Sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken en muren in Amster­dam

De gemeen­te Amster­dam wil vol­gend jaar de aan­leg van groe­ne daken en groe­ne muren subsidiëren om zo de stad nog meer te ver­groe­nen. De sub­si­die bedraagt € 50, — per m² tot een maxi­mum van 50% van de aan­leg­kos­ten. Het col­le­ge van B&W heeft op 15 decem­ber inge­stemd met deze sub­si­die­re­ge­ling, onder voor­be­houd van goed­keu­ring door de gemeen­te­raad.

Wet­hou­der Vos (Open­ba­re Ruim­te en Groen): “Groene daken maken onder ande­re de open­ba­re ruim­te mooi­er en dra­gen bij aan een bete­re lucht­kwa­li­teit. We wil­len van Amster­dam een groe­ne wereld­stad maken en daar pas­sen de groe­ne daken natuur­lijk heel goed in. Ik hoop dat we met deze sub­si­die­re­ge­ling en die van de stads­de­len Amster­dam nog groe­ner zul­len maken dan het al is.”

Groe­ne daken dra­gen bij aan beter stads­kli­maat
Groe­ne daken en muren dra­gen bij aan de bio­di­ver­si­teit in de stad, ze zor­gen voor afkoe­ling van de stad op hete zomer­da­gen en ze vor­men een buf­fer voor de opvang van regen­wa­ter. Gebrui­kers en bewo­ners van gebou­wen pro­fi­te­ren ook zelf van groe­ne daken. Ze heb­ben door de begroei­ing van de daken min­der last van hit­te in de zomer en kou­de in de win­ter. Een voor­beeld van een groe­ne muur in Amster­dam is te zien bij het Sport­Pla­za Mer­ca­tor. Op de Hoog­te Kadijk is een dak­tuin te vin­den die onder ande­re bij­draagt aan de water­ber­ging.

Dak­tui­nen met bomen en strui­ken sti­mu­le­ren
Amster­dam wil naast de gang­ba­re mos­da­ken ook dak­tui­nen met beplan­ting sti­mu­le­ren. In een aan­tal stads­de­len bestaat al een sub­si­die­re­ge­ling voor klei­ne­re groe­ne daken, klei­ner dan 40 m². De nieu­we rege­ling van de gemeen­te Amster­dam gaat gel­den voor daken en muren van­af 40 m².

In 2010 is er in totaal € 250.000 voor sub­si­dies beschik­baar voor par­ti­cu­lie­ren, ver­e­ni­gin­gen van eige­na­ren, bedrij­ven en woning­cor­po­ra­ties. Een deel van het sub­si­die­be­drag is bestemd voor een beperkt aan­tal voor­beeld­pro­jec­ten.

Rood-groe­ne coa­li­tie zorgt voor rood-groe­ne daken
De sub­si­die­re­ge­ling is een van de genoem­de acties in het pre­ad­vies op de noti­tie ‘Een rood-groe­ne coa­li­tie zorgt voor rood-groe­ne daken’ van de raads­le­den mevr. U.P. Bur­ke, mevr. H.J.T. Wil­lem­se, mevr. J.E. Bos (PvdA) en B. Geurts (Groen­Links). De hoog­te van het bedrag wordt door de gemeen­te­raad vast­ge­steld tij­dens de begro­tings­be­han­de­ling op 16 en 17 decem­ber. Ook de ver­or­de­ning zelf komt nog in de gemeen­te­raad (17 febru­a­ri). Daar­na kun­nen sub­si­die­aan­vra­gen wor­den inge­diend. Infor­ma­tie over groe­ne daken in Amster­dam is te vin­den op de web­si­te www.groene-daken.amsterdam.nl.

Bron:
Gemeen­te Amster­dam