Berichten

Vanaf 1 augustus 2012 kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor plannen om de druk van hun bedrijf op de natuur te verminderen. De regeling komt voort uit een Green Deal die minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een half jaar geleden heeft gesloten met het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE).
De subsidie is bedoeld voor bedrijven die het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen willen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering. De bedrijven moeten afkomstig zijn uit de sectoren agrofood, energie, chemie, tuinbouw en uitgangsmaterialen, water, logistiek, life sciences and health of toerisme. Met behulp van het subsidiegeld kunnen bedrijven pilotprojecten uitvoeren waarvan de overheid de helft betaalt. Per project wordt niet meer dan een half miljoen euro uitgekeerd. In totaal is er €2,5 miljoen beschikbaar voor de projecten. Het budget is beschikbaar gesteld door het het ministerie van EL&I.
Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie
De subsidieregeling is ontworpen door het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE), in samenwerking met het ministerie van EL&I. Het Platform is begin 2011 op initiatief van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN NL) en VNO-NCW ingesteld om het bedrijfsleven meer bewust te maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen en dit onderdeel te maken van het bedrijfsbeleid voor duurzaam ondernemen. Het Platform is ook nauw betrokken bij de uitvoering van de regeling.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Daarom heeft het hoogheemraadschap een subsidieregeling vastgesteld, die de aanleg van natuurvriendelijke oevers door particulieren en organisaties stimuleert. Subsidie voor 2012 kan nu worden aangevraagd.

Meer planten en dieren
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij een oeverbegroeiing langs een watergang aanwezig is. Een oever wordt natuurvriendelijker naarmate er meerdere soorten planten en dieren voorkomen. Een natuurvriendelijke oever heeft een zeer geleidelijke overgang van nat naar droog: een flauw talud, waarop een weelderige oevervegetatie aanwezig is. Dergelijke oevers bieden ruimte en leefmogelijkheden aan allerlei planten en dieren in en langs het water.

Voor wie is de regeling?
De regeling geldt voor particulieren, bedrijven, (semi-)overheden en (gesubsidieerde) organisaties binnen het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard die een natuurvriendelijke oever aan willen leggen. Een aantal projecten is uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk plan en projecten, waarbij al andere (financiële) afspraken zijn gemaakt met het hoogheemraadschap. Projecten van overheden waarmee het waterschap samenwerkt, komen niet in aanmerking voor deze regeling. Mensen die voor de subsidie in aanmerking willen komen, dienen voor 1 april 2012 een aanvraag in te dienen. Het aanvraagformulier kan worden opgevraagd bij het hoogheemraadschap of kan worden gedownload via de website van Schieland en de Krimpenerwaard.

Wat houdt de regeling in?
De regeling houdt in dat een vergoeding wordt gegeven voor de (extra) kosten voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. De vergoeding bedraagt maximaal negentig procent van dat bedrag. Jaarlijks wordt beoordeeld welke projecten het meest kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. De toekenning vindt plaats in volgorde van verwacht nut en beschikbaar budget.

Klik hier voor meer informatie »

Vanaf 1 februari 2010 kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor een groen dak in de gemeente Groningen. Daarnaast versoepelt de gemeente de voorwaarden voor de subsidieregeling groene daken, zodat meer aanvragers ervoor in aanmerking komen. Er zit dit jaar in totaal 200.000 euro in de subsidiepot.

Sinds april 2008 is de subsidieregeling Groene Daken van kracht. Particulieren realiseerden sindsdien met behulp van de regeling ruim zestig groene daken; in totaal 2.500 vierkante meter. Tot nu toe konden alleen particulieren, verenigingen van eigenaren (VVE’s) en wijkverenigingen namens wijkbewoners subsidie krijgen. De regeling wordt nu ook toegankelijk voor bedrijven en instellingen.

