De Groe­ne Stad op de agen­da bij de twee­de kamer

Op woens­dag 2 april heeft de Groen­bran­che Neder­land bestaan­de uit de heren Bert Gijs­berts en Peter Loef namens VHG, Henk Wes­ter­hof namens Anthos/Raad voor de Boom­kwe­ke­rij, Jaap Spros en Jan Habets namens PPH een gesprek gehad met de twee­de Kamer­le­den van de vas­te com­mis­sie Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit en Volks­huis­ves­ting, Ruim­te­lij­ke orde­ning en Mili­eu­be­heer. Tij­dens het gesprek brach­ten zij het belang van groen in ste­de­lij­ke omge­ving en het wel­zijn van men­sen onder de aan­dacht. Van­uit de vra­gen kon wor­den gecon­clu­deerd dat deze com­mis­sie zich wil gaan inzet­ten om het groen hoog op de agen­da te zet­ten. ( foto: De Boom­kwe­ke­rij)

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier meer infor­ma­tie
Lees hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Beleid, Groen­fo­rum, twee­de kamer

Bron:
Plant Publi­ci­ty Hol­land
Ver­e­ni­ging van Hove­niers en Groen­voor­zie­ners
Anthos