Vijf lan­den slui­ten over­een­komst in kader De Groe­ne Stad

Eind okto­ber vond in Straats­burg een con­fe­ren­tie plaats onder de noe­mer De Groe­ne Stad waar­bij duur­zaam groen cen­traal stond. Des­kun­di­gen uit Duits­land, Frank­rijk, Ita­lië, Enge­land en Neder­land gaven hun visie op het belang van bomen en plan­ten als mul­ti­func­ti­o­neel pro­duct voor de ont­wik­ke­ling van een duur­zaam en leef­baar ste­de­lijk gebied.

De spre­kers pre­sen­teer­den ook tal­rij­ke prak­tijk­voor­beel­den uit de gehe­le wereld. Voor Neder­land namen Niek Roozen, land­schaps­ar­chi­tect en Jaap Spros, voor­zit­ter van PPH en Enten­te Flo­ra­le Inter­na­ti­o­naal, deel aan de forum­dis­cus­sie. Ook de Euro­pean Lands­ca­ping Con­trac­tors Asso­ci­a­ti­on (ELCA) maak­te onder­deel uit van deze con­fe­ren­tie. ELCA is een belang­rij­ke par­tij bij deze ont­wik­ke­ling van het con­cept De Groe­ne Stad op Euro­pees niveau.

Over­een­komst
De con­fe­ren­tie resul­teer­de in het onder­te­ke­nen van een over­een­komst “De Groe­ne Stad” door de boven­ge­noem­de vijf lan­den. Zij com­mit­teer­den zich hier­mee tot het ont­wik­ke­len van De Groe­ne Stad acti­vi­tei­ten in hun eigen land. In 2010 wordt het plan ver­der uit­ge­werkt.

Media-aan­dacht
In de digi­ta­le nieuws­brief van het toon­aan­ge­ven­de Fran­se dag­blad Le Mon­de van 28 okto­ber werd vol­op aan­dacht geschon­ken aan de con­fe­ren­tie, die samen met Val’hor (de Fran­se over­koe­pe­len­de orga­ni­sa­tie voor de tuin­bouw) werd geor­ga­ni­seerd.