Groe­ne­Kies­wij­zer laat zien wel­ke par­tij het bes­te bij uw groe­ne stand­pun­ten past

Van­af van­daag is de Groe­ne Kies­wij­zer van Natuur & Mili­eu onli­ne. Dat heeft de orga­ni­sa­tie van­och­tend bekend­ge­maakt in het VARA radio­pro­gram­ma Vroe­ge Vogels. Ieder­een die natuur, mili­eu en duur­zaam­heid belang­rij­ke onder­wer­pen vindt, kan voor de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen ach­ter­ha­len wel­ke par­tij het bes­te bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de par­tij­en vin­den over vijf­tien mili­eu­on­der­wer­pen, […]

Wel­ke Alkmaar­se boom heeft de X‑factor?

In Alkmaar vindt de komen­de weken de bomen­ver­kie­zing plaats. De favo­rie­te lek­­ker-lui­e­­ren-in-het-park boom bij­voor­beeld, of de boom in de eigen tuin die ieder jaar weer zo prach­tig bloeit. Wel­ke boom ook favo­riet  is; onder het mot­to ‘Welke boom heeft de X‑Factor’ wor­den alle inwo­ners van Alkmaar opge­roe­pen hun favo­rie­te exem­plaar te kie­zen op www.boomverkiezing.nl. Op […]

GroeneKieswijzer.nl laat zien wel­ke par­tij het bes­te bij uw groe­ne stand­pun­ten past

Ieder­een die natuur, mili­eu en duur­zaam­heid belang­rij­ke onder­wer­pen vindt, kan voor het eerst voor de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen ach­ter­ha­len wel­ke par­tij het bes­te bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de par­tij­en vin­den over 22 mili­eu­on­der­wer­pen, van natuur­be­scher­ming tot kern­ener­gie. De ver­kie­zin­gen van 9 juni zijn van groot belang voor de bescher­ming van de natuur, het […]

Wel­ke boom heeft de X‑factor in Mep­pel?

In Mep­pel vindt de komen­de zes weken de bomen­ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor?’ plaats. Wet­hou­der Egbert van Dijk gaf op 16 april het start­schot voor de ver­kie­zin­gen door zijn favo­riet, de konink­lij­ke boom in het Bea­trix­plant­soen, bekend te maken.  Boom­ver­kie­zing­site van de gemeen­te Mepel » Bron:Boom­ver­kie­zingApril 2009          

Wel­ke boom heeft de X‑factor?

In de komen­de twee jaar zijn er bij­zon­de­re loka­le ver­kie­zin­gen. Het draait bij deze ver­kie­zin­gen name­lijk om bomen. Met de vraag ´Welke boom heeft de X‑factor´ wordt de favo­rie­te boom in vijf­tien gemeen­ten bekend gemaakt. Delft heeft de pri­meur met de start op 23 mei 2008, Lei­der­dorp volgt in het najaar en ook in ande­re […]