Apel­doorn geeft sub­si­die voor groe­ne daken

Bewo­ners van de gemeen­te  Apel­doorn die hun woning wil­len voor­zien van een dak met vege­ta­tie, kun­nen daar­voor in het nieu­we jaar sub­si­die krij­gen van de gemeen­te.

Ook bedrij­ven en woning­cor­po­ra­ties komen daar­voor in aan­mer­king. Een voor­waar­de is wel dat de woning in een gebied met een gemengd riool­stel­sel staat.
Dit schrijft dag­blad de Sten­tor.

Aan­leg­kos­ten
De aan­leg­kos­ten van een groen dak lopen uit­een van 40 tot 120 euro per vier­kan­te meter. De sub­si­die bedraagt 30 euro per vier­kan­te meter, met voor par­ti­cu­lie­ren een maxi­mum­be­drag per woning van 2500 euro.

Bedrij­ven en ver­huur­ders in de soci­a­le sec­tor kun­nen tot maxi­maal 25.000 euro een beroep doen op de sub­si­die­pot, die in totaal 150.000 euro bevat.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
De Sten­tor