Laan­bo­men­con­gres pleit voor keten­aan­pak bij ver­be­te­ring open­baar groen

Samen­wer­king en ken­nis­uit­wis­se­ling tus­sen alle par­tij­en betrok­ken bij het open­baar groen – van boom­kwe­ker tot eind­af­ne­mer – is een must om te komen tot kwa­li­teits­ver­be­te­ring van het groen in de open­ba­re ruim­te. Zo luid­de de cen­tra­le bood­schap van het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’, samen­ge­vat door dag­voor­zit­ter Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging […]

Sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’

Op 6 juni wordt in Rot­ter­dam het sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’ geor­ga­ni­seerd. Inrich­ters en beheer­ders van de open­ba­re ruim­te, bestuurders/beleidsmakers, volks­ver­te­gen­woor­di­gers, (stads)ecologen en dak –en stads­boe­ren, volks­tuin­ders en imkers zijn van har­te uit­ge­no­digd. Het sym­po­si­um wordt mede geor­ga­ni­seerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op […]

Start ver­be­te­ring groen in Rot­ter­dam­se wijk Char­lois

De Boer­goen­se­vliet, een lan­ge karak­te­ris­tie­ke sin­gel in het Rot­ter­dam­se Char­lois, krijgt in de maand decem­ber 21 nieu­we bomen. Dit is de eer­ste stap om het uit­ge­stel­de onder­houd van de Vliet aan te pak­ken. Vol­gend jaar maken bewo­ners en deel­ge­meen­te een plan voor een duur­za­me ver­be­te­ring van deze ‘parel’ van Rot­ter­dam Zuid. Dit zijn bewo­ners­stich­ting Char­lois […]

Gro­nin­gen inves­teert in ver­be­te­ring wan­del­rou­tes

De pro­vin­cie Gro­nin­gen inves­teert bij­na € 250.000 in de ver­be­te­ring van twee lan­de­lij­ke wan­del­rou­tes. Het gaat om een recon­struc­tie van het Wad- en Wier­den­pad tus­sen  Lau­wers­oog en Nieuw­schans (120 km) en het Noa­ber­pad tus­sen Bad Nieu­we­schans en Emme­rich (379 km). Daar­naast wordt er € 30.000 gere­ser­veerd voor een moge­lij­ke gedeel­te­lij­ke ver­leg­ging van het Pie­ter­pad (492 […]

Utrecht inves­teert in ver­be­te­ring van aan­we­zi­ge groen

De stad Utrecht is wat het groen betreft niet de groen­ste stad van Neder­land, maar het bui­ten­ge­bied is daar­en­te­gen zeer groen. Utrecht is hard aan het werk om stad en land­schap met elkaar te ver­bin­den om zo het groen op te waar­de­ren. Een van de belang­rijk­ste speer­pun­ten van de gemeen­te is het groot­scha­lig ont­wik­ke­len van […]