Berichten

De functie van onze binnensteden is de laatste jaren aan het veranderen. Steeds meer mensen bestellen hun boodschappen en kleding online, waarmee het internetwinkelen een grote concurrent is geworden van de lokale middenstand. Om de concurrentie tegenstand te kunnen bieden, zullen binnensteden dus hun best moeten doen om aantrekkelijk te blijven. Dat betekent dat naast een compleet aanbod van winkels, ook leuke terrassen en een verzorgde, groene omgeving. Winkelen in de binnenstad als een dagje uit, zullen we maar zeggen.
Een stad die al erg ver is met die omslag in het denken, is de stad Apeldoorn. Wethouder Olaf Prinsen, met onder andere ontwikkeling van de binnenstad en duurzaamheid in zijn portefeuille, vertelt over de manier waarop Apeldoorn haar binnenstad met inzet van groen aantrekkelijker heeft gemaakt.
Prinsen: “De komende jaren investeren we veel in onze binnenstad. Niet alleen door de bestrating te vervangen, maar ook door de instelling van een gevelfonds. Eigenaren kunnen een kleine subsidie krijgen om historische gevels te herstellen. Daarnaast proberen we bij het herinrichten van de straten zoveel mogelijk bomen te plaatsen, wat nog niet altijd gemakkelijk is door de bekabeling en dergelijke onder de grond. Op de plekken waar het echt onmogelijk is om te planten, worden grote potten met planten of bomen geplaatst’’.
Stukken braakliggende grond worden zoveel mogelijk omgetoverd tot stukjes groene recreatieruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het “Bongo” parkje, bij de Apeldoorners bekend door het beeld van de gorilla uit de Apenheul dat er tussen het groen staat.
Prinsen vertelt dat de reacties van zijn stadgenoten erg positief zijn: “Het is goed om te zien dat waar eerst nog een stuk braakliggend terrein met een hek eromheen lag, nu een groene plek is gekomen waar buurtbewoners veel en graag gebruik van maken”.
Wat staat er qua groen in de stad nog op de planning in Apeldoorn? “Veel”, vertelt de wethouder. “Niet alleen in de binnenstad wordt het groener. Ook onze stadsranden, die natuurlijk al groen zijn, willen we beter gaan gebruiken en verbinden aan elkaar. Zo wordt het imago van Apeldoorn, dat al vrij groen is door de ligging in de bossen, nog groener”.
Dat groen voor het Apeldoornse college hoog op de prioriteitenlijst staat, moge duidelijk zijn. Zo wordt in het collegeakkoord nadruk gelegd op de toegevoegde waarde van groen op andere beleidsterreinen. Dit is een gevolg van het document “Groen verbindt”, een initiatief waar wethouder Prinsen namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de trekker van is. Daarnaast is Apeldoorn één van de eerste gemeenten die bij groene investeringen het TEEB instrument toe gaan passen. Dit is een tool waarmee gemeenten snel inzicht in de waarde van groen en water in de stad kunnen krijgen. Voor meer informatie over TEEB, klik hier.

Hoe groen kleuren de werkprogramma’s van de nieuwe Colleges van Burgemeester en Wethouders? Dat is de vraag die centraal stond tijdens de ‘Groene Poort’ op 30 september – de halfjaarlijkse bijeenkomst in Nieuwspoort waar politici, wetenschappers en het groene bedrijfsleven elkaar treffen. Vijf wethouders gaven tijdens de Groene Poortbijeenkomst inzicht in hun plannen. Hun ambitie is duidelijk: meer groen realiseren, ook al moet er worden bezuinigd. Met subsidies, burgerparticipatie en creatieve verbindingen blijkt er veel mogelijk.
 
 Foto: van links naar rechts wethouder D. Verbeek van de gemeente Brielle, wethouder C. Koppenol van de gemeente Papendrecht, wethouder O.G. Prinsen van de gemeente Apeldoorn, wethouder R. Van Harten van de gemeente Vlaardingen en wethouder M. Borsboom van de gemeente Rijswijk.
 
