Berichten

 
 De oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van Nederland   
De Bomenstichting heeft vorig jaar de ‘Bomen van de Ereklasse’ geïntroduceerd. Daarin krijgen de oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van Nederland een plaats. Deze ‘toppers’ zijn opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Iedere maand wordt de ‘Top 10’ van één van onze provincies bekend gemaakt. Deze maand is Zuid-Holland aan de beurt. Veel bomen zijn verbonden met onze geschiedenis en cultuur.
 
Onze topbomen worden per provincie gekozen op basis van schoonheid, omvang, soort, een ‘bijzonder verhaal’ enz. Belangrijk criterium is ook dat ze zichtbaar moeten zijn voor iedereen. Met deze selectie van ‘Bomen van de Ereklasse’ vestigt de Bomenstichting aandacht op de bijzondere plaats van bomen in onze natuur en cultuur.
 
De Top 10  van Zuid-Holland                                                 Plantjaar                    

  1. Juttepeer in het Heilige Geesthofje                                1647
  2. De rode beuk van de Groenesteeg                                   1830
  3. Plataan op Romeins fundament                                      ± 1690
  4. De linde van Endegeest                                                     1648
  5. De essen op de Jacobaburcht                                           1800
  6. De groene beuk van Meijendel                                         1820
  7. De Breytenbachplataan in Rotterdam                            1880-1890
  8. Jan Wolkersboom, zomereik Oud Poelgeest                 1800-1850
  9. 9. Platanen in de Museumstraat                                      ± 1825
  10. De Koekampkastanje                                                          1830-1840

 Landelijke spreiding
Bij het samenstellen van de Top 10 per provincie houdt de Bomenstichting rekening met de verscheidenheid aan soorten. Natuurlijk komen landelijke beroemdheden als de Linde van Sambeek, de Troeteleik van Ulvenhout, de Belastingeiken van ‘s-Gravenland e.a. in aanmerking. Maar ook Zuid-Hollandse grootheden als de platanen bij het Dordrechts Museum en de Breytenbachplataan in Rotterdam verdienen onze aandacht. De oudste peer van Nederland staat in het Heilige Geesthofje in Den Haag en is op nummer 1 van de Zuid-Hollandse Top 10 geëindigd!
Onbekende helden
Tijdens de zoektocht naar geschikte kandidaten ontdekte de Bomenstichting ook schitterende, maar nog vrij onbekende bomen. Op de begraafplaats in Lutten staat b.v. ‘de Apostelenbeuk’ en op landgoed Endegeest een eeuwenoude linde.
 

foto: Wim BrinkerinkWebsites
Bomen van de Ereklasse http://www.bomenstichting.nl/item/596-10-bijzondere-bomen-in-zuid-holland.html
Het Landelijk Register van Monumentale Bomen: www.monumentalebomen.nl

Samen met burgers, bedrijfsleven, boeren en overheden ontwikkelen Alterra, EIS Kenniscentrum Insecten en de Vlinderstichting een regionaal Bijenlandschap in de regio Zoeterwoude in Zuid-Holland. Dit project maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Groene Cirkels, tussen provincie Zuid-Holland, Heineken en Alterra, dat als doel heeft het ontwikkelen van een klimaatneutrale brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude.

“Op dit moment zijn we in het gebied Leiden – Zoetermeer – Alphen aan den Rijn een bijzonder landschap aan het ontwikkelen,” zegt projectleider Sabine van Rooij van Alterra. “Een landschap waar een diversiteit aan bestuivende insecten duurzaam voorkomt, waarin honingbijen volop voedsel kunnen vinden en dat aantrekkelijk is voor mensen om in te wonen, te werken en te recreëren.”
Om te zorgen dat het landschap deze drie landschapsdiensten levert, is Groene Cirkels gestart met het bouwen van een breed sociaal netwerk van actoren. Burgers, bedrijfsleven, boeren en overheden zijn de direct betrokkenen, omdat zij niet alleen een groot deel van het landschap beheren, maar ook profiteren van de baten die dat oplevert. Groene Cirkels faciliteert bijeenkomsten voor stakeholders, ondersteunt hen bij het ontwikkelen van initiatieven, en zorgt voor afstemming tussen hun initiatieven zodat er een samenhangend ruimtelijk netwerk ontstaat. Alterra levert de kennis die nodig is om dat ruimtelijke netwerk voor bestuivers te realiseren.
Er komen honderden soorten wilde bijen, zweefvliegen en vlinders in het gebied voor. Sabine van Rooij: “Daarom werken we met ‘ecoprofielen’, groepen insecten die ongeveer dezelfde ruimtelijke voorwaarden nodig hebben. Voor iedere groep hebben we ‘bouwstenen’ ontwikkeld waarmee het Bijenlandschap gestalte kan krijgen. Deze variëren in grootte van leefgebieden van 10 ha die we ‘Bed & Breakfastgebieden’ noemen, tot kleine plekjes die het huidige landschap beter overbrugbaar maken voor bestuivers, de ‘Bij-tankstations’. Zo kan iedere stakeholder zelf iets bijdragen, of in samenwerking met zijn buren een grotere bouwsteen realiseren.
De door Alterra samen met EIS en de Vlinderstichting ontwikkelde kennis over bestuivers, ecoprofielen, bouwstenen en het daarvoor benodigde beheer is beschikbaar in een handreiking en een training. Deze is gratis op te vragen zodat iedereen een bijdrage kan leveren. Met de ‘Contourenkaart Bijenlandschap’ kan iedereen de realisatie van het Bijenlandschap volgen: de gerealiseerde en lopende initiatieven, de potentie van een plek voor een bouwsteen, en waar welke schakels in het ruimtelijke netwerk nog ontbreken. Door deze contourenkaart kan het sociale netwerk rond bijen zelf sturing geven aan initiatieven en locaties.
In totaal hebben op dit moment 22 organisaties in de regio een overeenkomst ondertekend waarin ze afspreken om zich in te zetten om de achteruitgang van wilde bijen te stoppen door het landschap bijvriendelijker te maken door meer voedsel- en nestgelegenheid te bieden en door behoedzaam om te gaan met chemische bestrijdingsmiddelen. En hoewel in andere delen van Nederland andere bestuivers voorkomen, kan de werkwijze overal toegepast worden. Sabine van Rooij: “In dit proefproject hebben we geleerd hoe we een sociaal netwerk en een ruimtelijk netwerk in wisselwerking met elkaar kunnen opzetten.”
Bron: Universiteit Wageningen