Buffer bij hevige regenval
Groene daken fungeren als buffer bij hevige regenval en ze trekken planten, beestjes en vogels aan. Daarnaast werken de daken isolerend: ze houden in de winter warmte vast en geven verkoeling in de zomer. Ook zorgen groene daken voor minder fijnstof in de lucht.

Duurzaamheidscentrum
De gemeente start een voorlichtingscampagne om meer bekendheid te geven aan de voordelen van groene daken. Vanaf vrijdag 19 februari kunnen Stadjers voor informatie ook terecht bij het nieuwe Duurzaamheidscentrum in de Openbare Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat.

Bron:
Gemeente Groningen

 

 

 

 
 

Een grote meerderheid van de Hoornse gemeenteraad wil onderzoeken of het mogelijk is om een subsidieregeling in het leven te roepen om groene daken te stimuleren, voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen.

GroenLinks en de Hoornse Seniorenpartij dienden hierover onlangs een wilde motie in. Via de motie verzochten de partijen het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een subsidieregeling voor de stimulering van groene daken. De subsidieregeling zou mogelijk in het duurzaamheidsfonds van de gemeente Hoorn passen. De resultaten van het onderzoek moeten aan de raad worden voorgelegd. Wethouder Jan de Boer reageerde enthousiast op de motie en beloofde in gesprek te gaan met de Provincie Noord-Holland en de mogelijkheden te gaan onderzoeken.

Bron:
Gemeente Hoorn

 

 

 

De gemeente Amsterdam wil volgend jaar de aanleg van groene daken en groene muren subsidiëren om zo de stad nog meer te vergroenen. De subsidie bedraagt € 50, – per m² tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. Het college van B&W heeft op 15 december ingestemd met deze subsidieregeling, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Wethouder Vos (Openbare Ruimte en Groen): “Groene daken maken onder andere de openbare ruimte mooier en dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. We willen van Amsterdam een groene wereldstad maken en daar passen de groene daken natuurlijk heel goed in. Ik hoop dat we met deze subsidieregeling en die van de stadsdelen Amsterdam nog groener zullen maken dan het al is.”

Groene daken dragen bij aan beter stadsklimaat
Groene daken en muren dragen bij aan de biodiversiteit in de stad, ze zorgen voor afkoeling van de stad op hete zomerdagen en ze vormen een buffer voor de opvang van regenwater. Gebruikers en bewoners van gebouwen profiteren ook zelf van groene daken. Ze hebben door de begroeiing van de daken minder last van hitte in de zomer en koude in de winter. Een voorbeeld van een groene muur in Amsterdam is te zien bij het SportPlaza Mercator. Op de Hoogte Kadijk is een daktuin te vinden die onder andere bijdraagt aan de waterberging.

Daktuinen met bomen en struiken stimuleren
Amsterdam wil naast de gangbare mosdaken ook daktuinen met beplanting stimuleren. In een aantal stadsdelen bestaat al een subsidieregeling voor kleinere groene daken, kleiner dan 40 m². De nieuwe regeling van de gemeente Amsterdam gaat gelden voor daken en muren vanaf 40 m².

In 2010 is er in totaal € 250.000 voor subsidies beschikbaar voor particulieren, verenigingen van eigenaren, bedrijven en woningcorporaties. Een deel van het subsidiebedrag is bestemd voor een beperkt aantal voorbeeldprojecten.

Rood-groene coalitie zorgt voor rood-groene daken
De subsidieregeling is een van de genoemde acties in het preadvies op de notitie ‘Een rood-groene coalitie zorgt voor rood-groene daken’ van de raadsleden mevr. U.P. Burke, mevr. H.J.T. Willemse, mevr. J.E. Bos (PvdA) en B. Geurts (GroenLinks). De hoogte van het bedrag wordt door de gemeenteraad vastgesteld tijdens de begrotingsbehandeling op 16 en 17 december. Ook de verordening zelf komt nog in de gemeenteraad (17 februari). Daarna kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. Informatie over groene daken in Amsterdam is te vinden op de website www.groene-daken.amsterdam.nl.

Bron:
Gemeente Amsterdam