Twee­de Kamer­lid opent groe­ne speel­plek ‘Mod­der aan je Broek’ in Arn­hem

De natuur­speel­plek ‘Mod­der aan je Broek’ in de nieu­we wijk Schuyt­graaf in Arn­hem wordt vrij­dag 30 novem­ber geo­pend. Kin­de­ren plan­ten samen met Esther Ouwe­hand, Twee­de Kamer­lid Par­tij voor de Die­ren, bomen als ope­nings­han­de­ling. Onder de noe­mer ‘Mod­der aan je broek’ werkt Land­schaps­be­heer Neder­land aan de ont­wik­ke­ling van zes natuur­speel­plaat­sen in Neder­land. De speel­plek in Schuyt­graaf […]

Twee­de Kamer: school­plei­nen moe­ten groe­ner

De groe­ne meta­mor­fo­se van speel­tui­nen en school­plei­nen in Neder­land is een stap dich­ter­bij geko­men. Een Kamer­meer­der­heid steun­de gis­te­ren de motie die de Par­tij voor de Die­ren daar­voor had inge­diend. Ouwe­hand wees de minis­ter van VWS er eer­der op dat een groe­ne leef­om­ge­ving van groot belang is voor de gezond­heid en de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. De minis­ter […]

Twee­de ron­de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land van start

Van­af 1 maart is de twee­de ten­der van de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land van start gegaan. Pro­vin­cies en gemeen­ten kun­nen hier­in inspi­re­ren­de en ver­nieu­wen­de pro­jec­ten aan­dra­gen die Neder­land mooi­er maken. Minis­ter Hui­zin­ga van VROM stelt hier­voor in 2010 6,5 mil­joen euro beschik­baar. Pro­vin­cies en gemeen­ten heb­ben vaak nog te wei­nig oog om bin­nen ste­den en langs […]

Twee­de ron­de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land van start

Minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer van Ruim­te en Mili­eu stelt in 2010 6,5 mil­joen euro beschik­baar voor de uit­voe­ring van inspi­re­ren­de en ver­nieu­wen­de pro­jec­ten en plan­nen die Neder­land mooi­er maken. De twee­de ten­der van de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land is voor­al gericht op com­pac­te ver­ste­de­lij­king, ener­gie­land­schap­pen en inte­gra­le ont­wer­pen voor weg en omge­ving. De pro­jec­ten moe­ten over­draag­baar zijn […]

De Groe­ne Stad op de agen­da bij de twee­de kamer

Op woens­dag 2 april heeft de Groen­bran­che Neder­land bestaan­de uit de heren Bert Gijs­berts en Peter Loef namens VHG, Henk Wes­ter­hof namens Anthos/Raad voor de Boom­kwe­ke­rij, Jaap Spros en Jan Habets namens PPH een gesprek gehad met de twee­de Kamer­le­den van de vas­te com­mis­sie Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit en Volks­huis­ves­ting, Ruim­te­lij­ke orde­ning en Mili­eu­be­heer. Tij­dens […]