Vijf nieu­we groe­ne pro­jec­ten Haag­lan­den in uit­voe­ring

De bij­dra­ge voor het Fonds Groen Haag­lan­den door de Haag­lan­den-gemeen­ten, maakt de rea­li­sa­tie moge­lijk van nog eens vijf nieu­we groe­ne pro­jec­ten in de regio.

Onlangs werd bekend dat ook de vol­gen­de pro­jec­ten kun­nen wor­den uit­ge­voerd:

  • Het bou­wen van een nieu­we recre­a­tie­ve paar­den­stal pas­send bij de boer­de­rij­lo­ca­tie Meij­en­del in Was­se­naar.
  • Bele­vings­rou­te Korft­laan in Delft, door de aan­leg van een pad, bebor­ding en doe-objec­ten. Dit is een onder­deel van de ont­wik­ke­ling van het gebied Delft­se Hout.
  • Het pro­ject koei­en de wijk in Delft, betreft een voor agra­risch en natuur­re­cre­a­tie geschikt gemaakt ter­rein, waar­in koei­en kun­nen gra­zen met daar­in een voet- en fietspad­ver­bin­ding. 
  • De aan­leg van een natuur­lijk speel­ter­rein, de Speel­der­nis, in de Poel­zo­ne in de gemeen­te West­land.
  • Het plan­ten van zoge­noem­de ‘hoogstam’ fruit­boom­gaar­den op vier loca­ties in Mid­den-Del­f­land.

Kwa­li­teit van groen en recre­a­tie
Eer­der was al bekend­ge­maakt dat het Stads­ge­west een financiële bij­dra­ge levert aan negen pro­jec­ten in de gemeen­ten Delft, Den Haag, Pijn­ac­ker-Noot­dorp, Was­se­naar en Zoe­ter­meer. Deze pro­jec­ten dra­gen zicht­baar bij aan de kwa­li­teit van groen en recre­a­tie en kun­nen op kor­te ter­mijn wor­den uit­ge­voerd.

Fonds Groen Haag­lan­den
Stads­ge­west Haag­lan­den richt­te het Fonds Groen Haag­lan­den begin 2010 op. De negen Haag­lan­den-gemeen­ten leve­ren jaar­lijks een bij­dra­ge aan het Fonds Groen Haag­lan­den van één euro per inwo­ner per Haag­lan­den-gemeen­te.

Groen­be­leids­plan
Het fonds finan­ciert de uit­voe­ring van Groen­pro­jec­ten pas­send bin­nen het Groen­be­leids­plan. Het Groen­be­leids­plan bena­drukt wel­ke ver­schil­len­de func­ties de groen­ge­bie­den voor de bewo­ners en voor de natuur ver­vul­len.

Groe­ne gebie­den goed voor ves­ti­gings­kli­maat
Groe­ne gebie­den zijn een belang­rij­ke suc­ces­fac­tor voor een goed ves­ti­gings­kli­maat voor bedrij­ven en inwo­ners. Deze veer­tien pro­jec­ten leve­ren een bij­dra­ge aan de rea­li­sa­tie van de doel­stel­lin­gen.

Meer infor­ma­tie »

Bron:
Stads­ge­west Haag­lan­den

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.