Pro­vin­cie Zuid-Hol­land inves­teert extra in groen

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land gaat extra inves­te­ren in gebieds­af­spra­ken over natuur, recre­a­tie, water en land­bouw. Het draag­vlak om samen te wer­ken aan het rea­li­se­ren van meer natuur en recre­a­tie is groot bij de betrok­ken par­tij­en, zoals onder­ne­mers, agra­ri­ërs en gemeen­ten. Daar­om vra­gen Gede­pu­teer­de Sta­ten aan Pro­vin­ci­a­le Sta­ten om al gere­ser­veer­de groen­mid­de­len eer­der beschik­baar te stel­len. Het bedrag voor 2014 wordt ver­hoogd van 12 mil­joen naar 18,6 mil­joen euro. Zo kun­nen voor 7 extra pro­jec­ten nog dit jaar bin­den­de afspra­ken gemaakt wor­den. Daar­mee kan in de peri­o­de 2014–2016 bij een groot aan­tal pro­jec­ten de schop in de grond. 

Per gebieds­af­spraak zor­gen de uit­voe­ren­de par­tij­en voor finan­cie­ring van mini­maal 50% van de kos­ten; de pro­vin­cie betaalt de ande­re helft. Met de pro­vin­ci­a­le bij­dra­ge van 18,6 mil­joen euro wordt er de komen­de jaren voor ruim 37 mil­joen euro in het groen geïn­ves­teerd. Van­af eind 2014 wordt gestart met de uit­voe­ring van de gebieds­af­spra­ken. Met deze afspra­ken kun­nen meer men­sen in Zuid-Hol­land genie­ten van het groen, krij­gen plan­ten en die­ren meer ruim­te en wordt er geïn­ves­teerd in land­bouw­in­no­va­tie en het behoud van cul­tu­reel erf­goed. Het gaat om de vol­gen­de gebieds­af­spra­ken:

Leid­se regio
Door gere­ser­veerd geld eer­der beschik­baar te maken biedt de pro­vin­cie zeker­heid aan de par­tij­en in de Leid­se regio. Die kun­nen nu tem­po maken met hun plan­nen. In deze regio onder­steunt de pro­vin­cie het meer­ja­ri­ge groen­pro­gram­ma van de gemeen­ten. Hier­bij wor­den groe­ne gebie­den rond Lei­den, zoals de Oost­vliet­pol­der, het Ghoy­bos en het Val­ken­burg­se Meer, aan­trek­ke­lij­ker en bereik­baar­der gemaakt. Tege­lij­ker­tijd draagt de pro­vin­cie enke­le recre­a­tie­ge­bie­den over aan de gemeen­ten. Zo kun­nen de gemeen­ten gebie­den opti­maal inrich­ten en behe­ren voor de eigen inwo­ners. Daar­naast wordt samen met de agra­ri­ërs de aan­trek­ke­lijk­heid van het plat­te­land ver­groot, bij­voor­beeld door de aan­leg van bij­en­er­ven en bloem­rij­ke wan­del­pa­den. 

Delft-Zoe­ter­meer
In het Buy­ten­hout, het groen­ge­bied tus­sen Delft en Zoe­ter­meer, inves­teert de pro­vin­cie met part­ners in nieu­we recre­a­tie­ve ver­bin­din­gen en de ver­be­te­ring van bestaan­de ver­bin­din­gen. In het druk gebruik­te Bies­land­se Bos bij Delft wordt een fiets­pad ver­breed en een vrij­lig­gend wan­del- en rui­ter­pad aan­ge­legd, zodat wan­de­laars en rui­ters niet meer van het fiets­pad gebruik hoe­ven te maken. Tus­sen het bestaan­de Balij­bos bij Zoe­ter­meer en het nieu­we gebied Groen­zoom wordt een aan­trek­ke­lij­ke en vei­li­ge fiets­ver­bin­ding gere­a­li­seerd, zodat deze gebie­den goed ver­bon­den zijn. 

Dord­recht-Bies­bosch-Kin­der­dijk
In de ‘Water­drie­hoek’, de drie­hoek Kin­der­dijk-Dord­recht-Bies­bosch, wor­den onder ande­re 4 stei­gers bij Kin­der­dijk aan­ge­legd voor rond­vaart­bo­ten. Zo wordt het werel­derf­goed Kin­der­dijk beter toe­gan­ke­lijk van­uit Alblas­ser­dam.

Reeuwijk­se Plas­sen
De oevers van de eilan­den in de Reeuwijk­se Plas­sen wor­den her­steld, de plas­sen wor­den met de omge­ving ver­bon­den, er komen nieu­we recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen en een bete­re brug­be­die­ning. 

Krim­pe­ner­waard
De zwar­te stern krijgt in de Krim­pe­ner­waard meer leef­ruim­te door maat­re­ge­len die de natuur­kwa­li­teit ver­ho­gen, zoals het terug­bren­gen van krab­ben­scheer-vege­ta­ties en het aan­leg­gen van broed­put­ten en broed­vlot­jes. Ook zijn er plan­nen voor onder ande­re een natuur­kam­peer­plaats en het plaat­sen van her­ken­ba­re en karak­te­ris­tie­ke land­bouw­hek­ken.

Alblas­ser­waard-Vijf­hee­ren­lan­den
In Alblas­ser­waard-Vijf­hee­ren­lan­den wordt gewerkt aan een groen­blauw net­werk: inves­te­rin­gen in recre­a­tie­ve rou­tes, aan­leg en beheer van natuur­vrien­de­lij­ke ber­men en afspra­ken over het slim benut­ten van bio­mas­sa voor duur­za­me ener­gie­op­wek­king. Belang­rij­ke pij­lers onder deze gebieds­af­spraak zijn de ener­gie en par­ti­ci­pa­tie van onder­ne­mers en vrij­wil­li­gers in de regio.

Groe­ne Hart
Het Veen­wei­den Infor­ma­tie­cen­trum gaat een inno­va­tie­pro­gram­ma ont­wik­ke­len voor een goe­de toe­komst voor de land­bouw in de veen­wei­de­ge­bie­den. Daar­bij wordt onder ande­re geke­ken naar moge­lijk­he­den voor vis­teelt en nut­ti­ge ver­wer­king van bio­mas­sa, die naast de melk­vee­hou­de­rij zou­den kun­nen bestaan.
 
Bron: Pro­vin­cie Zuid-Hol­land