De twintig beste natuurbeschermers in de leeftijd van 4 tot 12 jaar uit Zuid-Holland hebben woensdag 23 september 2015 van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken een Woudlopersmedaille uitgereikt gekregen. Zo hebben zij bijvoorbeeld zwerfvuil opgehaald of natuurtochten door de stad georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst bij Scoutinggroep de Vliegende Hollander ontving de staatssecretaris ook het eerste exemplaar van de speciale uitgave van Donald Duck over natuur. Het weekblad wordt over de betrokken scholen in Zuid-Holland verspreid.
Jong geleerd, oud gedaan
Dijksma: ‘Dit is een goed voorbeeld hoe kinderen op jonge leeftijd enthousiast worden gemaakt voor de natuur. Natuur is niet alleen van deze generatie. De uitdrukking luidt niet voor niets; jong geleerd, oud gedaan.’
Jeugd in aanraking met natuur
De provincie Zuid-Holland is de opdrachtgever van het programma ‘Groen doet Goed’. Dit is een samenwerkingsverband tussen tien Zuid-Hollandse gemeenten en natuurorganisaties in de provincie. Samen zorgen zij ervoor dat kinderen tussen 4 en 12 jaar in de grote steden zowel binnen als buiten de stad vaker in aanraking komen met de natuur.
 
Bron: Ministerie van Economische Zaken

‘De uil zat in de olmen, bij ’t vallen van de nacht’, een prachtig Oudhollands lied dat veel mensen nog wel kennen. Maar wat veel mensen niet weten is dat de olm gewoon een deftig woord is voor iep (ulmus in het Latijn). En iepen, die kennen we allemaal. De Amsterdamse grachtengordel staat er vol mee en ook langs onze kustlijn, van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Groningen, groeien vele iepen. En even verderop – over de grens met onze zuiderburen -werd de beroemde stad Ieper vernoemd naar deze boom.
De voordelen van iepen
Iepen zijn onmisbare windbrekers en kunnen langs de kust de kans op het opstuwen van water en overstromingen enorm beperken. Daarbij zou zonder deze bomen de landschappelijke kustbeplanting zich nauwelijks kunnen ontwikkelen. Bovendien leven veel organismen van de iep, zoals kevers, vlinders, mossen en paddenstoelen.
Op het platteland en in de stad zorgen groeps- en laanbeplanting voor de nodige luwte, schaduw en klimaatregulatie. Daarnaast is de iep een ideale stadsboom: hij stelt weinig eisen aan de grond en is redelijk bestand tegen luchtvervuiling. Ook laat door zijn open kroon veel zonlicht door en kan hij zonder al te veel moeite honderden jaren oud worden.
De Iepenwacht
Maar, de iep is ook kwetsbaar. Zo verdween tussen 1919 en 2000 zeker 90% van het aantal iepen in Nederland door de schimmel Ophiostoma ulmi, die de zogenaamde iepziekte veroorzaakt. Omdat de boom tot ons historisch erfgoed behoort, is er een organisatie opgericht die zich om de iep bekommert: de Iepenwacht.
De Iepenwacht is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties voor het behoud van de iep in ons land en heeft afdelingen in Friesland, Groningen en Zuid-Holland. Het doel is de instandhouding van de boom tegen aanvaardbare kosten. Binnen de Iepenwacht werken verschillende partijen, zoals gemeenten, provincie en private beheerders nauw samen. Samen bestrijden zij de iepziekte en zorgen zij voor nieuwe aanwas van iepen in het straatbeeld. Boomkwekerij M. van den Oever is één van de private partijen die een actieve bijdrage levert aan de groenprojecten van de Iepenwacht. Lees hier wat er zoal in het kader van ‘Iepenwacht Fryslan’ gebeurt.
Goed iepenbeheer
De Iepenwacht heeft het boekje ‘Handleiding Goed Iepenbeheer’ uitgebracht. Het boekje staat vol praktische informatie over goed iepbeheer. De handleiding is een uitgave van het IepenBeraad en is bedoeld om de kennis rond iepen te bevorderen en verspreiden. De iepenwacht werkt volgens deze richtlijnen.
U kunt het boekje hier downloaden.
 
