Groe­ne­Kies­wij­zer laat zien wel­ke par­tij het bes­te bij uw groe­ne stand­pun­ten past

Van­af van­daag is de Groe­ne Kies­wij­zer van Natuur & Mili­eu onli­ne. Dat heeft de orga­ni­sa­tie van­och­tend bekend­ge­maakt in het VARA radio­pro­gram­ma Vroe­ge Vogels. Ieder­een die natuur, mili­eu en duur­zaam­heid belang­rij­ke onder­wer­pen vindt, kan voor de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen ach­ter­ha­len wel­ke par­tij het bes­te bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de par­tij­en vin­den over vijf­tien mili­eu­on­der­wer­pen, van natuur­be­scher­ming tot kolen­cen­tra­les.

De ver­kie­zin­gen van 12 sep­tem­ber zijn van groot belang voor het ver­be­te­ren van onze leef­om­ge­ving, het behou­den van onze mooie natuur,  het ver­min­de­ren van de mili­eu­be­las­ting en het ver­duur­za­men van de eco­no­mie. De Groe­ne Kies­wij­zer laat zien wat de Neder­land­se poli­tie­ke par­tij­en daar van vin­den. Het invul­len van de Groe­ne Kies­wij­zer kost vijf minu­ten. Daar­na weet de kie­zer wel­ke par­tij het bes­te bij zijn groe­ne stand­pun­ten past. In Neder­land zijn onge­veer vier mil­joen men­sen lid van een natuur- of mili­eu­or­ga­ni­sa­tie.

Alle par­tij­en die op dit moment in de Twee­de Kamer zit­ten, behal­ve de PVV, werk­ten mee aan een ana­ly­se van hun plan­nen op onder­wer­pen als de toe­kom­sti­ge ener­gie­huis­hou­ding van ons land, natuur­be­scher­ming en de moge­lijk­he­den voor een groe­ne eco­no­mie.

Groenekieswijzer.nl »

Bron:
Natuur & Mili­eu