De gemeente Rijswijk werkt samen met inwoners, bedrijven en instellingen aan een groenere stad. Er is extra budget vrijgemaakt om te investeren in groen. De groene paragraaf maakt integraal onderdeel uit van duurzaamheid en is een aparte opgave in het coalitieakkoord. In Vlaardingen moet flink worden bezuinigd, maar wordt er via een aparte stichting die bewoners hebben opgericht subsidie ontvangen voor groene initiatieven. Ook Brielle kampt met financiële krapte. De uitdaging daar is vooral het groen in het binnen- en buitengebied te behouden en verstening van buurten tegen te gaan. Papendrecht is erin geslaagd Europese subsidie te bemachtigen om meer groen in de gemeente te brengen. In Apeldoorn wordt groen, maar ook water bewust ingezet om de binnenstad aantrekkelijker te maken, hittestress te bestrijden en regenwater vast te houden.
Burgerparticipatie
In alle gemeenten wordt nauw samengewerkt met de bewoners en worden burgerinitiatieven gestimuleerd. Niet alleen uit financiële noodzaak, maar ook om draagvlak en bewustwording te creëren. Dat betekent niet dat er groene professionals overbodig zijn; voor de uitvoering van grotere projecten bijvoorbeeld en ook voor advies over wat groen kan doen is hun inzet gewenst. ‘De groenbranche biedt tal van oplossingen om te vergroenen, via een integrale aanpak waarin ook water wordt meegenomen’, aldus de boodschap aan de bestuurders.
 

‘Stimuleer zorgorganisaties om hun patiënten in het groen te laten bewegen. Richt parken bewust in voor ontspanning en beweging en koppel er activiteiten aan. Het is de kunst om de doelgroep te verleiden.’
 

Groen en gezondheid
Dat een groene omgeving ook gunstige effecten heeft op de gezondheid van burgers, daar zijn de wethouders zich van bewust en ze noemden er ook voorbeelden van. Desondanks geven ze toe dat er meer mogelijk is. Apeldoorn zet inmiddels de tool TEEB-stad in om de waarde van groen in geld uit te drukken, het aspect gezondheid blijft daarin volgens de wethouder nog wat onderbelicht. Onderzoeker Jolanda Maas stelde dat met een doordachte aanpak veel winst valt te behalen: ‘Stimuleer zorgorganisaties om hun patiënten in het groen te laten bewegen. Richt parken bewust in voor ontspanning en beweging en koppel er activiteiten aan. Het is de kunst om de doelgroep te verleiden.’
Over Groene Poort
Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in het voorjaar van 2015. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL), in samenwerking met Zuydgeest Communicatie.

Gisterenmiddag overhandigde Bert Gijsberts, voorzitter van branchevereniging VHG, namens De Groene Stad het eerste magazine ‘De Groene Stad, kwaliteit van leven’ aan wethouder Olaf Prinsen van de gemeente Apeldoorn. In het magazine De Groene Stad wordt uitgebreid aandacht besteed aan TEEB Stad. Onder aanvoering van de gemeente Apeldoorn en ondersteund door de Rijksoverheid nemen elf gemeenten deel aan het project TEEB Stad.

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationaal samenwerkingsverband. Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL, waarvan TEEB Stad weer een onderdeel is. In TEEB Stad werken sinds 2011 elf gemeenten, twee ministeries en ingenieursbureau Witteveen + Bos aan een rekeninstrument dat de economische meerwaarde van groen, water en natuur in en om de stad zichtbaar maakt. De uitkomst kan betrokken worden bij inrichtingskeuzes en besluitvormingstrajecten. De methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten, hoe hoog zijn die baten, wie zijn de baathouders en hoe kunnen zij betrokken worden als investeerder? Binnen TEEB Stad werkt elke deelnemende gemeente aan een eigen case.

 

Overige artikelen in De Groene Stad
– Voorwoord staatssecretaris Henk Bleker
– Interview met Prinses Irene over Kinderrecht tot natuur
– De Rotterdamse Millinxbuurt stond lange tijd te boek als een ‘no-go-area’. Met behulp van een integrale aanpak keerde de gemeente het tij.
– Provincie Zuid-Holland investeert de komende jaren honderd miljoen euro extra in stedelijk groen.

