Berichten

Samenwerking en kennisuitwisseling tussen alle partijen betrokken bij het openbaar groen – van boomkweker tot eindafnemer – is een must om te komen tot kwaliteitsverbetering van het groen in de openbare ruimte. Zo luidde de centrale boodschap van het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’, samengevat door dagvoorzitter Bert Gijsberts, voorzitter van branchevereniging Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).

Dit congres vond plaats op woensdag 27 juni op de Floriade in Venlo. Onder de ruim honderd aanwezigen bevonden zich onder andere boomkwekers, groenvoorzieners, onderzoekers, bestuurders en uitvoerders van gemeenten.

De laatste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten met betrekking tot de rol van bomen in de vitale stad en hun maatschappelijke en economische waarde stonden deze dag centraal.

Gebruikswaardeonderzoek laanbomen
Onderzoeker Jelle Hiemstra van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) lichtte in zijn lezing het onderzoeksproject ‘Gebruikswaardeonderzoek laanbomen’ toe. In de afgelopen vijftien jaar zijn in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd van in totaal 75 soorten en cultivars. In deze beplantingen is de ontwikkeling van de bomen gedurende een periode van 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en zijn de ervaringen met onderhoud en beheer in beeld gebracht. Daarnaast is ook gewerkt aan een tiental meer algemene thema’s, zoals snoei, wortelopdruk, substraat, groeiplaats,klimaat en bomen. Na afloop van het congres werd het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ gepresenteerd. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op straatbomen.nl »

Belang van groen voor steden
Bomen maken de stad meer waard en gezond! Dat was de centrale boodschap van Leendert Koudstaal, bomenspecialist bij de gemeente Den Haag. Koudstaal benadrukte het maatschappelijke en economische belang van groen voor steden. “Ondanks de bezuinigingen blijft Den Haag investeren in groen. Gemeentebestuur, bedrijven en inwoners zien het belang van groen voor de leefbaarheid van de stad steeds meer in. Naast de functionele waarde van het groen, zoals tegengaan van hittestress, afvangen van fijn stof en opnemen van overtollig regenwater, is ook de economische waarde van groot belang”. Dit geldt niet alleen voor de wethouder van financiën die dit soort cijfers nodig heeft om beslissingen te nemen, maar ook voor bijvoorbeeld de bouwsector. “De rode sector ziet steeds meer de toegevoegde waarde van het groen in voor het onroerend goed”, aldus Koudstaal. Meer informatie over de groenvisie van Den Haag is hier te vinden »  

Baten van groenblauwe maatregelen
Centraal in de presentatie van Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen + Bos,   stond het internationale project The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Stad. TEEB Stad is een methode om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in de besluitvorming over inrichtingsplannen. Witteveen + Bos hebben in dit project een instrument ontwikkeld, waarmeer zichtbaar wordt wanneer groen- en waterbaten ontstaan, hoe hoog die baten zijn en hoe baathouders betrokken kunnen worden als investeerders. Naast het ingenieursbureau werken elf Nederlandse gemeenten en twee ministeries (EL&I en I&M) mee in het project TEEB Stad. Kirchholtes liet aan de hand van een voorbeeld zien dat inzicht in de baten van groen belangrijk is. “De aanplant van dertig bomen in het centrum van Almelo was een enorme kostenpost voor de gemeente. Toen daar de baten tegenover werden gezet, werd inzichtelijk dat het niet alleen om kosten gaat. Deze informatie hebben de investeerder, de gemeente maar ook ondernemers, nodig om te kunnen investeren in een leefbare omgeving.”
Meer informatie over TEEB is te vinden in het magazine De Groene Stad:

Organisatie
Het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ werd georganiseerd door LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen in het programma van De Groene Stad, Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Plant Publicity Holland.

Op 6 juni wordt in Rotterdam het symposium ‘Verbetering leefomgeving bijen en andere bestuivers in stedelijk gebied’ georganiseerd. Inrichters en beheerders van de openbare ruimte, bestuurders/beleidsmakers, volksvertegenwoordigers, (stads)ecologen en dak –en stadsboeren, volkstuinders en imkers zijn van harte uitgenodigd.

Het symposium wordt mede georganiseerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op de website van het Jaar van de Bij is alles te lezen over het waarom van ‘het jaar’ en de activiteiten die in het land worden georganiseerd.

Sprekers zijn:
– ‘Keynote speaker’ is de wethouder Duurzaamheid, Buitenruimte en Binnenstad, Alexandra van Huffelen over een bijvriendelijke stad,
– de voorzitter Rotterdamse Bijenhouders vereniging het Ambrosiusgilde,
– Marco Hoffman van de Wageningen UR, de schrijver van de brochure ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’,
– Niels de Zwarte van Bureau Stadsnatuur Rotterdam: ecologische verbindingszones en bestuivers.
– Carien de Jonge, stadsimker en filosoof

Convenant
Van het symposium wordt ook gebruik gemaakt om het convenant van Jaar van de Bij 2012 te ondertekenen. Nils Berndsen (portefeuillehouder buitenruimte Deelgemeente Noord is de eerste Rotterdamse (deelgemeente)bestuurder die het ‘bijenconvenant’ zal ondertekenen.

