TOP 10 BOMEN PROVINCIE ZUID-HOLLAND BEKEND

   De oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van Neder­land    De Bomenstich­ting heeft vorig jaar de ‘Bomen van de Ere­klas­se’ geïn­tro­du­ceerd. Daar­in krij­gen de oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van Neder­land een plaats. Deze ‘top­pers’ zijn opge­no­men in het Lan­de­lijk Regis­ter van Monu­men­ta­le Bomen. Iede­re maand wordt de ‘Top 10’ van één van […]

De ont­wik­ke­ling van een regi­o­naal Bij­en­land­schap in Zuid-Hol­land

Samen met bur­gers, bedrijfs­le­ven, boe­ren en over­he­den ont­wik­ke­len Alter­ra, EIS Ken­nis­cen­trum Insec­ten en de Vlin­der­stich­ting een regi­o­naal Bij­en­land­schap in de regio Zoe­ter­wou­de in Zuid-Hol­­land. Dit pro­ject maakt onder­deel uit van het samen­wer­kings­ver­band Groe­ne Cir­kels, tus­sen pro­vin­cie Zuid-Hol­­land, Hei­ne­ken en Alter­ra, dat als doel heeft het ont­wik­ke­len van een kli­maat­neu­tra­le brou­we­rij, een duur­za­me eco­no­mie én een […]

Woud­lo­persme­dail­les voor jon­ge natuur­be­scher­mers

De twin­tig bes­te natuur­be­scher­mers in de leef­tijd van 4 tot 12 jaar uit Zuid-Hol­­land heb­ben woens­dag 23 sep­tem­ber 2015 van staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van Eco­no­mi­sche Zaken een Woud­lo­persme­dail­le uit­ge­reikt gekre­gen. Zo heb­ben zij bij­voor­beeld zwerf­vuil opge­haald of natuur­toch­ten door de stad geor­ga­ni­seerd. Tij­dens de bij­een­komst bij Scou­ting­groep de Vlie­gen­de Hol­lan­der ont­ving de staats­se­cre­ta­ris ook het eer­ste […]

Iepen­wacht op de bres voor ’s lands meest aan­spre­ken­de boom

‘De uil zat in de olmen, bij ’t val­len van de nacht’, een prach­tig Oud­hol­lands lied dat veel men­sen nog wel ken­nen. Maar wat veel men­sen niet weten is dat de olm gewoon een def­tig woord is voor iep (ulmus in het Latijn). En iepen, die ken­nen we alle­maal. De Amster­dam­se grach­ten­gor­del staat er vol […]

Pro­vin­cie Zuid-Hol­land inves­teert extra in groen

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land gaat extra inves­te­ren in gebieds­af­spra­ken over natuur, recre­a­tie, water en land­bouw. Het draag­vlak om samen te wer­ken aan het rea­li­se­ren van meer natuur en recre­a­tie is groot bij de betrok­ken par­tij­en, zoals onder­ne­mers, agra­ri­ërs en gemeen­ten. Daar­om vra­gen Gede­pu­teer­de Sta­ten aan Pro­vin­ci­a­le Sta­ten om al gere­ser­veer­de groen­mid­de­len eer­der beschik­baar te stel­len. Het […]