– Venlo GreenPark over het nieuwe multifunctionele kantorenpark na de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade.
– De gedachte van De Groene Stad is ook in Vlaanderen meer dan actueel.
– Entente Florale over de nieuwe speerpunten economie en biodiversiteit.
– Groen en daglicht werken positief op de gezondheid en de kwaliteit van leven.
– Bomen tegen hitte over welk groen het beste koelt en ook goed bestand is tegen warmte.

– Internationaal, landschapsarchitecten Niek Roozen en Hanneke Roorda zijn in januari in India geweest om daar De Groene Stad-gedachte uit te dragen.
– Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM over het creëren van een woonomgeving zoals de klant die graag wil.
– Podium waarin wethouder Alexandra van Huffelen aangeeft dat groen belangrijk is voor het imago van Rotterdam.

Meer informatie
Bekijk de digitale versie »
Overzicht van links, rapporten e.d. die in het magazine De Groene Stad aan bod komen »
Magazine opvragen »

Breed draagvlak
Het magazine De Groene Stad komt tot stand met medewerking van:
Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ministerie van Infrastructuur & Milieu, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Nicis Institute, ANWB, Entente Florale, Hoveniers Informatie Centrum, Branchevereniging VHG, Plant Publicity Holland (PPH), Bouwen met Groen en Glas, AIPH, Groenforum, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Het magazine wordt uitgegeven door De Groene Stad van PPH.

In het Apeldoornse stadspark Berg en Bos en in de nieuwbouwwijk ‘Westeraam’ in Elst (Overbetuwe) komen Cool Nature plekken. De groene speelplaatsen worden gerealiseerd in het kader van het gelijknamige subsidieplan van provincie Gelderland. De provincie maakt het project in Apeldoorn mogelijk met een subsidie van € 63.600 euro. Het project in ‘Westeraam’ ontvangt een subsidie van € 90.000.

De subsidie voor Berg en Bos wordt verleend in het kader van het Gelders Actieplan Recessie, bedoeld om de werkgelegenheid in Gelderland te stimuleren en effecten van de recessie tegen te gaan.

Doelstelling Cool Nature Overbetuwe
Doelstelling van het project Cool Nature Overbetuwe is het realiseren van een natuurlijke speelplek voor de jeugd in de hele Overbetuwe met aandacht voor natuur- en milieu educatie. Mogelijk worden ook jongeren betrokken bij het beheer van de speelplek. Samen met een ontwerpbureau mogen scholen, omwonenden en toekomstige gebruikers nadenken over de inrichting van de speelplaats. De gemeente hoopt dat de realisatie van de natuurlijke speelplek in 2011 een feit is.

Spelen met de natuur
Cool Nature biedt kinderen op een natuurlijke manier een uitdagende omgeving waarin spelen als vanzelf gaat. Kinderen bouwen hierdoor meer fysieke weerstand op, komen tot rust en ontwikkelen motorische vaardigheden, zo blijkt uit onderzoek. Traditionele speelstoestellen worden vervangen door stenen, zand, water en takken.

Klimaatfunctie
Cool Nature is ook onderdeel van een nieuwe manier van de omgeving inrichten met het oog op klimaatsverandering. Door de klimaatverandering komen er meer periodes met hevige regenval en droogte. Daarom is het nodig om – in het bijzonder in de stedelijke omgeving – plekken te hebben waar wateropvang mogelijk is en waar water kan worden bewaard om te gebruiken voor droge periodes. De grote speelplekken moeten ook plaatsen worden waar het koel is in periodes van hitte en moeten dienen als een groene buffer is die het leefklimaat gezond houdt. Het project Cool Nature is een goede stimulans geweest om het thema groen en water in de stad op de kaart te zetten.

Gemeenten nu aan zet
Inmiddels worden er in Gelderland diverse speelplekken aangelegd of zijn gerealiseerd met een stimuleringssubsidie. De subsidiepot is nu leeg. De provincie hoopt dat gemeenten nu het stokje gaan overnemen en zelf meer natuurlijke speelplekken gaan aanleggen. Meer informatie over Cool Nature is te vinden op de website: www.gelderland.nl en www.coolnature.nl.