Dakakkerbijen
In de pauze van het symposium worden ook de bijenkasten op het dak van Het Schieblock onthuld door wethouder Alexandra van Huffelen. De kasten zijn onderdeel van de dakakkers (twee stadslandbouwdaken, zie elders een artikel in deze RMCourant).

Tijd en locatie
Datum: 6 juni
Locatie: Het Schieblock (in de Dépendence), Schiekade 189 (vlakbij Hofplein/Centraal Station), Rotterdam
Tijd: 12.30 – 17.00 uur
Aanmelden: Wouter Bauman, w.bauman@milieucentrum.rotterdam.nl (het aantal plaatsen is beperkt)

Participanten
Het symposium wordt georganiseerd door het: Rotterdams Milieucentrum in samenwerking met het Ambrosiusgilde, Bureau Stadsnatuur, Programmabureau Duurzaam (Gemeente Rotterdam), het Schieblock bv, ZUS, het Jaar van de Bij, de Deelgemeente Noord, Landschapsonderhoud Rotterdam, Wageningen Universiteit, Bijenstichting, Fleur de Bij en anderen.

Meer informatie »

Bron:
Rotterdams Milieucentrum

 

 

De Boergoensevliet, een lange karakteristieke singel in het Rotterdamse Charlois, krijgt in de maand december 21 nieuwe bomen. Dit is de eerste stap om het uitgestelde onderhoud van de Vliet aan te pakken.

Volgend jaar maken bewoners en deelgemeente een plan voor een duurzame verbetering van deze ‘parel’ van Rotterdam Zuid. Dit zijn bewonersstichting Charlois aan de Vliet en de deelgemeente Charlois overeengekomen.

Nog niet herplant
Aan de Boergoensevliet zijn in de afgelopen jaren diverse bomen gerooid, maar nog niet herplant. Verder zijn dertien kastanjes en een prunus dood. Deze dode bomen worden in de week van 28 november tot 2 december verwijderd. Nog niet alle dode bomen worden gekapt, omdat voor enkele bomen nog geen kapvergunning afgegeven is. Die bomen komen later aan de beurt.


Nieuwe bomen planten
Tussen 5 en 16 december plant de gemeente 21 nieuwe bomen op de lege plekken. In overleg met de bewonersstichting is gekozen voor bomen die goed passen in het bestaande straatbeeld. Bij voldoende ruimte maken kastanjes plaats voor platanen. Is er niet voldoende ruimte, dan worden smalle, opgaande bomen geplant. Het aantal soorten bomen aan de Boergoensevliet neemt hierdoor toe van 29 naar 32, waardoor de rijkdom aan kleuren in het groen verder toeneemt.

 

Bron:
Rotterdam Zuid Dichtbij

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

De provincie Groningen investeert bijna € 250.000 in de verbetering van twee landelijke wandelroutes. Het gaat om een reconstructie van het Wad- en Wierdenpad tussen  Lauwersoog en Nieuwschans (120 km) en het Noaberpad tussen Bad Nieuweschans en Emmerich (379 km).

Daarnaast wordt er € 30.000 gereserveerd voor een mogelijke gedeeltelijke verlegging van het Pieterpad (492 km) tussen Garnwerd
en Winsum. De reconstructie van de wandelroutes houdt in dat de routes opnieuw worden bekeken en waar mogelijk verbeterd. Dit gebeurt door delen van de
route te verleggen, bijvoorbeeld langs een verkeersluw gebied. Ook worden de routeboekjes geactualiseerd. Naar verwachting starten de werkzaamheden deze zomer nog en worden ze voor het einde van dit jaar afgerond.

Verantwoordelijk
De aanpassingen aan de wandelroutes vloeien voort uit het ‘meerjarenprogramma landelijke routestructuren wandelen en fietsen 2007- 2013’. Vanaf 1 januari 2007 zijn de provincies in het kader van het ILG verantwoordelijk voor de instandhouding van de landelijke routenetwerken op het gebied van wandelen, fietsen en varen.

 

Bron:
Provincie Groningen

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De stad Utrecht is wat het groen betreft niet de groenste stad van Nederland, maar het buitengebied is daarentegen zeer groen. Utrecht is hard aan het werk om stad en landschap met elkaar te verbinden om zo het groen op te waarderen.

Een van de belangrijkste speerpunten van de gemeente is het grootschalig ontwikkelen van recreatiegebieden in het buitengebied. Dit staat in het Groenstructuurplan 2007. Een ander belangrijk punt is om de bestaande verkeersaders voor het langzame verkeer in de stad op te waarderen. En als laatste het verbeteren van het reeds aanwezige groen in de stad.

 

 

 

 

Bronnen:
Tuin&Landschap
Gemeente Utrecht