nen toe tij­dens Groe­ne Poort

Hoe groen kleu­ren de werkprogramma’s van de nieu­we Col­le­ges van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders? Dat is de vraag die cen­traal stond tij­dens de ‘Groe­ne Poort’ op 30 sep­tem­ber — de half­jaar­lijk­se bij­een­komst in Nieuw­spoort waar poli­ti­ci, weten­schap­pers en het groe­ne bedrijfs­le­ven elkaar tref­fen. Vijf wet­hou­ders gaven tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst inzicht in hun plan­nen. Hun ambi­tie […]

Maga­zi­ne De Groe­ne Stad gepre­sen­teerd aan wet­hou­der van Apel­doorn

Gis­te­ren­mid­dag over­han­dig­de Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging VHG, namens De Groe­ne Stad het eer­ste maga­zi­ne ‘De Groe­ne Stad, kwa­li­teit van leven’ aan wet­hou­der Olaf Prin­sen van de gemeen­te Apel­doorn. In het maga­zi­ne De Groe­ne Stad wordt uit­ge­breid aan­dacht besteed aan TEEB Stad. Onder aan­voe­ring van de gemeen­te Apel­doorn en onder­steund door de Rijks­over­heid nemen elf […]

Ruim ander­hal­ve ton voor groe­ne speel­plek­ken in Apel­doorn en Elst

In het Apel­doorn­se stads­park Berg en Bos en in de nieuw­bouw­wijk ‘Westeraam’ in Elst (Over­be­tu­we) komen Cool Natu­re plek­ken. De groe­ne speel­plaat­sen wor­den gere­a­li­seerd in het kader van het gelijk­na­mi­ge sub­si­die­plan van pro­vin­cie Gel­der­land. De pro­vin­cie maakt het pro­ject in Apel­doorn moge­lijk met een sub­si­die van € 63.600 euro. Het pro­ject in ‘Westeraam’ ont­vangt een […]

Apel­doorn geeft sub­si­die voor groe­ne daken

Bewo­ners van de gemeen­te  Apel­doorn die hun woning wil­len voor­zien van een dak met vege­ta­tie, kun­nen daar­voor in het nieu­we jaar sub­si­die krij­gen van de gemeen­te. Ook bedrij­ven en woning­cor­po­ra­ties komen daar­voor in aan­mer­king. Een voor­waar­de is wel dat de woning in een gebied met een gemengd riool­stel­sel staat.Dit schrijft dag­blad de Sten­tor. Aan­leg­kos­tenDe aan­leg­kos­ten […]

Apel­doorn hecht waar­de aan hoge­re kwa­li­teit open­baar groen

Apel­doorn is een groe­ne stad en om dat te blij­ven zet de gemeen­te zich in om haar par­ken, lanen en vele groen­ge­bie­den in de wij­ken zoveel moge­lijk te behou­den en waar moge­lijk nieu­we te creëren. De gemeen­te is name­lijk van mening dat groen bij­draagt aan een pret­ti­ge leef- en werk­om­ge­ving, omdat groen zorgt voor rust […]

Apel­doorn streeft naar hoge­re kwa­li­teit open­baar groen

Apel­doorn — Apel­doorn is een groe­ne stad. Om dat te blij­ven zet de gemeen­te zich in om haar par­ken, lanen en vele groen­ge­bie­den in de wij­ken zoveel moge­lijk te behou­den en waar moge­lijk nieu­we te creëren. Groen draagt name­lijk bij aan een pret­ti­ge leef- en werk­om­ge­ving, het zorgt voor rust, ont­span­ning en biedt ruim­te aan […]