Vijf Ant­werp­se scho­len krij­gen groe­ne speel­plaats

Vijf scho­len in Ant­wer­pen-Noord en Bor­ger­hout ont­van­gen van de stad Ant­wer­pen hulp bij de aan­leg van een groe­ne, avon­tuur­lij­ke speel­plaats. Op die manier wil de stad de waar­de van natuur onder de aan­dacht bren­gen van kin­de­ren en jon­ge­ren. Alle scho­len kre­gen onder­steu­ning bij de aan­leg van hun speel­plaats. De scho­len kre­gen een pro­fes­si­o­neel ont­werp en […]

Vijf nieu­we groe­ne pro­jec­ten Haag­lan­den in uit­voe­ring

De bij­dra­ge voor het Fonds Groen Haag­lan­den door de Haag­lan­­den-gemeen­­ten, maakt de rea­li­sa­tie moge­lijk van nog eens vijf nieu­we groe­ne pro­jec­ten in de regio. Onlangs werd bekend dat ook de vol­gen­de pro­jec­ten kun­nen wor­den uit­ge­voerd: Het bou­wen van een nieu­we recre­a­tie­ve paar­den­stal pas­send bij de boer­de­rij­lo­ca­tie Meij­en­del in Was­se­naar. Bele­vings­rou­te Korft­laan in Delft, door de […]

Vijf lan­den slui­ten over­een­komst in kader De Groe­ne Stad

Eind okto­ber vond in Straats­burg een con­fe­ren­tie plaats onder de noe­mer De Groe­ne Stad waar­bij duur­zaam groen cen­traal stond. Des­kun­di­gen uit Duits­land, Frank­rijk, Ita­lië, Enge­land en Neder­land gaven hun visie op het belang van bomen en plan­ten als mul­ti­func­ti­o­neel pro­duct voor de ont­wik­ke­ling van een duur­zaam en leef­baar ste­de­lijk gebied. De spre­kers pre­sen­teer­den ook tal­rij­ke […]

Vijf bomen met X‑factor bekend

De ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor?’ is in Bre­da, Alme­lo, Gel­­drop-Mier­lo, Stap­horst en Mep­pel afge­lo­pen en dat bete­kent dus dat er vijf nieu­we bomen met de X‑factor bekend zijn. Deze week wor­den enke­le bomen gehul­digd. Zo wordt op vrij­dag 5 juni Betu­la nig­ra (zwar­te berk) in Gel­­drop-Mier­lo en de Albi­zia juli­bris­sin (Per­zi­sche slaap­boom) in […]

Vijf jaar GIOS

Van 2000 – 2004 is het GIOS pro­gram­ma (Groen in en om de stad) uit­ge­voerd.  De betrok­ken ste­den zijn uit­ge­no­digd hun (trot­se) bevin­din­gen te ver­beel­den en te ver­woor­den. Dit GIOS boek geeft de bij­dra­gen van ste­den, enke­le regio’s en voor­beel­den van ken­nis­ont­wik­ke­ling weer.