Bron:
Straatbeeld

 

 

 

 

 

 

 
 

Bewoners van de gemeente  Apeldoorn die hun woning willen voorzien van een dak met vegetatie, kunnen daarvoor in het nieuwe jaar subsidie krijgen van de gemeente.

Ook bedrijven en woningcorporaties komen daarvoor in aanmerking. Een voorwaarde is wel dat de woning in een gebied met een gemengd rioolstelsel staat.
Dit schrijft dagblad de Stentor.

Aanlegkosten
De aanlegkosten van een groen dak lopen uiteen van 40 tot 120 euro per vierkante meter. De subsidie bedraagt 30 euro per vierkante meter, met voor particulieren een maximumbedrag per woning van 2500 euro.

Bedrijven en verhuurders in de sociale sector kunnen tot maximaal 25.000 euro een beroep doen op de subsidiepot, die in totaal 150.000 euro bevat.

Lees het volledige bericht »

Bron:
De Stentor

Apeldoorn is een groene stad en om dat te blijven zet de gemeente zich in om haar parken, lanen en vele groengebieden in de wijken zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk nieuwe te creëren.

De gemeente is namelijk van mening dat groen bijdraagt aan een prettige leef- en werkomgeving, omdat groen zorgt voor rust en ontspanning en het biedt ruimte aan spelen en recreëren.

Onderhoud
Maar groen vraagt ook om onderhoud. Dit jaar en ook de komende jaren is er meer aandacht voor het beheerbeleid in Apeldoorn om het beheer in de toekomst structureel beter aan te pakken.

Heestervakken vervangen
Tussen december 2009 en maart 2010 gaat de gemeente Apeldoorn onder meer heestervakken vervangen door andere beplanting. Ook worden de versleten speeltoestellen in samenspraak met dorps- en wijkraden vervangen. Hiermee realiseert de gemeente een betere kwaliteit van speeltoestellen die voldoen aan de laatste eisen. Met deze aanpak sluit de gemeente zoveel mogelijk aan bij wensen van de wijk.

Lees hier het volledige bericht:

Bronnen:
Gemeente Apeldoorn
Blik op nieuws.nl

 

 

 

Apeldoorn – Apeldoorn is een groene stad. Om dat te blijven zet de gemeente zich in om haar parken, lanen en vele groengebieden in de wijken zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk nieuwe te creëren.

Groen draagt namelijk bij aan een prettige leef- en werkomgeving, het zorgt voor rust, ontspanning en biedt ruimte aan spelen en recreëren. Maar groen vraagt ook om onderhoud. Dit jaar en ook de komende jaren is er meer aandacht voor het beheerbeleid om het beheer in de toekomst structureel beter aan te pakken.

Tussen december 2009 en maart 2010 gaat de gemeente Apeldoorn heestervakken vervangen door andere beplanting. Hierdoor hoeft de gemeente geen gebruik te maken van chemische middelen om onkruid te bestrijden. De kwaliteit van het groen blijft hierdoor hoog.

Ook worden de versleten speeltoestellen in samenspraak met dorps- en wijkraden vervangen. Hiermee realiseert de gemeente een betere kwaliteit van speeltoestellen die voldoen aan de laatste eisen. Met deze aanpak sluit de gemeente zoveel mogelijk aan bij wensen van de wijk.

Daarnaast wordt het beheer van bosachtige vakken(plantsoenen met veel bomen en struiken) herzien en aangepast zodat dit beter aansluit bij specifieke locaties en omstandigheden. Deze vakken passen dan beter in bijvoorbeeld een wijk of langs een weg. De gemeente probeert hierbij rekening te houden met de wensen van bewoners. Deze werkzaamheden zijn deels al in gang gezet.

In het beheer en onderhoud van de openbare groenvoorzieningen komt de gemeente situaties tegen waarbij de grenzen met particulieren onduidelijk zijn of duidelijk zijn opgeschoven. Dit maakt het in sommige situaties lastig om het groen te beheren. Voor het terugdringen van oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte wordt er een plan van aanpak opgesteld. In 2010 wordt dit project verder uitgewerkt.