Foto: Bomenbieb

De provincie Zuid-Holland gaat extra investeren in gebiedsafspraken over natuur, recreatie, water en landbouw. Het draagvlak om samen te werken aan het realiseren van meer natuur en recreatie is groot bij de betrokken partijen, zoals ondernemers, agrariërs en gemeenten. Daarom vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om al gereserveerde groenmiddelen eerder beschikbaar te stellen. Het bedrag voor 2014 wordt verhoogd van 12 miljoen naar 18,6 miljoen euro. Zo kunnen voor 7 extra projecten nog dit jaar bindende afspraken gemaakt worden. Daarmee kan in de periode 2014-2016 bij een groot aantal projecten de schop in de grond. 

Per gebiedsafspraak zorgen de uitvoerende partijen voor financiering van minimaal 50% van de kosten; de provincie betaalt de andere helft. Met de provinciale bijdrage van 18,6 miljoen euro wordt er de komende jaren voor ruim 37 miljoen euro in het groen geïnvesteerd. Vanaf eind 2014 wordt gestart met de uitvoering van de gebiedsafspraken. Met deze afspraken kunnen meer mensen in Zuid-Holland genieten van het groen, krijgen planten en dieren meer ruimte en wordt er geïnvesteerd in landbouwinnovatie en het behoud van cultureel erfgoed. Het gaat om de volgende gebiedsafspraken:

Leidse regio
Door gereserveerd geld eerder beschikbaar te maken biedt de provincie zekerheid aan de partijen in de Leidse regio. Die kunnen nu tempo maken met hun plannen. In deze regio ondersteunt de provincie het meerjarige groenprogramma van de gemeenten. Hierbij worden groene gebieden rond Leiden, zoals de Oostvlietpolder, het Ghoybos en het Valkenburgse Meer, aantrekkelijker en bereikbaarder gemaakt. Tegelijkertijd draagt de provincie enkele recreatiegebieden over aan de gemeenten. Zo kunnen de gemeenten gebieden optimaal inrichten en beheren voor de eigen inwoners. Daarnaast wordt samen met de agrariërs de aantrekkelijkheid van het platteland vergroot, bijvoorbeeld door de aanleg van bijenerven en bloemrijke wandelpaden. 

Delft-Zoetermeer
In het Buytenhout, het groengebied tussen Delft en Zoetermeer, investeert de provincie met partners in nieuwe recreatieve verbindingen en de verbetering van bestaande verbindingen. In het druk gebruikte Bieslandse Bos bij Delft wordt een fietspad verbreed en een vrijliggend wandel- en ruiterpad aangelegd, zodat wandelaars en ruiters niet meer van het fietspad gebruik hoeven te maken. Tussen het bestaande Balijbos bij Zoetermeer en het nieuwe gebied Groenzoom wordt een aantrekkelijke en veilige fietsverbinding gerealiseerd, zodat deze gebieden goed verbonden zijn. 

Dordrecht-Biesbosch-Kinderdijk
In de ‘Waterdriehoek’, de driehoek Kinderdijk-Dordrecht-Biesbosch, worden onder andere 4 steigers bij Kinderdijk aangelegd voor rondvaartboten. Zo wordt het werelderfgoed Kinderdijk beter toegankelijk vanuit Alblasserdam.

Reeuwijkse Plassen
De oevers van de eilanden in de Reeuwijkse Plassen worden hersteld, de plassen worden met de omgeving verbonden, er komen nieuwe recreatieve voorzieningen en een betere brugbediening. 

Krimpenerwaard
De zwarte stern krijgt in de Krimpenerwaard meer leefruimte door maatregelen die de natuurkwaliteit verhogen, zoals het terugbrengen van krabbenscheer-vegetaties en het aanleggen van broedputten en broedvlotjes. Ook zijn er plannen voor onder andere een natuurkampeerplaats en het plaatsen van herkenbare en karakteristieke landbouwhekken.

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt gewerkt aan een groenblauw netwerk: investeringen in recreatieve routes, aanleg en beheer van natuurvriendelijke bermen en afspraken over het slim benutten van biomassa voor duurzame energieopwekking. Belangrijke pijlers onder deze gebiedsafspraak zijn de energie en participatie van ondernemers en vrijwilligers in de regio.

Groene Hart
Het Veenweiden Informatiecentrum gaat een innovatieprogramma ontwikkelen voor een goede toekomst voor de landbouw in de veenweidegebieden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar mogelijkheden voor visteelt en nuttige verwerking van biomassa, die naast de melkveehouderij zouden kunnen bestaan.
 
Bron: Provincie Zuid-Holland