GroeneKieswijzer.nl laat zien wel­ke par­tij het bes­te bij uw groe­ne stand­pun­ten past

Ieder­een die natuur, mili­eu en duur­zaam­heid belang­rij­ke onder­wer­pen vindt, kan voor het eerst voor de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen ach­ter­ha­len wel­ke par­tij het bes­te bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de par­tij­en vin­den over 22 mili­eu­on­der­wer­pen, van natuur­be­scher­ming tot kern­ener­gie.

De ver­kie­zin­gen van 9 juni zijn van groot belang voor de bescher­ming van de natuur, het scho­ner maken van het mili­eu en het ver­duur­za­men van de eco­no­mie. De Groe­ne Kies­wij­zer laat zien wat de Neder­land­se poli­tie­ke par­tij­en daar van vin­den. Het invul­len van de Groe­ne Kies­wij­zer kost vijf minu­ten. Daar­na weet de kie­zer wel­ke par­tij het bes­te bij zijn groe­ne stand­pun­ten past.

Alle par­tij­en die in de Twee­de Kamer zit­ten, op de PVV na, werk­ten mee aan een ana­ly­se van hun plan­nen op onder­wer­pen als de toe­kom­sti­ge ener­gie­huis­hou­ding van ons land, natuur­be­scher­ming en de moge­lijk­he­den voor een groe­ne eco­no­mie.

 


Ini­ti­a­tief­ne­mers
De Groe­ne Kies­wij­zer voor deze ver­kie­zin­gen is gemaakt door Natuur en Mili­eu, De12Landschappen, Green­pea­ce, Mili­eu­de­fen­sie, Natuur­mo­nu­men­ten, Vogel­be­scher­ming Neder­land en het Wereld Natuur Fonds. De Groe­ne Kies­wij­zer is een ini­ti­a­tief van Natuur en Mili­eu. Voor de komen­de ver­kie­zin­gen heb­ben de zeven gro­te lan­de­lij­ke orga­ni­sa­ties de han­den ineen gesla­gen in een unie­ke samen­wer­king om het belang van een groe­ne toe­komst te bena­druk­ken.

Start de Groe­ne Kies­wij­zer »

Bron:
Natuur en Mili­eu