Sub­si­die­re­ge­ling voor bio­di­ver­si­teit en bedrijfs­le­ven

Van­af 1 augus­tus 2012 kun­nen bedrij­ven sub­si­die aan­vra­gen voor plan­nen om de druk van hun bedrijf op de natuur te ver­min­de­ren. De rege­ling komt voort uit een Green Deal die minis­ter Ver­ha­gen van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie (EL&I) een half jaar gele­den heeft geslo­ten met het Plat­form Bio­di­ver­si­teit, Eco­sys­te­men en Eco­no­mie (BEE). De sub­si­die […]

Sub­si­die­re­ge­ling natuur­vrien­de­lij­ke oevers

Het hoog­heem­raad­schap van Schie­land en de Krim­pe­ner­waard streeft naar een goe­de kwa­li­teit van het opper­vlak­te­wa­ter met daar­in een geva­ri­eerd plan­­ten- en die­ren­le­ven. Natuur­vrien­de­lij­ke oevers kun­nen daar een belang­rij­ke bij­dra­ge aan leve­ren. Daar­om heeft het hoog­heem­raad­schap een sub­si­die­re­ge­ling vast­ge­steld, die de aan­leg van natuur­vrien­de­lij­ke oevers door par­ti­cu­lie­ren en orga­ni­sa­ties sti­mu­leert. Sub­si­die voor 2012 kan nu wor­den […]

Sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken voor bedrij­ven en instel­lin­gen in Gro­nin­gen

Van­af 1 febru­a­ri 2010 kun­nen onder­ne­mers sub­si­die aan­vra­gen voor een groen dak in de gemeen­te Gro­nin­gen. Daar­naast ver­soe­pelt de gemeen­te de voor­waar­den voor de sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken, zodat meer aan­vra­gers ervoor in aan­mer­king komen. Er zit dit jaar in totaal 200.000 euro in de sub­si­die­pot. Sinds april 2008 is de sub­si­die­re­ge­ling Groe­ne Daken van kracht. […]

Hoorn­se raad wil onder­zoek naar sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken

Een gro­te meer­der­heid van de Hoorn­se gemeen­te­raad wil onder­zoe­ken of het moge­lijk is om een sub­si­die­re­ge­ling in het leven te roe­pen om groe­ne daken te sti­mu­le­ren, voor zowel par­ti­cu­lie­ren als bedrij­ven en instel­lin­gen. Groen­Links en de Hoorn­se Seni­o­ren­par­tij dien­den hier­over onlangs een wil­de motie in. Via de motie ver­zoch­ten de par­tij­en het col­le­ge om te […]

Sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken en muren in Amster­dam

De gemeen­te Amster­dam wil vol­gend jaar de aan­leg van groe­ne daken en groe­ne muren subsidiëren om zo de stad nog meer te ver­groe­nen. De sub­si­die bedraagt € 50, — per m² tot een maxi­mum van 50% van de aan­leg­kos­ten. Het col­le­ge van B&W heeft op 15 decem­ber inge­stemd met deze sub­si­die­re­ge­ling, onder voor­be­houd van goed­keu­ring […]