Provincie Zuid-Holland investeert extra in groen

De provincie Zuid-Holland gaat extra investeren in gebiedsafspraken over natuur, recreatie, water en landbouw. Het draagvlak om samen te werken aan het realiseren van meer natuur en recreatie is groot bij de betrokken partijen, zoals ondernemers, agrariërs en gemeenten. Daarom vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om al gereserveerde groenmiddelen eerder beschikbaar te stellen. Het bedrag voor 2014 wordt verhoogd van 12 miljoen naar 18,6 miljoen euro. Zo kunnen voor 7 extra projecten nog dit jaar bindende afspraken gemaakt worden. Daarmee kan in de periode 2014-2016 bij een groot aantal projecten de schop in de grond. 

Per gebiedsafspraak zorgen de uitvoerende partijen voor financiering van minimaal 50% van de kosten; de provincie betaalt de andere helft. Met de provinciale bijdrage van 18,6 miljoen euro wordt er de komende jaren voor ruim 37 miljoen euro in het groen geïnvesteerd. Vanaf eind 2014 wordt gestart met de uitvoering van de gebiedsafspraken. Met deze afspraken kunnen meer mensen in Zuid-Holland genieten van het groen, krijgen planten en dieren meer ruimte en wordt er geïnvesteerd in landbouwinnovatie en het behoud van cultureel erfgoed. Het gaat om de volgende gebiedsafspraken:

Leidse regio
Door gereserveerd geld eerder beschikbaar te maken biedt de provincie zekerheid aan de partijen in de Leidse regio. Die kunnen nu tempo maken met hun plannen. In deze regio ondersteunt de provincie het meerjarige groenprogramma van de gemeenten. Hierbij worden groene gebieden rond Leiden, zoals de Oostvlietpolder, het Ghoybos en het Valkenburgse Meer, aantrekkelijker en bereikbaarder gemaakt. Tegelijkertijd draagt de provincie enkele recreatiegebieden over aan de gemeenten. Zo kunnen de gemeenten gebieden optimaal inrichten en beheren voor de eigen inwoners. Daarnaast wordt samen met de agrariërs de aantrekkelijkheid van het platteland vergroot, bijvoorbeeld door de aanleg van bijenerven en bloemrijke wandelpaden. 

Delft-Zoetermeer
In het Buytenhout, het groengebied tussen Delft en Zoetermeer, investeert de provincie met partners in nieuwe recreatieve verbindingen en de verbetering van bestaande verbindingen. In het druk gebruikte Bieslandse Bos bij Delft wordt een fietspad verbreed en een vrijliggend wandel- en ruiterpad aangelegd, zodat wandelaars en ruiters niet meer van het fietspad gebruik hoeven te maken. Tussen het bestaande Balijbos bij Zoetermeer en het nieuwe gebied Groenzoom wordt een aantrekkelijke en veilige fietsverbinding gerealiseerd, zodat deze gebieden goed verbonden zijn. 

Dordrecht-Biesbosch-Kinderdijk
In de ‘Waterdriehoek’, de driehoek Kinderdijk-Dordrecht-Biesbosch, worden onder andere 4 steigers bij Kinderdijk aangelegd voor rondvaartboten. Zo wordt het werelderfgoed Kinderdijk beter toegankelijk vanuit Alblasserdam.

Reeuwijkse Plassen
De oevers van de eilanden in de Reeuwijkse Plassen worden hersteld, de plassen worden met de omgeving verbonden, er komen nieuwe recreatieve voorzieningen en een betere brugbediening. 

Krimpenerwaard
De zwarte stern krijgt in de Krimpenerwaard meer leefruimte door maatregelen die de natuurkwaliteit verhogen, zoals het terugbrengen van krabbenscheer-vegetaties en het aanleggen van broedputten en broedvlotjes. Ook zijn er plannen voor onder andere een natuurkampeerplaats en het plaatsen van herkenbare en karakteristieke landbouwhekken.

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt gewerkt aan een groenblauw netwerk: investeringen in recreatieve routes, aanleg en beheer van natuurvriendelijke bermen en afspraken over het slim benutten van biomassa voor duurzame energieopwekking. Belangrijke pijlers onder deze gebiedsafspraak zijn de energie en participatie van ondernemers en vrijwilligers in de regio.

Groene Hart
Het Veenweiden Informatiecentrum gaat een innovatieprogramma ontwikkelen voor een goede toekomst voor de landbouw in de veenweidegebieden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar mogelijkheden voor visteelt en nuttige verwerking van biomassa, die naast de melkveehouderij zouden kunnen bestaan.
 
Bron: Provincie Zuid-Holland